ఆధ్యాత్మిక ఙ్ఞానం,అద్భుత జీవనం కొరకు


కాల భైరవ అష్టకమ్ 


దేవరాజ సేవ్యమాన పావనాంఘ్రి పంకజం

వ్యాళయజ్ఞ సూత్రమిందు శేఖరం కృపాకరమ్ |నారదాది యోగిబృంద వందితం దిగంబరంకాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 


భానుకోటి భాస్వరం భవబ్ధితారకం పరంనీలకంఠ మీప్సితార్ధ దాయకం త్రిలోచనం |కాలకాల మంబుజాక్ష మస్తశూన్య మక్షరంకాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 


శూలటంక పాశదండ పాణిమాది కారణంశ్యామకాయ మాదిదేవ మక్షరం నిరామయమ్ |భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్ర తాండవ ప్రియంకాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 


భుక్తి ముక్తి దాయకం ప్రశస్తచారు విగ్రహంభక్తవత్సలం స్థితం సమస్తలోక విగ్రహమ్ |నిక్వణన్-మనోజ్ఞ హేమ కింకిణీ లసత్కటింకాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 


ధర్మసేతు పాలకం త్వధర్మమార్గ నాశకంకర్మపాశ మోచకం సుశర్మ దాయకం విభుమ్ |స్వర్ణవర్ణ కేశపాశ శొభితాంగ నిర్మలంకాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 


రత్న పాదుకా ప్రభాభిరామ పాదయుగ్మకంనిత్య మద్వితీయ మిష్ట దైవతం నిరంజనమ్ |మృత్యుదర్ప నాశనం కరాళదంష్ట్ర భూషణంకాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 


అట్టహాస భిన్న పద్మజాండకోశ సంతతిందృష్టిపాత నష్టపాప జాలముగ్ర శాసనమ్ |అష్టసిద్ధి దాయకం కపాలమాలికా ధరంకాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 


భూతసంఘ నాయకం విశాలకీర్తి దాయకంకాశివాసి లోక పుణ్యపాప శోధకం విభుమ్ |నీతిమార్గ కోవిదం పురాతనం జగత్పతింకాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 


కాలభైరవాష్టకం పఠంతి యే మనోహరంజ్ఞానముక్తి సాధకం విచిత్ర పుణ్య వర్ధనమ్ |శోకమోహ లోభదైన్య కోపతాప నాశనంతే ప్రయాంతి కాలభైరవాంఘ్రి సన్నిధిం ధ్రువమ్ ||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s