Sri Lalitha Sahasranamam lyrics Telegu – శ్రీ లలితా సహస్ర నామావళి:

 శ్రీ లలితా సహస్ర నామావళి:‖ ధ్యానమ్ ‖సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌలిస్ఫురత్తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీనవక్షోరుహామ్ |పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీంసౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికామ్ ‖అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్ |అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ‖ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీంహేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ |సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీంశ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్ ‖సకుంకుమవిలేపనామలికచుంబికస్తూరికాంసమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశామ్ |అశేషజనమోహినీమరుణమాల్యభూషాంబరాంజపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదంబికామ్ ‖‖అథ శ్రీ లలితా సహస్రనామావలీ ‖ఓం ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః |ఓం శ్రీమహారాజ్ఞై నమః |ఓం … Continue reading Sri Lalitha Sahasranamam lyrics Telegu – శ్రీ లలితా సహస్ర నామావళి:

గాయత్రీ మంత్రము మరియు దేవతల గాయత్రీ మంత్రాలు- Gayatri Mantra and God Gayatri Mantra\’s

గాయత్రీ మంత్రము:ఓం భూర్భువస్వఃతత్స వితుర్వరేణ్యంభర్గో దేవస్య ధీమహిధియోయోనఃప్రచోదయాత్ అగ్ని గాయత్రి - ఓం మహా జ్వాలాయ విద్మహే అగ్నిదేవాయ ధీమహి, తన్నో అగ్నిః ప్రచోదయాత్.ఇంద్ర గాయత్రి - ఓం సహస్ర నేత్రాయ విద్మహే వజ్రహస్తాయ ధీమహి, తన్నోఇంద్రః ప్రచోదయాత్.కామ గాయత్రి - ఓం కామదేవాయ విద్మహే పుష్పబాణాయ ధీమహి, తన్నోऽనంగః ప్రచోదయాత్.కృష్ణ గాయత్రి - ఓం దేవకీ నందనాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి, తన్నోకృష్ణః ప్రచోదయాత్.గణేశ గాయత్రి - ఓం ఏకదంష్ట్రాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి, తన్నోదంతిః ప్రచోదయాత్.గురు గాయత్రి - ఓమ్ సురాచార్యాయ విద్మహే … Continue reading గాయత్రీ మంత్రము మరియు దేవతల గాయత్రీ మంత్రాలు- Gayatri Mantra and God Gayatri Mantra\’s

Lalitha Pancha Rathnam in Telugu – లలితా పంచ రత్నమ్

లలితా పంచ రత్నమ్ ప్రాతః స్మరామి లలితావదనారవిందంబింబాధరం పృథులమౌక్తికశోభినాసమ్ |ఆకర్ణదీర్ఘనయనం మణికుండలాఢ్యంమందస్మితం మృగమదోజ్జ్వలఫాలదేశమ్ ‖ 1 ‖ప్రాతర్భజామి లలితాభుజకల్పవల్లీంరక్తాంగుళీయలసదంగుళిపల్లవాఢ్యామ్ |మాణిక్యహేమవలయాంగదశోభమానాంపుండ్రేక్షుచాపకుసుమేషుసృణీర్దధానామ్ ‖ 2 ‖ప్రాతర్నమామి లలితాచరణారవిందంభక్తేష్టదాననిరతం భవసింధుపోతమ్ |పద్మాసనాదిసురనాయకపూజనీయంపద్మాంకుశధ్వజసుదర్శనలాంఛనాఢ్యమ్ ‖ 3 ‖ప్రాతః స్తువే పరశివాం లలితాం భవానీంత్రయ్యంతవేద్యవిభవాం కరుణానవద్యామ్ |విశ్వస్య సృష్టవిలయస్థితిహేతుభూతాంవిద్యేశ్వరీం నిగమవాఙ్మమనసాతిదూరామ్ ‖ 4 ‖ప్రాతర్వదామి లలితే తవ పుణ్యనామకామేశ్వరీతి కమలేతి మహేశ్వరీతి |శ్రీశాంభవీతి జగతాం జననీ పరేతివాగ్దేవతేతి వచసా త్రిపురేశ్వరీతి ‖ 5 ‖యః శ్లోకపంచకమిదం లలితాంబికాయాఃసౌభాగ్యదం సులలితం పఠతి ప్రభాతే |తస్మై … Continue reading Lalitha Pancha Rathnam in Telugu – లలితా పంచ రత్నమ్

శ్రీ అన్నపూర్ణా స్తోత్రమ్ – Sri Anna Purana Stotram in Telugu

శ్రీ అన్నపూర్ణా స్తోత్రమ్ నిత్యానందకరీ వరాభయకరీ సౌందర్య రత్నాకరీనిర్ధూతాఖిల ఘోర పావనకరీ ప్రత్యక్ష మాహేశ్వరీ |ప్రాలేయాచల వంశ పావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీభిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ ‖ 1 ‖నానా రత్న విచిత్ర భూషణకరి హేమాంబరాడంబరీముక్తాహార విలంబమాన విలసత్-వక్షోజ కుంభాంతరీ |కాశ్మీరాగరు వాసితా రుచికరీ కాశీపురాధీశ్వరీభిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ ‖ 2 ‖యోగానందకరీ రిపుక్షయకరీ ధర్మైక్య నిష్ఠాకరీచంద్రార్కానల భాసమాన లహరీ త్రైలోక్య రక్షాకరీ |సర్వైశ్వర్యకరీ తపః ఫలకరీ కాశీపురాధీశ్వరీభిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ ‖ 3 ‖కైలాసాచల … Continue reading శ్రీ అన్నపూర్ణా స్తోత్రమ్ – Sri Anna Purana Stotram in Telugu

శ్రీ మహిషాసుర మర్దినీ స్తోత్రమ్- Sri Mahishasura Mardini Stotram in Telugu

శ్రీ మహిషాసుర మర్దినీ స్తోత్రం Photo by Souvik laha from Pexelsఅయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వ-వినోదిని నందనుతేగిరివర వింధ్య-శిరోఽధి-నివాసిని విష్ణు-విలాసిని జిష్ణునుతే |భగవతి హే శితికంఠ-కుటుంబిణి భూరికుటుంబిణి భూరికృతేజయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 1 ‖సురవర-హర్షిణి దుర్ధర-ధర్షిణి దుర్ముఖ-మర్షిణి హర్షరతేత్రిభువన-పోషిణి శంకర-తోషిణి కల్మష-మోషిణి ఘోషరతే |దనుజ-నిరోషిణి దితిసుత-రోషిణి దుర్మద-శోషిణి సింధుసుతేజయ జయ హే మహిషాసుర-మర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ‖ 2 ‖అయి జగదంబ మదంబ కదంబవన-ప్రియవాసిని హాసరతేశిఖరి-శిరోమణి తుఙ-హిమాలయ-శృంగనిజాలయ-మధ్యగతే |మధుమధురే మధు-కైతభ-గంజిని … Continue reading శ్రీ మహిషాసుర మర్దినీ స్తోత్రమ్- Sri Mahishasura Mardini Stotram in Telugu

సౌందర్య లహరీ- Soundraya Lahari Stotram in Telugu

సౌందర్య లహరీ ప్రథమ భాగః - ఆనంద లహరిభుమౌస్ఖలిత పాదానామ్ భూమిరేవా వలంబనమ్ |త్వయీ జాతా పరాధానామ్ త్వమేవ శరణమ్ శివే ‖శివః శక్త్యా యుక్తో యది భవతి శక్తః ప్రభవితుంన చేదేవం దేవో న ఖలు కుశలః స్పందితుమపి|అతస్త్వామ్ ఆరాధ్యాం హరి-హర-విరిన్చాదిభి రపిప్రణంతుం స్తోతుం వా కథ-మక్ర్త పుణ్యః ప్రభవతి‖ 1 ‖తనీయాంసుం పాంసుం తవ చరణ పంకేరుహ-భవంవిరించిః సంచిన్వన్ విరచయతి లోకా-నవికలమ్ |వహత్యేనం శౌరిః కథమపి సహస్రేణ శిరసాంహరః సంక్షుద్-యైనం భజతి భసితోద్ధూళ నవిధిమ్‖ … Continue reading సౌందర్య లహరీ- Soundraya Lahari Stotram in Telugu

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రమ్- Sri Lalitha sahasra nama stotram in Telugu

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రమ్ ఓం ‖అస్య శ్రీ లలితా దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య, వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ లలితా పరాభట్టారికా మహా త్రిపుర సుందరీ దేవతా, ఐం బీజం, క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం, మమ ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థే లలితా త్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికా సహస్ర నామ జపే వినియోగఃకరన్యాసఃఐం అంగుష్టాభ్యాం నమః, క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః, సౌః మధ్యమాభ్యాం నమః, సౌః అనామికాభ్యాం … Continue reading శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రమ్- Sri Lalitha sahasra nama stotram in Telugu

శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం-Sri Surya Namaskara Mantram in telugu

శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రంఓం ధ్యాయేస్సదా సవితృమండలమధ్యవర్తీనారాయణస్సరసిజాసన సన్నివిష్టః |కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటీహారీ హిరణ్మయవపుః ధృతశంఖచక్రః ‖ఓం మిత్రాయ నమః |ఓం రవయే నమః |ఓం సూర్యాయ నమః |ఓం భానవే నమః |ఓం ఖగాయ నమః |ఓం పూష్ణే నమః |ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః |ఓం మరీచయే నమః |ఓం ఆదిత్యాయ నమః |ఓం సవిత్రే నమః |ఓం అర్కాయ నమః |ఓం భాస్కరాయ నమః |ఓం శ్రీసవితృసూర్యనారాయణాయ నమః ‖ఆదిత్యస్య నమస్కారాన్ యే కుర్వంతి … Continue reading శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం-Sri Surya Namaskara Mantram in telugu

సూర్య కవచమ్ – Surya Kavacham

సూర్య కవచమ్శ్రీ భైరవ ఉవాచయో దేవదేవో భగవాన్ భాస్కరో మహసాం నిధిః |గయత్రీనాయకో భాస్వాన్ సవితేతి ప్రగీయతే ‖ 1 ‖తస్యాహం కవచం దివ్యం వజ్రపంజరకాభిధమ్ |సర్వమంత్రమయం గుహ్యం మూలవిద్యారహస్యకమ్ ‖ 2 ‖సర్వపాపాపహం దేవి దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ |మహాకుష్ఠహరం పుణ్యం సర్వరోగనివర్హణమ్ ‖ 3 ‖సర్వశత్రుసమూహఘ్నం సమ్గ్రామే విజయప్రదమ్ |సర్వతేజోమయం సర్వదేవదానవపూజితమ్ ‖ 4 ‖రణే రాజభయే ఘోరే సర్వోపద్రవనాశనమ్ |మాతృకావేష్టితం వర్మ భైరవానననిర్గతమ్ ‖ 5 ‖గ్రహపీడాహరం దేవి సర్వసంకటనాశనమ్ |ధారణాదస్య దేవేశి బ్రహ్మా లోకపితామహః … Continue reading సూర్య కవచమ్ – Surya Kavacham