విష్ణు సూక్తమ్- Vishnu Suktham

విష్ణు సూక్తమ్


ఓం విష్ణోర్నుకం\’ వీర్యా\’ణి ప్రవో\’చం యః పార్థి\’వాని విమే రాజాగ్^మ్\’సి యో అస్క\’భాదుత్త\’రగ్^మ్ ధస్థం\’ విచక్రమాస్త్రేధోరు\’గాయో విష్ణో\’రాట\’మసి విష్ణో\’\’ః పృష్ఠమ\’సి విష్ణోః శ్నప్త్రే\’\’స్థో విష్ణోస్స్యూర\’సి విష్ణో\’\’ర్ధ్రువమ\’సి వైష్ణవమ\’సి విష్ణ\’వే త్వా ‖

తద\’స్య ప్రిభిపాథో\’ అశ్యామ్ | నరో యత్ర\’ దేవో మద\’ంతి | రుక్రస్య స హి బంధు\’రిత్థా | విష్ణో\’\’ దే ప\’మే మధ్వ ఉథ్సః\’ | ప్రతద్విష్ణు\’స్స్తవతే వీర్యా\’య | మృగో న భీమః కు\’రో గి\’రిష్ఠాః | యస్యోరుషు\’ త్రిషు విక్రమ\’ణేషు | అధి\’క్షంతి భువ\’నాని విశ్వా\’\’ | రో మాత్ర\’యా నువా\’ వృధాన | న తే\’ మహిత్వమన్వ\’శ్నువంతి 

భే తే\’ విద్మా రజ\’సీ పృథివ్యా విష్ణో\’ దేత్వమ్ | మస్య\’ విథ్సే | విచ\’క్రమే పృథివీమేష తామ్ | క్షేత్రా\’ విష్ణుర్మను\’షే దస్యన్ | ధ్రువాసో\’ అస్య కీయో జనా\’సః | రుక్షితిగ్^మ్ సుజని\’మాచకార | త్రిర్దేవః పృ\’థివీమేష తామ్ | విచ\’క్రమే తర్చ\’సం మహిత్వా | ప్రవిష్ణు\’రస్తు స్తవీ\’యాన్ | త్వేషగ్గ్ హ్య\’స్య స్థవి\’రస్య నామ\’ ‖

అతో\’ దేవా అ\’వంతు నో యతో విష్ణు\’ర్విచక్రమే | పృథివ్యాః ప్తధామ\’భిః | దం విష్ణుర్విచ\’క్రమే త్రేధా నిద\’ధే దమ్ | సమూ\’ఢమస్య పాగ్^మ్ సురే ‖ త్రీణి\’ దా విచ\’క్రమే విష్ణు\’ర్గోపా అదా\’\’భ్యః | తతో ధర్మా\’ణి ధారయన్\’ | విష్ణోః కర్మా\’ణి పశ్య యతో\’\’ వ్రతాని\’ పస్పృశే | ఇంద్ర\’స్య యుజ్యః సఖా\’\’ ‖

తద్విష్ణో\’\’ః పమం దగ్^మ్ సదా\’ పశ్యంతి సూరయః\’ | దివీ చక్షురాత\’తమ్ | తద్విప్రా\’సో విన్యవో\’ జాగృవాగ్^మ్ స్సమి\’ంధతే | విష్ణోర్యత్ప\’మం దమ్ | పర్యా\’\’ప్త్యా అన\’ంతరాయా సర్వ\’స్తోమోఽతి రాత్ర ఉ\’త్తమ మహ\’ర్భవతి సర్వస్యాప్త్యై సర్వ\’స్య జిత్త్యై సర్వ\’మేవ తేనా\’\’ప్నోతి సర్వం\’ జయతి ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ ‖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s