నారాయణ స్తోత్రమ్ – Narayana Stotram In Telugu

నారాయణ స్తోత్రమ్

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే ‖
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే ‖

కరుణాపారావార వరుణాలయగంభీర నారాయణ ‖ 1 ‖
ఘననీరదసంకాశ కృతకలికల్మషనాశన నారాయణ ‖ 2 ‖

యమునాతీరవిహార ధృతకౌస్తుభమణిహార నారాయణ ‖ 3 ‖
పీతాంబరపరిధాన సురకళ్యాణనిధాన నారాయణ ‖ 4 ‖

మంజులగుంజాభూష మాయామానుషవేష నారాయణ ‖ 5 ‖
రాధాధరమధురసిక రజనీకరకులతిలక నారాయణ ‖ 6 ‖

మురళీగానవినోద వేదస్తుతభూపాద నారాయణ ‖ 7 ‖
బర్హినిబర్హాపీడ నటనాటకఫణిక్రీడ నారాయణ ‖ 8 ‖

వారిజభూషాభరణ రాజీవరుక్మిణీరమణ నారాయణ ‖ 9 ‖
జలరుహదళనిభనేత్ర జగదారంభకసూత్ర నారాయణ ‖ 10 ‖

పాతకరజనీసంహార కరుణాలయ మాముద్ధర నారాయణ ‖ 11 ‖
అఘ బకహయకంసారే కేశవ కృష్ణ మురారే నారాయణ ‖ 12 ‖

హాటకనిభపీతాంబర అభయం కురు మే మావర నారాయణ ‖ 13 ‖
దశరథరాజకుమార దానవమదసంహార నారాయణ ‖ 14 ‖

గోవర్ధనగిరి రమణ గోపీమానసహరణ నారాయణ ‖ 15 ‖
సరయుతీరవిహార సజ్జన^^ఋషిమందార నారాయణ ‖ 16 ‖

విశ్వామిత్రమఖత్ర వివిధవరానుచరిత్ర నారాయణ ‖ 17 ‖
ధ్వజవజ్రాంకుశపాద ధరణీసుతసహమోద నారాయణ ‖ 18 ‖

జనకసుతాప్రతిపాల జయ జయ సంస్మృతిలీల నారాయణ ‖ 19 ‖
దశరథవాగ్ధృతిభార దండక వనసంచార నారాయణ ‖ 20 ‖

ముష్టికచాణూరసంహార మునిమానసవిహార నారాయణ ‖ 21 ‖
వాలివినిగ్రహశౌర్య వరసుగ్రీవహితార్య నారాయణ ‖ 22 ‖

మాం మురళీకర ధీవర పాలయ పాలయ శ్రీధర నారాయణ ‖ 23 ‖
జలనిధి బంధన ధీర రావణకంఠవిదార నారాయణ ‖ 24 ‖

తాటకమర్దన రామ నటగుణవివిధ సురామ నారాయణ ‖ 25 ‖
గౌతమపత్నీపూజన కరుణాఘనావలోకన నారాయణ ‖ 26 ‖

సంభ్రమసీతాహార సాకేతపురవిహార నారాయణ ‖ 27 ‖
అచలోద్ధృతచంచత్కర భక్తానుగ్రహతత్పర నారాయణ ‖ 28 ‖

నైగమగానవినోద రక్షిత సుప్రహ్లాద నారాయణ ‖ 29 ‖
భారత యతవరశంకర నామామృతమఖిలాంతర నారాయణ ‖ 30 ‖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s