శ్రీ సూక్తమ్

శ్రీ సూక్తమ్

ఓం ‖ హిర\’ణ్యవర్ణాం హరి\’ణీం సువర్ణ\’రతస్ర\’జాం | ంద్రాం హిరణ్మ\’యీం క్ష్మీం జాత\’వేదో  ఆవ\’హ ‖

తాం  ఆవ\’ జాత\’వేదో క్ష్మీమన\’పగామినీ\’\’మ్ |
స్యాం హిర\’ణ్యం విందేయం గామశ్వం పురు\’షాహమ్ 

శ్వపూర్వాం ర\’థధ్యాం స్తినా\’\’ద-ప్రబోధి\’నీమ్ |
శ్రియం\’ దేవీముప\’హ్వయే శ్రీర్మా దేవీర్జు\’షతామ్ 

కాం సో\’\’స్మితాం హిర\’ణ్యప్రాకారా\’మార్ద్రాం జ్వలం\’తీం తృప్తాం ర్పయం\’తీమ్ |
ద్మే స్థితాం ద్మవ\’ర్ణాం తామిహోప\’హ్వయే శ్రియమ్ 

ంద్రాం ప్ర\’భాసాం సా జ్వలం\’తీం శ్రియం\’ లోకే దేవజు\’ష్టాముదారామ్ |
తాం ద్మినీ\’మీం శర\’ణహం ప్రప\’ద్యేఽక్ష్మీర్మే\’ నశ్యతాం త్వాం వృ\’ణే 

దిత్యవ\’ర్ణే తసోఽధి\’జాతో వస్పతిస్తవ\’ వృక్షోఽథ బిల్వః |
స్య ఫలా\’ని తసాను\’దంతు మాయాంత\’రాయాశ్చ\’ బాహ్యా అ\’క్ష్మీః ‖

ఉపై\’తు మాం దే\’వఖః కీర్తిశ్చ మణి\’నా హ |
ప్రా
దుర్భూతోఽస్మి\’ రాష్ట్రేఽస్మిన్ కీర్తిమృ\’ద్ధిం దాతు\’ మే ‖

క్షుత్పి\’పాసామ\’లాం జ్యేష్ఠామ\’క్షీం నా\’శయామ్యహమ్ |
అభూ\’తిమస\’మృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణు\’ద మే గృహాత్ 

గంద్వారాం దు\’రార్షాం నిత్యపు\’ష్టాం కరీషిణీ\’\’మ్ |
శ్వరీగ్ం\’ సర్వ\’భూతానాం తామిహోప\’హ్వయే శ్రియమ్ ‖

శ్రీ\’\’ర్మే జతు | అక్షీ\’\’ర్మే శ్యతు |

మన\’సః కామాకూ\’తిం వాచః త్యమ\’శీమహి |
శూనాం రూపమన్య\’స్య మయి శ్రీః శ్ర\’యతాం యశః\’ 

ర్దమే\’న ప్ర\’జాభూతా యి సంభ\’వ ర్దమ |
శ్రియం\’ వాసయ\’ మే కులే మాతరం\’ పద్మమాలి\’నీమ్ ‖

ఆపః\’ సృజంతు\’ స్నిగ్దాని చిక్లీత వ\’స మే గృహే |
ని చ\’ దేవీం మారం శ్రియం\’ వాసయ\’ మే కులే 

ర్ద్రాం పుష్కరి\’ణీం పుష్టిం పింలామ్ ప\’ద్మమాలినీమ్ |
ంద్రాం హిరణ్మ\’యీం క్ష్మీం జాత\’వేదో  ఆవ\’హ 

ర్ద్రాం యః కరి\’ణీం ష్టిం సుర్ణామ్ హే\’మమాలినీమ్ |
సూ
ర్యాం హిరణ్మ\’యీం క్ష్మీం జాత\’వేదో  ఆవ\’హ ‖

తాం  ఆవ\’ జాత\’వేదో క్షీమన\’పగామినీ\’\’మ్ |
స్యాం హిర\’ణ్యం ప్రభూ\’తం గావో\’ దాస్యోఽశ్వా\’\’న్, విందేయం పురు\’షాహమ్ ‖

ఓం హాదేవ్యై చ\’ విద్మహే\’ విష్ణుత్నీ చ\’ ధీమహి | తన్నో\’ లక్ష్మీః ప్రచోదయా\’\’త్ ‖

శ్రీ-ర్వర్చ\’స్వ-మాయు\’ష్య-మారో\’\’గ్యమావీ\’ధాత్ పవ\’మానం మహీయతే\’\’ | ధాన్యం నం శుం హుపు\’త్రలాభం తసం\’\’వత్సరం దీర్ఘమాయుః\’ ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ ‖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s