వాతాపి గణపతిం భజేహం

వాతాపి గణపతిం భజేహం

రాగమ్: హంసధ్వని (స, రి2, గ3, ప, ని3, స)

వాతాపి గణపతిం భజేఽహం
వారణాశ్యం వరప్రదం శ్రీ |

భూతాది సంసేవిత చరణం
భూత భౌతిక ప్రపంచ భరణం |
వీతరాగిణం వినుత యోగినం
విశ్వకారణం విఘ్నవారణం |

పురా కుంభ సంభవ మునివర
ప్రపూజితం త్రికోణ మధ్యగతం
మురారి ప్రముఖాద్యుపాసితం
మూలాధార క్షేత్రస్థితం |

పరాది చత్వారి వాగాత్మకం
ప్రణవ స్వరూప వక్రతుండం
నిరంతరం నిఖిల చంద్రఖండం
నిజవామకర విద్రుతేక్షుఖండం |

కరాంబుజ పాశ బీజాపూరం
కలుషవిదూరం భూతాకారం
హరాది గురుగుహ తోషిత బింబం
హంసధ్వని భూషిత హేరంబం |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s