గణపతి అథర్వ షీర్షమ్ (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్)

గణపతి అథర్వ షీర్షమ్ (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్)

‖ గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్ (శ్రీ గణేషాథర్వషీర్షమ్) ‖

ఓం ద్రం కర్ణే\’భిః శృణుయామ\’ దేవాః | ద్రం ప\’శ్యేమాక్షభిర్యజ\’త్రాః | స్థిరైరంగై\’\’స్తుష్ఠువాగ్^ం స\’స్తనూభిః\’ | వ్యశే\’మ దేవహి\’తం యదాయుః\’ | స్వస్తి  ఇంద్రో\’ వృద్ధశ్ర\’వాః | స్వస్తి నః\’ పూషా విశ్వవే\’దాః | స్వస్తి స్తార్క్ష్యో అరి\’ష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృస్పతి\’ర్దధాతు ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ ‖

ఓం నమ\’స్తే ణప\’తయే | త్వమేవ ప్రత్యక్షం తత్త్వ\’మసి | త్వమేవ కేలం కర్తా\’ఽసి | త్వమేవ కేలం ధర్తా\’ఽసి | త్వమేవ కేలం హర్తా\’ఽసి | త్వమేవ సర్వం ఖల్విదం\’ బ్రహ్మాసి | త్వం సాక్షాదాత్మా\’ఽసి నిత్యమ్ ‖ 1 ‖
ఋ\’తం చ్మి | స\’త్యం చ్మి ‖ 2 ‖

వ త్వం మామ్ | అవ\’ క్తారమ్\’\’ | అవ\’ శ్రోతారమ్\’\’ | అవ\’ దాతారమ్\’\’ | అవ\’ ధాతారమ్\’\’ | అవానూచానమ\’వ శిష్యమ్ | అవ\’ శ్చాత్తా\’\’త్ | అవ\’ పురస్తా\’\’త్ | అవోత్తరాత్తా\’\’త్ | అవ\’ క్షిణాత్తా\’\’త్ | అవ\’ చోర్ధ్వాత్తా\’\’త్ | అవారాత్తా\’\’త్ | సర్వతో మాం పాహి పాహి\’ సంతాత్ ‖ 3 ‖

త్వం వాఙ్మయ\’స్త్వం చిన్మయః | త్వమానందమయ\’స్త్వం బ్రహ్మమయః | త్వం సచ్చిదానందాఽద్వి\’తీయోఽసి | త్వం ప్రత్యక్షం బ్రహ్మా\’సి | త్వం జ్ఞానమయో విజ్ఞాన\’మయోఽసి ‖ 4 ‖

సర్వం జగదిదం త్వ\’త్తో జాయతే | సర్వం జగదిదం త్వ\’త్తస్తిష్ఠతి | సర్వం జగదిదం త్వయి లయ\’మేష్యతి | సర్వం జగదిదం త్వయి\’ ప్రత్యేతి | త్వం భూమిరాపోఽనలోఽని\’లో భః | త్వం చత్వారి వా\’\’క్పదాని ‖ 5 ‖

త్వం గుణత్ర\’యాతీతః | త్వం అవస్థాత్ర\’యాతీతః | త్వం దేహత్ర\’యాతీతః | త్వం కాలత్ర\’యాతీతః | త్వం మూలాధారస్థితో\’ఽసి నిత్యమ్ | త్వం శక్తిత్ర\’యాత్మకః | త్వాం యోగినో ధ్యాయ\’ంతి నిత్యమ్ | త్వం బ్రహ్మా త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమింద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చంద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ భూర్భువః స్వరోమ్ ‖ 6 

ణాదిం\’\’ పూర్వ\’ముచ్చార్య ర్ణాదీం\’\’ స్తదంతరమ్ | అనుస్వారః ప\’రరః | అర్ధే\’\’ందుసితమ్ | తారే\’ణ ద్ధమ్ | ఎతత్తవ మను\’స్వరూపమ్ | గకారః పూ\’\’ర్వరూపమ్ | అకారో మధ్య\’మరూపమ్ | అనుస్వారశ్చా\’\’ంత్యరూపమ్ | బిందురుత్త\’రరూపమ్ | నాదః\’ సంధానమ్ | సగంహి\’తా ంధిః | సైషా గణే\’శవిద్యా | గణ\’క షిః | నిచృద్గాయ\’త్రీచ్ఛందః | శ్రీ మహాగణపతి\’ర్దేవతా | ఓం గం ణప\’తయే నమః ‖ 7 ‖

ఏకంతాయ\’ విద్మహే\’ వక్రతుండాయ\’ ధీమహి |
తన్నో\’ దంతిః ప్రచోదయా\’\’త్ ‖ 8 ‖

ఏకదన్తం చ\’తుర్హస్తం పాశమం\’కుధారి\’ణమ్ | రదం\’  వర\’దం స్తైర్బిభ్రాణం\’ మూకధ్వ\’జమ్ | రక్తం\’ ంబోద\’రం శూర్పకర్ణకం\’ రక్తవాస\’సమ్ | రక్త\’ంధాను\’లిప్తాంగం క్తపు\’ష్పైః సుపూజి\’తమ్ | భక్తా\’నుకంపి\’నం దేవం గత్కా\’రమచ్యు\’తమ్ | ఆవి\’ర్భూతం చ\’ సృష్ట్యాదౌ ప్రకృతే\’\’ః పురుషాత్ప\’రమ్ | ఏవం\’ ధ్యాయతి\’ యో నిత్యం  యోగీ\’ యోగినాం వ\’రః ‖ 9 ‖

నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తేఽస్తు లంబోదరాయైకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే
నమః ‖ 10 ‖

ఏతదథర్వశీర్షం యోఽధీతే | స బ్రహ్మభూయా\’య ల్పతే | స సర్వవిఘ్నై\’\’ర్న బాధ్యతే | స సర్వతః సుఖ\’మేతే | స పంచమహాపాపా\’\’త్ ప్రముచ్యతే | సాయమ\’ధీయానో దివసకృతం పాపం\’ నాయతి | ప్రాతర\’ధీయానో రాత్రికృతం పాపం\’ నాయతి | సాయం ప్రాతః ప్ర\’యుంజానో పాపోఽపా\’పో వతి | ధర్మార్థకామమోక్షం\’ చ విందతి | ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ\’ న దేయమ్ | యో యది మో\’హాద్ దాస్యతి స పాపీ\’యాన్ వతి | సహస్రావర్తనాద్యం యం కామ\’మధీతే | తం తమనే\’న సాధయేత్ ‖ 11 ‖

అనేన గణపతిమ\’భిషించతి | స వా\’గ్మీ వతి | చతుర్థ్యామన\’శ్నన్ పతి స విద్యా\’వాన్ వతి | ఇత్యథర్వ\’ణవాక్యమ్ | బ్రహ్మాద్యాచర\’ణం విద్యాన్న బిభేతి కదా\’చనేతి ‖ 12 ‖

యో దూర్వాంకు\’రైర్యజతి స వైశ్రవణోప\’మో వతి | యో లా\’జైర్యజతి స యశో\’వాన్ వతి | స మేధా\’వాన్ వతి | యో మోదకసహస్రే\’ణ జతి స వాంఛితఫలమ\’వాప్నోతి | యః సాజ్య సమి\’ద్భిర్యజతి స సర్వం లభతే స స\’ర్వం భతే ‖ 13 ‖

అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్ గ్రా\’హయిత్వా సూర్యవర్చ\’స్వీ వతి | సూర్యగ్రహే మ\’హాద్యాం ప్రతిమాసన్నిధౌ వా ప్త్వా సిద్ధమ\’ంత్రో వతి | మహావిఘ్నా\’\’త్ ప్రముచ్యతే | మహాదోషా\’\’త్ ప్రముచ్యతే | మహాపాపా\’\’త్ ప్రముచ్యతే | మహాప్రత్యవాయా\’\’త్ ప్రముచ్యతే | స సర్వ\’విద్భవతి స సర్వ\’విద్భవతి | య ఏ\’వం వేద | ఇత్యు\’నిష\’త్ ‖ 14 ‖

ఓం ద్రం కర్ణే\’భిః శృణుయామ\’ దేవాః | ద్రం ప\’శ్యేమాక్షభిర్యజ\’త్రాః | స్థిరైరంగై\’\’స్తుష్ఠువాగ్^ం స\’స్తనూభిః\’ | వ్యశే\’మ దేవహి\’తం యదాయుః\’ | స్వస్తి  ఇంద్రో\’ వృద్ధశ్ర\’వాః | స్వస్తి నః\’ పూషా విశ్వవే\’దాః | స్వస్తి స్తార్క్ష్యో అరి\’ష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృస్పతి\’ర్దధాతు ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ ‖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s