శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసమ్

శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసమ్

ఓం అథాత్మానగ్ం శివాత్మానగ్ శ్రీ రుద్రరూపం ధ్యాయేత్ ‖

శుద్ధస్ఫటిక సంకాశం త్రినేత్రం పంచ వక్త్రకం |
గంగాధరం దశభుజం సర్వాభరణ భూషితమ్ ‖

నీలగ్రీవం శశాంకాంకం నాగ యజ్ఞోప వీతినమ్ |
వ్యాఘ్ర చర్మోత్తరీయం చ వరేణ్యమభయ ప్రదమ్ ‖

కమండల్-వక్ష సూత్రాణాం ధారిణం శూలపాణినం |
జ్వలంతం పింగళజటా శిఖా ముద్ద్యోత ధారిణమ్ ‖

వృష స్కంధ సమారూఢం ఉమా దేహార్థ ధారిణం |
అమృతేనాప్లుతం శాంతం దివ్యభోగ సమన్వితమ్ ‖

దిగ్దేవతా సమాయుక్తం సురాసుర నమస్కృతం |
నిత్యం చ శాశ్వతం శుద్ధం ధ్రువ-మక్షర-మవ్యయమ్ |
సర్వ వ్యాపిన-మీశానం రుద్రం వై విశ్వరూపిణం |
ఏవం ధ్యాత్వా ద్విజః సమ్యక్ తతో యజనమారభేత్ ‖

అథాతో రుద్ర స్నానార్చనాభిషేక విధిం వ్యా\’\’క్ష్యాస్యామః | ఆదిత ఏవ తీర్థే స్నాత్వా ఉదేత్య శుచిః ప్రయతో బ్రహ్మచారీ శుక్లవాసా దేవాభిముఖః స్థిత్వా ఆత్మని దేవతాః స్థాపయేత్ ‖

ప్రజననే బ్రహ్మా తిష్ఠతు | పాదయోర్-విష్ణుస్తిష్ఠతు | హస్తయోర్-హరస్తిష్ఠతు | బాహ్వోరింద్రస్తిష్టతు | జఠరేఽఅగ్నిస్తిష్ఠతు | హృద\’యే శివస్తిష్ఠతు | కంఠే వసవస్తిష్ఠంతు | వక్త్రే సరస్వతీ తిష్ఠతు | నాసికయోర్-వాయుస్తిష్ఠతు | నయనయోశ్-చంద్రాదిత్యౌ తిష్టేతాం | కర్ణయోరశ్వినౌ తిష్టేతాం | లలాటే రుద్రాస్తిష్ఠంతు | మూర్థ్న్యాదిత్యాస్తిష్ఠంతు | శిరసి మహాదేవస్తిష్ఠతు | శిఖాయాం వామదేవాస్తిష్ఠతు | పృష్ఠే పినాకీ తిష్ఠతు | పురతః శూలీ తిష్ఠతు | పార్శ్యయోః శివాశంకరౌ తిష్ఠేతాం | సర్వతో వాయుస్తిష్ఠతు | తతో బహిః సర్వతోఽగ్నిర్-జ్వాలామాలా-పరివృతస్తిష్ఠతు | సర్వేష్వంగేషు సర్వా దేవతా యథాస్థానం తిష్ఠంతు | మాగ్ం రక్షంతు |

గ్నిర్మే\’ వాచి శ్రితః | వాగ్ధృద\’యే | హృద\’యం మయి\’ | మృతే\’\’ | మృతం బ్రహ్మ\’ణి |
వా
యుర్మే\’\’ ప్రాణే శ్రితః | ప్రాణో హృద\’యే | హృద\’యం మయి\’ | మృతే\’\’ | మృతం బ్రహ్మ\’ణి | సూర్యో\’ మే చక్షుషి శ్రితః | చక్షుర్-హృద\’యే | హృద\’యం మయి\’ | మృతే\’\’ | మృతం బ్రహ్మ\’ణి | ంద్రమా\’ మే మన\’సి శ్రితః | మనో హృద\’యే | హృద\’యం మయి\’ | మృతే\’\’ | మృతం బ్రహ్మ\’ణి | దిశో\’ మే శ్రోత్రే\’\’ శ్రితాః | శ్రోత్రగ్ హృద\’యే | హృద\’యం మయి\’ | మృతే\’\’ | మృతం బ్రహ్మ\’ణి | ఆపోమే రేతసి శ్రితాః | రేతో హృద\’యే | హృద\’యం మయి\’ | మృతే\’\’ | మృతం బ్రహ్మ\’ణి | పృథివీ మే శరీ\’రే శ్రితాః | శరీ\’గ్ హృద\’యే | హృద\’యం మయి\’ | మృతే\’\’ | మృతం బ్రహ్మ\’ణి | ధి స్పతయో\’ మే లోమ\’సు శ్రితాః | లోమా\’ని హృద\’యే | హృద\’యం మయి\’ | మృతే\’\’ | మృతం బ్రహ్మ\’ణి | ఇంద్రో\’ మే బలే\’\’ శ్రితః | బగ్ హృద\’యే | హృద\’యం మయి\’ | మృతే\’\’ | మృతం బ్రహ్మ\’ణి | ర్జన్యో\’ మే మూర్ద్ని శ్రితః | మూర్ధా హృద\’యే | హృద\’యం మయి\’ | మృతే\’\’ | మృతం బ్రహ్మ\’ణి | ఈశా\’నో మే న్యౌ శ్రితః | న్యుర్-హృద\’యే | హృద\’యం మయి\’ | మృతే\’\’ | మృతం బ్రహ్మ\’ణి | త్మా మ\’ త్మని\’ శ్రితః | త్మా హృద\’యే | హృద\’యం మయి\’ | మృతే\’\’ | మృతం బ్రహ్మ\’ణి | పున\’ర్మ త్మా పురాయు రాగా\’\’త్ | పునః\’ ప్రాణః పురాకూ\’మాగా\’\’త్ | వైశ్వారో శ్మిభి\’ర్-వావృధానః | ంతస్తి\’ష్ఠత్వమృత\’స్య గోపాః ‖

అస్య శ్రీ రుద్రాధ్యాయ ప్రశ్న మహామంత్రస్య, అఘోర ఋషిః, అనుష్టుప్ చందః, సంకర్షణ మూర్తి స్వరూపో యోఽసావాదిత్యః పరమపురుషః స ఏష రుద్రో దేవతా | నమః శివాయేతి బీజం | శివతరాయేతి శక్తిః | మహాదేవాయేతి కీలకం | శ్రీ సాంబ సదాశివ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ‖

ఓం అగ్నిహోత్రాత్మనే అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | దర్శపూర్ణ మాసాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః | చాతుర్-మాస్యాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః | నిరూఢ పశుబంధాత్మనే అనామికాభ్యాం నమః | జ్యోతిష్టోమాత్మనే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | సర్వక్రత్వాత్మనే కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః ‖

అగ్నిహోత్రాత్మనే హృదయాయ నమః | దర్శపూర్ణ మాసాత్మనే శిరసే స్వాహా | చాతుర్-మాస్యాత్మనే శిఖాయై వషట్ | నిరూఢ పశుబంధాత్మనే కవచాయ హుం | జ్యోతిష్టోమాత్మనే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ | సర్వక్రత్వాత్మనే అస్త్రాయఫట్ | భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ‖

ధ్యానం%

ఆపాతాళ-నభఃస్థలాంత-భువన-బ్రహ్మాండ-మావిస్ఫురత్-
జ్యోతిః స్ఫాటిక-లింగ-మౌళి-విలసత్-పూర్ణేందు-వాంతామృతైః |
అస్తోకాప్లుత-మేక-మీశ-మనిశం రుద్రాను-వాకాంజపన్
ధ్యాయే-దీప్సిత-సిద్ధయే ధ్రువపదం విప్రోఽభిషించే-చ్చివమ్ ‖

బ్రహ్మాండ వ్యాప్తదేహా భసిత హిమరుచా భాసమానా భుజంగైః
కంఠే కాలాః కపర్దాః కలిత-శశికలా-శ్చండ కోదండ హస్తాః |
త్ర్యక్షా రుద్రాక్షమాలాః ప్రకటితవిభవాః శాంభవా మూర్తిభేదాః
రుద్రాః శ్రీరుద్రసూక్త-ప్రకటితవిభవా నః ప్రయచ్చంతు సౌఖ్యమ్ ‖

ఓం ణానా\’\’మ్ త్వా ణప\’తిగ్ం హవామహే విం క\’వీనాము\’మశ్ర\’వస్తమం | జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మ\’ణాం బ్రహ్మణస్ప ఆ నః\’ శృణ్వన్నూతిభి\’స్సీ సాద\’నం ‖ మహాగణపతయే నమః ‖

శం చ\’ మే మయ\’శ్చ మే ప్రియం చ\’ మేఽనుకామశ్చ\’ మే కామ\’శ్చ మే సౌమనశ్చ\’ మే ద్రం చ\’ మే శ్రేయ\’శ్చ మే వస్య\’శ్చ మే యశ\’శ్చ మే భగ\’శ్చ మే ద్రవి\’ణం చ మే ంతా చ\’ మే ర్తా చ\’ మే క్షేమ\’శ్చ మే ధృతి\’శ్చ మే విశ్వం\’ చ మే మహ\’శ్చ మే ంవిచ్చ\’ మే జ్ఞాత్రం\’ చ మే సూశ్చ\’ మే ప్రసూశ్చ\’ మే సీరం\’ చ మే యశ్చ\’ మ తం చ\’ మేఽమృతం\’ చ మేఽక్ష్మం  మేఽనా\’మయచ్చ మే జీవాతు\’శ్చ మే దీర్ఘాయుత్వం చ\’ మేఽనమిత్రం  మేఽభ\’యం చ మే సుగం చ\’ మే శయ\’నం చ మే సూషా చ\’ మే సుదినం\’ చ మే ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ ‖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s