పంచామృత స్నానాభిషేకమ్

పంచామృత స్నానాభిషేకమ్

క్షీరాభిషేకం
ఆప్యా\’యస్వ సమే\’తు తే విశ్వత\’స్సోవృష్ణి\’యం | భవావాజ\’స్య సంధే ‖ క్షీరేణ స్నపయామి ‖

దధ్యాభిషేకం
ధిక్రావణ్ణో\’ కారిషం జిష్ణోరశ్వ\’స్య వాజినః\’ | సుభినో ముఖా\’కత్ప్ర ఆయూగ్^మ్\’షితారిషత్ ‖ దధ్నా స్నపయామి ‖

ఆజ్యాభిషేకం
శుక్రమ\’సి జ్యోతి\’రసి తేజో\’ఽసి దేవోవస్స\’వితోత్పు\’నా త్వచ్ఛి\’ద్రేణ విత్రే\’ వసో స్సూర్య\’స్య శ్మిభిః\’ ‖ ఆజ్యేన స్నపయామి ‖

మధు అభిషేకం
ధువాతా\’ ఋతాయతే మధుక్షరంతి సింధ\’వః | మాధ్వీ\’\’ర్నస్సంత్వోష\’ధీః | మధునక్త\’ ముతోషసి మధు\’త్పార్థి\’గం రజః\’ | మధుద్యౌర\’స్తు నః పితా | మధు\’మాన్నో వస్పతిర్మధు\’మాగ్^మ్ అస్తు సూర్యః\’ | మాధ్వీర్గావో\’ భవంతు నః ‖ మధునా స్నపయామి ‖

శర్కరాభిషేకం
స్వాదుః ప\’వస్వ దివ్యా జన్మ\’నే స్వాదురింద్రా\’\’య సుహవీ\’\’తు నామ్నే\’\’ | స్వాదుర్మిత్రా వరు\’ణాయ వాయవే బృస్పత\’యే మధు\’మాగ్^మ్ అదా\’\’భ్యః ‖ శర్కరయా స్నపయామి ‖

యాః లినీర్యా అ\’లా అ\’పుష్పాయాశ్చ\’ పుష్పిణీ\’\’ః | బృస్పతి\’ ప్రసూతాస్తానో ముంచస్త్వగ్^మ్ హ\’సః ‖ ఫలోదకేన స్నపయామి ‖

శుద్ధోదక అభిషేకం
ఓం ఆపో హిష్ఠా మ\’యోభువః\’ | తా న\’ ర్జే ద\’ధాతన | హేరణా\’ చక్ష\’సే | యో వః\’ శివత\’మో రసః\’ | తస్య\’ భాజయతే హ నః | తీరి\’వ మాతరః\’ | తస్మా అర\’ంగ మామ వః | యస్య క్షయా\’ జి\’న్వథ | ఆపో\’ నయ\’థా చ నః ‖ ఇతి పంచామృతేన స్నాపయిత్వా ‖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s