శ్రీ లలితా సహస్ర నామావళి:-sri lalitha sahasranamam lyrics telugu

 శ్రీ లలితా సహస్ర నామావళి: ‖ ధ్యానమ్ ‖ సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌలిస్ఫురత్ తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీనవక్షోరుహామ్ | పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికామ్ ‖ అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్ | అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ‖ ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ | సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్ ‖ సకుంకుమవిలేపనామలికచుంబికస్తూరికాం సమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశామ్ | అశేషజనమోహినీమరుణమాల్యభూషాంబరాం జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదంబికామ్ … Continue reading శ్రీ లలితా సహస్ర నామావళి:-sri lalitha sahasranamam lyrics telugu

Sri Lalitha Sahasranamam lyrics Telegu – శ్రీ లలితా సహస్ర నామావళి:

 శ్రీ లలితా సహస్ర నామావళి:‖ ధ్యానమ్ ‖సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌలిస్ఫురత్తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీనవక్షోరుహామ్ |పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీంసౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికామ్ ‖అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్ |అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ‖ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీంహేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ |సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీంశ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్ ‖సకుంకుమవిలేపనామలికచుంబికస్తూరికాంసమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశామ్ |అశేషజనమోహినీమరుణమాల్యభూషాంబరాంజపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదంబికామ్ ‖‖అథ శ్రీ లలితా సహస్రనామావలీ ‖ఓం ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః |ఓం శ్రీమహారాజ్ఞై నమః |ఓం … Continue reading Sri Lalitha Sahasranamam lyrics Telegu – శ్రీ లలితా సహస్ర నామావళి:

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రమ్- Sri Lalitha sahasra nama stotram in Telugu

శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రమ్ ఓం ‖అస్య శ్రీ లలితా దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య, వశిన్యాది వాగ్దేవతా ఋషయః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ లలితా పరాభట్టారికా మహా త్రిపుర సుందరీ దేవతా, ఐం బీజం, క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం, మమ ధర్మార్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థే లలితా త్రిపురసుందరీ పరాభట్టారికా సహస్ర నామ జపే వినియోగఃకరన్యాసఃఐం అంగుష్టాభ్యాం నమః, క్లీం తర్జనీభ్యాం నమః, సౌః మధ్యమాభ్యాం నమః, సౌః అనామికాభ్యాం … Continue reading శ్రీ లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రమ్- Sri Lalitha sahasra nama stotram in Telugu

దుర్గా అష్టోత్తర శత నామావళి: – Sri Durga Ashtothara shatha namavali in Telugu

Photo by Souvik laha from Pexelsదుర్గా అష్టోత్తర శత నామావళి:ఓం దుర్గాయై నమఃఓం శివాయై నమఃఓం మహాలక్ష్మ్యై నమఃఓం మహాగౌర్యై నమఃఓం చండికాయై నమఃఓం సర్వజ్ఞాయై నమఃఓం సర్వాలోకేశ్యై నమఃఓం సర్వకర్మ ఫలప్రదాయై నమఃఓం సర్వతీర్ధ మయాయై నమఃఓం పుణ్యాయై నమః ‖10‖ఓం దేవ యోనయే నమఃఓం అయోనిజాయై నమఃఓం భూమిజాయై నమఃఓం నిర్గుణాయై నమఃఓం ఆధారశక్త్యై నమఃఓం అనీశ్వర్యై నమఃఓం నిర్గుణాయై నమఃఓం నిరహంకారాయై నమఃఓం సర్వగర్వవిమర్దిన్యై నమఃఓం సర్వలోకప్రియాయై నమః ‖20‖ఓం వాణ్యై … Continue reading దుర్గా అష్టోత్తర శత నామావళి: – Sri Durga Ashtothara shatha namavali in Telugu

శ్రీ కృష్నాష్టోత్తర శత నామావళి- Sri Krishna Ashtothara shatha namavali in Telugu

శ్రీ కృష్నాష్టోత్తర శత నామావళిఓం కృష్ణాయ నమఃఓం కమలానాథాయ నమఃఓం వాసుదేవాయ నమఃఓం సనాతనాయ నమఃఓం వసుదేవాత్మజాయ నమఃఓం పుణ్యాయ నమఃఓం లీలామానుష విగ్రహాయ నమఃఓం శ్రీవత్స కౌస్తుభధరాయ నమఃఓం యశోదావత్సలాయ నమఃఓం హరయే నమః ‖ 10 ‖ఓం దేవకీనందనాయ నమఃఓం చతుర్భుజాత్త చక్రాసిగదా నమఃఓం శంఖాంద్యుదాయుధాయ నమఃఓం శ్రీశాయ నమఃఓం నందగోప ప్రియాత్మజాయ నమఃఓం యమునా వేగసంహారిణే నమఃఓం బలభద్ర ప్రియానుజాయ నమఃఓం పూతనా జీవితహరాయ నమఃఓం శకటాసుర భంజనాయ నమఃఓం నందవ్రజ జనానందినే … Continue reading శ్రీ కృష్నాష్టోత్తర శత నామావళి- Sri Krishna Ashtothara shatha namavali in Telugu

అచ్యుతాష్టకమ్ – Achyutashtakam lyrics in telugu

అచ్యుతాష్టకమ్అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణంకృష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిమ్ |శ్రీధరం మాధవం గోపికా వల్లభంజానకీనాయకం రామచంద్రం భజే ‖ 1 ‖అచ్యుతం కేశవం సత్యభామాధవంమాధవం శ్రీధరం రాధికా రాధితమ్ |ఇందిరామందిరం చేతసా సుందరందేవకీనందనం నందజం సందధే ‖ 2 ‖విష్ణవే జిష్ణవే శంకనే చక్రిణేరుక్మిణీ రాహిణే జానకీ జానయే |వల్లవీ వల్లభాయార్చితా యాత్మనేకంస విధ్వంసినే వంశినే తే నమః ‖ 3 ‖కృష్ణ గోవింద హే రామ నారాయణశ్రీపతే వాసుదేవాజిత శ్రీనిధే |అచ్యుతానంత హే మాధవాధోక్షజద్వారకానాయక ద్రౌపదీరక్షక ‖ 4 … Continue reading అచ్యుతాష్టకమ్ – Achyutashtakam lyrics in telugu

అనంత పద్మనాభ స్వామి అష్టోత్తర శత నామావళి: – Anantha padmanabha swamy ashtottara telugu

అనంత పద్మనాభ స్వామి అష్టోత్తర శత నామావళి:ఓం కృష్ణాయ నమఃఓం కమలనాథాయ నమఃఓం వాసుదేవాయ నమఃఓం సనాతనాయ నమఃఓం వసుదేవాత్మజాయ నమఃఓం పుణ్యాయ నమఃఓం లీలామానుష విగ్రహాయ నమఃఓం వత్స కౌస్తుభధరాయ నమఃఓం యశోదావత్సలాయ నమఃఓం హరియే నమః ‖ 10 ‖ఓం చతుర్భుజాత్త సక్రాసిగదా నమఃఓం శంఖాంబుజాయుధాయుజా నమఃఓం దేవకీనందనాయ నమఃఓం శ్రీశాయ నమఃఓం నందగోపప్రియాత్మజాయ నమఃఓం యమునావేద సంహారిణే నమఃఓం బలభద్ర ప్రియానుజాయ నమఃఓం పూతనాజీవిత హరాయ నమఃఓం శకటాసుర భంజనాయ నమఃఓం నందవ్రజజనానందినే … Continue reading అనంత పద్మనాభ స్వామి అష్టోత్తర శత నామావళి: – Anantha padmanabha swamy ashtottara telugu

గోవిందాష్టకమ్-Govinda ashtakam lyrics in Telugu

గోవిందాష్టకమ్సత్యం జ్ఞానమనంతం నిత్యమనాకాశం పరమాకాశమ్ |గోష్ఠప్రాంగణరింఖణలోలమనాయాసం పరమాయాసమ్ |మాయాకల్పితనానాకారమనాకారం భువనాకారమ్ |క్ష్మామానాథమనాథం ప్రణమత గోవిందం పరమానందమ్ ‖ 1 ‖మృత్స్నామత్సీహేతి యశోదాతాడనశైశవ సంత్రాసమ్ |వ్యాదితవక్త్రాలోకితలోకాలోకచతుర్దశలోకాలిమ్ |లోకత్రయపురమూలస్తంభం లోకాలోకమనాలోకమ్ |లోకేశం పరమేశం ప్రణమత గోవిందం పరమానందమ్ ‖ 2 ‖త్రైవిష్టపరిపువీరఘ్నం క్షితిభారఘ్నం భవరోగఘ్నమ్ |కైవల్యం నవనీతాహారమనాహారం భువనాహారమ్ |వైమల్యస్ఫుటచేతోవృత్తివిశేషాభాసమనాభాసమ్ |శైవం కేవలశాంతం ప్రణమత గోవిందం పరమానందమ్ ‖ 3 ‖గోపాలం ప్రభులీలావిగ్రహగోపాలం కులగోపాలమ్ |గోపీఖేలనగోవర్ధనధృతిలీలాలాలితగోపాలమ్ |గోభిర్నిగదిత గోవిందస్ఫుటనామానం బహునామానమ్ |గోపీగోచరదూరం ప్రణమత గోవిందం పరమానందమ్ ‖ 4 ‖గోపీమండలగోష్ఠీభేదం … Continue reading గోవిందాష్టకమ్-Govinda ashtakam lyrics in Telugu

విష్ణు షట్పది – Vishnu shatpadi stotram lyrics in telugu

విష్ణు షట్పదిఅవినయమపనయ విష్ణో దమయ మనః శమయ విషయమృగతృష్ణామ్ |భూతదయాం విస్తారయ తారయ సంసారసాగరతః ‖ 1 ‖దివ్యధునీమకరందే పరిమళపరిభోగసచ్చిదానందే |శ్రీపతిపదారవిందే భవభయఖేదచ్ఛిదే వందే ‖ 2 ‖సత్యపి భేదాపగమే నాథ తవాఽహం న మామకీనస్త్వం |సాముద్రో హి తరంగః క్వచన సముద్రో న తారంగః ‖ 3 ‖ఉద్ధృతనగ నగభిదనుజ దనుజకులామిత్ర మిత్రశశిదృష్టే |దృష్టే భవతి ప్రభవతి న భవతి కిం భవతిరస్కారః ‖ 4 ‖మత్స్యాదిభిరవతారైరవతారవతాఽవతా సదా వసుధాం |పరమేశ్వర పరిపాల్యో భవతా భవతాపభీతోఽహం … Continue reading విష్ణు షట్పది – Vishnu shatpadi stotram lyrics in telugu