Sri Lalitha Sahasranamam lyrics Telegu – శ్రీ లలితా సహస్ర నామావళి:

 శ్రీ లలితా సహస్ర నామావళి:


‖ ధ్యానమ్ ‖

సిందూరారుణవిగ్రహాం త్రినయనాం మాణిక్యమౌలిస్ఫురత్

తారానాయకశేఖరాం స్మితముఖీమాపీనవక్షోరుహామ్ |

పాణిభ్యామలిపూర్ణరత్నచషకం రక్తోత్పలం బిభ్రతీం

సౌమ్యాం రత్నఘటస్థరక్తచరణాం ధ్యాయేత్పరామంబికామ్ ‖


అరుణాం కరుణాతరంగితాక్షీం ధృతపాశాంకుశపుష్పబాణచాపామ్ |

అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖైరహమిత్యేవ విభావయే భవానీమ్ ‖


ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం

హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలితలసద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ |

సర్వాలంకారయుక్తాం సతతమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం

శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకలసురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్ ‖


సకుంకుమవిలేపనామలికచుంబికస్తూరికాం

సమందహసితేక్షణాం సశరచాపపాశాంకుశామ్ |

అశేషజనమోహినీమరుణమాల్యభూషాంబరాం

జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదంబికామ్ ‖


‖అథ శ్రీ లలితా సహస్రనామావలీ ‖

ఓం ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః |

ఓం శ్రీమహారాజ్ఞై నమః |

ఓం శ్రీమత్సింహాసనేశ్వర్యై నమః |

ఓం చిదగ్నికుండసంభూతాయై నమః |

ఓం దేవకార్యసముద్యతాయై నమః |

ఓం ఓం ఉద్యద్భానుసహస్రాభాయై నమః |

ఓం చతుర్బాహుసమన్వితాయై నమః |

ఓం రాగస్వరూపపాశాఢ్యాయై నమః |

ఓం క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలాయై నమః |

ఓం మనోరూపేక్షుకోదండాయై నమః | 10

ఓం పంచతన్మాత్రసాయకాయై నమః |

ఓం నిజారుణప్రభాపూరమజ్జద్ బ్రహ్మాండమండలాయై నమః |

ఓం చంపకాశోకపున్నాగసౌగంధిక-లసత్కచాయై నమః |

ఓం కురువిందమణిశ్రేణీకనత్కోటీరమండితాయై నమః |

ఓం ఓం అష్టమీచంద్రవిభ్రాజదలికస్థలశోభితాయై నమః |

ఓం ముఖచంద్రకలంకాభమృగనాభివిశేషకాయై నమః |

ఓం వదనస్మరమాంగల్యగృహతోరణచిల్లికాయై నమః |

ఓం వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహచలన్మీనాభలోచనాయై నమః |

ఓం నవచంపకపుష్పాభనాసాదండవిరాజితాయై నమః |

ఓం తారాకాంతితిరస్కారినాసాభరణభాసురాయై నమః | 20

ఓం కదంబమంజరీక్~లుప్తకర్ణపూరమనోహరాయై నమః |

ఓం తాటంకయుగలీభూతతపనోడుపమండలాయై నమః |

ఓం పద్మరాగశిలాదర్శపరిభావికపోలభువే నమః |

ఓం నవవిద్రుమబింబశ్రీన్యక్కారిరదనచ్ఛదాయై నమః |

ఓం శుద్ధవిద్యాంకురాకారద్విజపంక్తిద్వయోజ్జ్వలాయై నమః |

ఓం కర్పూరవీటికామోదసమాకర్షి దిగంతరాయై నమః |

ఓం నిజసల్లాపమాధుర్య వినిర్భత్సితకచ్ఛప్యై నమః |

ఓం మందస్మితప్రభాపూరమజ్జత్కామేశమానసాయై నమః |

ఓం అనాకలితసాదృశ్యచిబుకశ్రీవిరాజితాయై నమః |

ఓం కామేశబద్ధమాంగల్యసూత్రశోభితకంధరాయై నమః | 30

ఓం కనకాంగదకేయూరకమనీయముజాన్వితాయై నమః |

ఓం రత్నగ్రైవేయ చింతాకలోలముక్తాఫలాన్వితాయై నమః |

ఓం కామేశ్వారప్రేమరత్నమణిప్రతిపణస్తన్యై నమః |

ఓం నాభ్యాలవాలరోమాలిలతాఫలకుచద్వయ్యై నమః |

ఓం లక్ష్యరోమలతాధారతాసమున్నేయమధ్యమాయై నమః |

ఓం స్తనభారదలన్మధ్యపట్టబంధవలిత్రయాయై నమః |

ఓం ఓం అరుణారుణకౌసుంభవస్త్రభాస్వత్కటీతట్యై నమః |

ఓం రత్నకింకిణికారమ్యరశనాదామభూషితాయై నమః |

ఓం కామేశజ్ఞాతసౌభాగ్యమార్దవోరుద్వయాన్వితాయై నమః |

ఓం మాణిక్యముకుటాకారజానుద్వయవిరాజితాయై నమః | 40

ఓం ఇంద్రగోపపరిక్షిప్తస్మరతూణాభజంఘికాయై నమః |

ఓం గూఢగూల్ఫాయై నమః |

ఓం కూర్మ పృష్ఠజయిష్ణుప్రపదాన్వితాయై నమః |

ఓం నఖదీధితిసంఛన్ననమజ్జనతమోగుణాయై నమః |

ఓం పదద్వయప్రభాజాలపరాకృతసరోరుహాయై నమః |

ఓం శింజానమణిమంజీరమండితశ్రీపదాంబుజాయై నమః |

ఓం మరాలీమందగమనాయై నమః |

ఓం మహాలావణ్యశేవధయే నమః |

ఓం సర్వారుణాయై నమః |

ఓం అనవద్యాంగ్యై నమః | 50

ఓం సర్వాభరణభూషితాయై నమః |

ఓం శివకామేశ్వరాంకస్థాయై నమః |

ఓం శివాయై నమః |

ఓం స్వాధీనవల్లభాయై నమః |

ఓం సుమేరుమధ్యశృంగస్థాయై నమః |

ఓం శ్రీమన్నగరనాయికాయై నమః |

ఓం చింతామణిగృహాంతస్థాయై నమః |

ఓం పంచబ్రహ్మాసనస్థితాయై నమః |

ఓం మహాపద్మాటవీసంస్థాయై నమః |

ఓం కదంబవనవాసిన్యై నమః | 60

ఓం సుధాసాగరమధ్యస్థాయై నమః |

ఓం కామాక్ష్యై నమః |

ఓం కామదాయిన్యై నమః |

ఓం దేవర్షిగణసంఘాతస్తూయమానాత్మవైభాయై నమః |

ఓం భండాసురవధోద్యుక్తశక్తిసేనాసమన్వితాయై నమః |

ఓం సంపత్కరీసమారూఢసిందురవ్రజసేవితాయై నమః |

ఓం ఓం అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటికోటిభిరావృతాయై నమః |

ఓం చక్రరాజరథారూఢసర్వాయుధపరిష్కృతాయై నమః |

ఓం గేయచక్రరథారూఢమంత్రిణీపరిసేవితాయై నమః |

ఓం కిరిచక్రరథారూఢదండనాథాపురస్కృతాయై నమః | 70

ఓం జ్వాలామాలినికాక్షిప్తవహ్నిప్రాకారమధ్యగాయై నమః |

ఓం భండసైన్యవధోద్యుక్తశక్తివిక్రమహర్షితాయై నమః |

ఓం నిత్యాపరాక్రమాటోపనిరీక్షణసముత్సుకాయై నమః |

ఓం భండపుత్రవధోద్యుక్తబాలావిక్రమనందితాయై నమః |

ఓం మంత్రిణ్యంబావిరచితవిషంగవధతోషితాయై నమః |

ఓం విశుక్రప్రాణహరణవారాహీవీర్యనందితాయై నమః |

ఓం కామేశ్వరముఖాలోకకల్పితశ్రీగణేశ్వరాయై నమః |

ఓం మహాగణేశనిర్భిన్నవిఘ్నయంత్రప్రహర్షితాయై నమః |

ఓం భండాసురేంద్రనిర్ముక్తశస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షిణ్యై నమః |

ఓం కరాంగులినఖోత్పన్ననారాయణదశాకృత్యై నమః | 80

ఓం మహాపాశుపతాస్త్రాగ్నినిర్దగ్ధాసురసైనికాయై నమః |

ఓం కామేశ్వరాస్త్రనిర్దగ్ధసభాండాసురశూన్యకాయై నమః |

ఓం బ్రహ్మోపేంద్రమహేంద్రాదిదేవసంస్తుతవైభవాయై నమః |

ఓం హరనేత్రాగ్నిసందగ్ధకామసంజీవనౌషధ్యై నమః |

ఓం శ్రీమద్వాగ్భవకూటైకస్వరూపముఖపంకజాయై నమః |

ఓం కంఠాధః కటిపర్యంతమధ్యకూటస్వరూపిణ్యై నమః |

ఓం శక్తికూటైకతాపన్నకట్యధోభాగధారిణ్యై నమః |

ఓం ఓం మూలమంత్రాత్మికాయై నమః |

ఓం మూలకూటత్రయకలేబరాయై నమః |

ఓం కులామృతైకరసికాయై నమః | 90

ఓం కులసంకేతపాలిన్యై నమః |

ఓం కులాంగనాయై నమః |

ఓం కులాంతఃస్థాయై నమః |

ఓం కౌలిన్యై నమః |

ఓం కులయోగిన్యై నమః |

ఓం అకులాయై నమః |

ఓం సమయాంతస్థాయై నమః |

ఓం సమయాచారతత్పరాయై నమః |

ఓం మూలాధారైకనిలయాయై నమః |

ఓం బ్రహ్మగ్రంథివిభేదిన్యై నమః | 100

ఓం మణిపూరాంతరుదితాయై నమః |

ఓం విష్ణుగ్రంథివిభేదిన్యై నమః |

ఓం ఆజ్ఞాచక్రాంతరాలస్థాయై నమః |

ఓం రుద్రగ్రంథివిభేదిన్యై నమః |

ఓం సహస్రారాంబుజారూఢాయై నమః |

ఓం సుధాసారాభివర్షిణ్యై నమః |

ఓం తటిల్లతాసమరుచ్యై నమః |

ఓం షట్చక్రోపరిసంస్థితాయై నమః |

ఓం మహాసక్త్యై నమః |

ఓం ఓం కుండలిన్యై నమః | 110

ఓం బిసతంతుతనీయస్యై నమః |

ఓం భవాన్యై నమః |

ఓం భావనాగమ్యాయై నమః |

ఓం భవారణ్యకుఠారికాయై నమః |

ఓం భద్రప్రియాయై నమః |

ఓం భద్రమూర్త్యై నమః |

ఓం భక్తసౌభాగ్యదాయిన్యై నమః |

ఓం భక్తిప్రియాయై నమః |

ఓం భక్తిగమ్యాయై నమః |

ఓం భక్తివశ్యాయై నమః | 120

ఓం భయాపహాయై నమః |

ఓం శాంభవ్యై నమః |

ఓం శారదారాధ్యాయై నమః |

ఓం శర్వాణ్యై నమః |

ఓం శర్మదాయిన్యై నమః |

ఓం శాంకర్యై నమః |

ఓం శ్రీకర్యై నమః |

ఓం సాధ్వ్యై నమః |

ఓం శరచ్చంద్రనిభాననాయై నమః |


ఓం శాతోదర్యై నమః | 130

ఓం శాంతిమత్యై నమః |

ఓం ఓం నిరాధారాయై నమః |

ఓం నిరంజనాయై నమః |

ఓం నిర్లేపాయై నమః |

ఓం నిర్మలాయై నమః |

ఓం నిత్యాయై నమః |

ఓం నిరాకారాయై నమః |

ఓం నిరాకులాయై నమః |

ఓం నిర్గుణాయై నమః |

ఓం నిష్కలాయై నమః | 140

ఓం శాంతాయై నమః |

ఓం నిష్కామాయై నమః |

ఓం నిరుపప్లవాయై నమః |

ఓం నిత్యముక్తాయై నమః |

ఓం నిర్వికారాయై నమః |

ఓం నిష్ప్రపంచాయై నమః |

ఓం నిరాశ్రయాయై నమః |

ఓం నిత్యశుద్ధాయై నమః |

ఓం నిత్యబుద్ధాయై నమః |

ఓం నిరవద్యాయై నమః | 150

ఓం నిరంతరాయై నమః |

ఓం నిష్కారణాయై నమః |

ఓం నిష్కలంకాయై నమః |

ఓం ఓం నిరుపాధయే నమః |

ఓం నిరీశ్వరాయై నమః |

ఓం నీరాగయై నమః |

ఓం రాగమథన్యై నమః |

ఓం నిర్మదాయై నమః |

ఓం మదనాశిన్యై నమః |

ఓం నిశ్చింతాయై నమః | 160

ఓం నిరహంకారాయై నమః |

ఓం నిర్మోహాయై నమః |

ఓం మోహనాశిన్యై నమః |

ఓం నిర్మమాయై నమః |

ఓం మమతాహంత్ర్యై నమః |

ఓం నిష్పాపాయై నమః |

ఓం పాపనాశిన్యై నమః |

ఓం నిష్క్రోధాయై నమః |

ఓం క్రోధశమన్యై నమః |

ఓం నిర్లోభాయై నమః | 170

ఓం లోభనాశిన్యై నమః |

ఓం నిఃసంశయాయై నమః |

ఓం సంశయఘ్న్యై నమః |

ఓం నిర్భవాయై నమః |

ఓం భవనాశిన్యై నమః |

ఓం ఓం నిర్వికల్పాయై నమః |

ఓం నిరాబాధాయై నమః |

ఓం నిర్భేదాయై నమః |

ఓం భేదనాశిన్యై నమః |

ఓం నిర్నాశాయై నమః | 180

ఓం మృత్యుమథన్యై నమః |

ఓం నిష్క్రియాయై నమః |

ఓం నిష్పరిగ్రహాయై నమః |


ఓం నిస్తులాయై నమః |

ఓం నీలచికురాయై నమః |

ఓం నిరపాయాయై నమః |

ఓం నిరత్యయాయై నమః |

ఓం దుర్లభాయై నమః |

ఓం దుర్గమాయై నమః |

ఓం దుర్గాయై నమః | 190

ఓం దుఃఖహంత్ర్యై నమః |

ఓం సుఖప్రదాయై నమః |

ఓం దుష్టదూరాయై నమః |

ఓం దురాచారశమన్యై నమః |

ఓం దోషవర్జితాయై నమః |

ఓం సర్వజ్ఞాయై నమః |

ఓం సాంద్రకరుణాయై నమః |

ఓం ఓం సమానాధికవర్జితాయై నమః |

ఓం సర్వశక్తిమయ్యై నమః |

ఓం సర్వమంగలాయై నమః | 200

ఓం సద్గతిప్రదాయై నమః |

ఓం సర్వేశ్వయై నమః |

ఓం సర్వమయ్యై నమః |

ఓం సర్వమంత్రస్వరూపిణ్యై నమః |

ఓం సర్వయంత్రాత్మికాయై నమః |

ఓం సర్వతంత్రరూపాయై నమః |

ఓం మనోన్మన్యై నమః |

ఓం మాహేశ్వర్యై నమః |

ఓం మహాదేవ్యై నమః |

ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః | 210

ఓం మృడప్రియాయై నమః |

ఓం మహారూపాయై నమః |

ఓం మహాపూజ్యాయై నమః |

ఓం మహాపాతకనాశిన్యై నమః |

ఓం మహామాయాయై నమః |

ఓం మహాసత్వాయై నమః |

ఓం మహాశక్త్యై నమః |

ఓం మహారత్యై నమః |

ఓం మహాభోగాయై నమః |

ఓం ఓం మహైశ్వర్యాయై నమః | 220

ఓం మహావీర్యాయై నమః |

ఓం మహాబలాయై నమః |

ఓం మహాబుద్ధ్యై నమః |

ఓం మహాసిద్ధ్యై నమః |

ఓం మహాయోగేశ్వరేశ్వర్యై నమః |

ఓం మహాతంత్రాయై నమః |

ఓం మహామంత్రాయై నమః |

ఓం మహాయంత్రాయై నమః |

ఓం మహాసనాయై నమః |

ఓం మహాయాగక్రమారాధ్యాయై నమః | 230

ఓం మహాభైరవపూజితాయై నమః |

ఓం మహేశ్వరమహాకల్పమహా తాండవసాక్షిణ్యై నమః |

ఓం మహాకామేశమహిష్యై నమః |

ఓం మహాత్రిపురసుందర్యై నమః |

ఓం చతుఃషష్ట్యుపచారాఢ్యాయై నమః |

ఓం చతుఃషష్టికలామయ్యై నమః |

ఓం మహాచతుఃషష్టికోటి యోగినీగణసేవితాయై నమః |

ఓం మనువిద్యాయై నమః |

ఓం చంద్రవిద్యాయై నమః |

ఓం ఓం చంద్రమండలమధ్యగాయై నమః | 240

ఓం చారురూపాయై నమః |

ఓం చారుహాసాయై నమః |

ఓం చారుచంద్రకలాధరాయై నమః |

ఓం చరాచరజగన్నాథాయై నమః |

ఓం చక్రరాజనికేతనాయై నమః |

ఓం పార్వత్యై నమః |

ఓం పద్మనయనాయై నమః |

ఓం పద్మరాగసమప్రభాయై నమః |

ఓం పంచప్రేతాసనాసీనాయై నమః |

ఓం పంచబ్రహ్మస్పరూపిణ్యై నమః | 250

ఓం చిన్మయ్యై నమః |

ఓం పరమానందాయై నమః |

ఓం విజ్ఞానఘనరూపిణ్యై నమః |

ఓం ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపాయై నమః |

ఓం ర్ధ్మాధర్మవివర్జితాయై నమః |

ఓం విశ్వరూపాయై నమః |

ఓం జాగరిణ్యై నమః |

ఓం స్వపత్న్యై నమః |

ఓం తైజసాత్మికాయై నమః |

ఓం సుప్తాయై నమః | 260

ఓం ప్రాజ్ఞాత్మికాయై నమః |

ఓం ఓం తుర్యాయై నమః |

ఓం సర్వావస్థావివర్జితాయై నమః |


ఓం సృష్ఠికర్త్ర్యై నమః |

ఓం బ్రహ్మరూపాయై నమః |

ఓం గోప్త్ర్యై నమః |

ఓం గోవిందరూపిణ్యై నమః |

ఓం సంహారిణ్యై నమః |

ఓం రుద్రరూపాయై నమః |

ఓం తిరోధానకర్యై నమః | 270

ఓం ఈశ్వర్యై నమః |

ఓం సదాశివాయై నమః |

ఓం అనుగ్రహదాయై నమః |

ఓం పంచకృత్యపరాయణాయై నమః |

ఓం భానుమండలమధ్యస్థాయై నమః |

ఓం భైరవ్యై నమః |

ఓం భగమాలిన్యై నమః |

ఓం పద్మాసనాయై నమః |

ఓం భగవత్యై నమః |

ఓం పద్మనాభసహోదర్యై నమః | 280

ఓం ఉన్మేషనిమిషోత్పన్నవిపన్నభువనావల్యై నమః |

ఓం సహస్రశీర్షవదనాయై నమః |

ఓం ఓం సహస్రాక్ష్యై నమః |

ఓం సహస్రపదే నమః |

ఓం ఆబ్రహ్మకీటజనన్యై నమః |

ఓం వర్ణాశ్రమవిధాయిన్యై నమః |

ఓం నిజాజ్ఞారూపనిగమాయై నమః |

ఓం పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదాయై నమః |

ఓం శ్రుతిసీమంతసిందూరీకృత పాదాబ్జధూలికాయై నమః |

ఓం సకలాగమసందోహశుక్తిసంపుటమౌక్తికాయై నమః | 290

ఓం పురుషార్థప్రదాయై నమః |

ఓం పూర్ణాయై నమః |

ఓం భోగిన్యై నమః |

ఓం భువనేశ్వర్యై నమః |

ఓం అంబికాయై నమః |

ఓం అనాదినిధనాయై నమః |

ఓం హరిబ్రహ్మేంద్రసేవితాయై నమః |

ఓం నారాయణ్యై నమః |

ఓం నాదరూపాయై నమః |

ఓం నామరూపవివర్జితాయై నమః | 300

ఓం హ్రీంకార్యై నమః |

ఓం హ్రీమత్యై నమః |

ఓం ఓం హృద్యాయై నమః |

ఓం హేయోపాదేయవర్జితాయై నమః |

ఓం రాజరాజార్చితాయై నమః |

ఓం రాజ్ఞై నమః |

ఓం రమ్యాయై నమః |

ఓం రాజీవలోచనాయై నమః |

ఓం రంజన్యై నమః |

ఓం రమణ్యై నమః | 310

ఓం రస్యాయై నమః |

ఓం రణత్కింకిణిమేఖలాయై నమః |

ఓం రమాయై నమః |

ఓం రాకేందువదనాయై నమః |

ఓం రతిరూపాయై నమః |

ఓం రతిప్రియాయై నమః |

ఓం రక్షాకర్యై నమః |

ఓం రాక్షసఘ్న్యై నమః |

ఓం రామాయై నమః |

ఓం రమణలంపటాయై నమః | 320

ఓం కామ్యాయై నమః |

ఓం కామకలారూపాయై నమః |

ఓం కదంబకుసుమప్రియాయై నమః |

ఓం కల్యాణ్యై నమః |

ఓం ఓం జగతీకందాయై నమః |

ఓం కరుణారససాగరాయై నమః |

ఓం కలావత్యై నమః |

ఓం కలాలాపాయై నమః |

ఓం కాంతాయై నమః |

ఓం కాదంబరీప్రియాయై నమః | 330

ఓం వరదాయై నమః |

ఓం వామనయనాయై నమః |

ఓం వారుణీమదవిహ్వలాయై నమః |


ఓం విశ్వాధికాయై నమః |

ఓం వేదవేద్యాయై నమః |

ఓం వింధ్యాచలనివాసిన్యై నమః |

ఓం విధాత్ర్యై నమః |

ఓం వేదజనన్యై నమః |

ఓం విష్ణుమాయాయై నమః |

ఓం విలాసిన్యై నమః | 340

ఓం క్షేత్రస్వరూపాయై నమః |

ఓం క్షేత్రేశ్యై నమః |

ఓం క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలిన్యై నమః |

ఓం క్షయవృద్ధివినిర్ముక్తాయై నమః |

ఓం క్షేత్రపాలసమర్చితాయై నమః |

ఓం విజయాయై నమః |

ఓం ఓం విమలాయై నమః |

ఓం వంద్యాయై నమః |

ఓం వందారుజనవత్సలాయై నమః |

ఓం వాగ్వాదిన్యై నమః | 350

ఓం వామకేశ్యై నమః |

ఓం వహ్నిమండలవాసిన్యై నమః |

ఓం భక్తిమత్కల్పలతికాయై నమః |

ఓం పశుపాశవిమోచిన్యై నమః |

ఓం సంహృతాశేషపాషండాయై నమః |

ఓం సదాచారప్రవర్తికాయై నమః |

ఓం తాపత్రయాగ్నిసంతప్తసమాహ్లాదనచంద్రికాయై నమః |

ఓం తరుణ్యై నమః |

ఓం తాపసారాధ్యాయై నమః |

ఓం తనుమధ్యాయై నమః | 360

ఓం తమోపహాయై నమః |

ఓం చిత్యై నమః |

ఓం తత్పదలక్ష్యార్థాయై నమః |

ఓం చిదేకరసరూపిణ్యై నమః |

ఓం స్వాత్మానందలవీభూత-బ్రహ్మాద్యానందసంతత్యై నమః |

ఓం పరాయై నమః |

ఓం ఓం ప్రత్యక్ చితీరూపాయై నమః |

ఓం పశ్యంత్యై నమః |

ఓం పరదేవతాయై నమః |

ఓం మధ్యమాయై నమః | 370

ఓం వైఖరీరూపాయై నమః |

ఓం భక్తమానసహంసికాయై నమః |

ఓం కామేశ్వరప్రాణనాడ్యై నమః |

ఓం కృతజ్ఞాయై నమః |

ఓం కామపూజితాయై నమః |

ఓం శ్రృంగారరససంపూర్ణాయై నమః |

ఓం జయాయై నమః |

ఓం జాలంధరస్థితాయై నమః |

ఓం ఓడ్యాణపీఠనిలయాయై నమః |

ఓం బిందుమండలవాసిన్యై నమః | 380

ఓం రహోయాగక్రమారాధ్యాయై నమః |

ఓం రహస్తర్పణతర్పితాయై నమః |

ఓం సద్యః ప్రసాదిన్యై నమః |

ఓం విశ్వసాక్షిణ్యై నమః |

ఓం సాక్షివర్జితాయై నమః |

ఓం షడంగదేవతాయుక్తాయై నమః |

ఓం షాడ్గుణ్యపరిపూరితాయై నమః |

ఓం నిత్యక్లిన్నాయై నమః |

ఓం ఓం నిరుపమాయై నమః |

ఓం నిర్వాణసుఖదాయిన్యై నమః | 390

ఓం నిత్యాషోడశికారూపాయై నమః |

ఓం శ్రీకంఠార్ధశరీరిణ్యై నమః |

ఓం ప్రభావత్యై నమః |

ఓం ప్రభారూపాయై నమః |

ఓం ప్రసిద్ధాయై నమః |

ఓం పరమేశ్వర్యై నమః |

ఓం మూలప్రకృత్యై నమః |

ఓం అవ్యక్తాయై నమః |

ఓం వ్క్తావ్యక్తస్వరూపిణ్యై నమః |

ఓం వ్యాపిన్యై నమః | 400

ఓం వివిధాకారాయై నమః |

ఓం విద్యావిద్యాస్వరూపిణ్యై నమః |

ఓం మహాకామేశనయనకుముదాహ్లాదకౌముద్యై నమః |

ఓం భక్తాహార్దతమోభేదభానుమద్భానుసంతత్యై నమః |

ఓం శివదూత్యై నమః |

ఓం శివారాధ్యాయై నమః |

ఓం శివమూర్త్యై నమః |

ఓం శివంకర్యై నమః |

ఓం ఓం శివప్రియాయై నమః |

ఓం శివపరాయై నమః | 410

ఓం శిష్టేష్టాయై నమః |

ఓం శిష్టపూజితాయై నమః |

ఓం అప్రమేయాయై నమః |

ఓం స్వప్రకాశాయై నమః |

ఓం మనోవాచామగోచరాయై నమః |

ఓం చిచ్ఛక్త్యై నమః |

ఓం చేతనారూపాయై నమః |

ఓం జడశక్త్యై నమః |

ఓం జడాత్మికాయై నమః |

ఓం గాయత్ర్యై నమః | 420


ఓం వ్యాహృత్యై నమః |

ఓం సంధ్యాయై నమః |

ఓం ద్విజవృందనిషేవితాయై నమః |

ఓం తత్త్వాసనాయై నమః |

ఓం తస్మై నమః |

ఓం తుభ్యం నమః |

ఓం అయ్యై నమః |

ఓం పంచకోశాంతరస్థితాయై నమః |

ఓం నిఃసీమమహిమ్నే నమః |

ఓం నిత్యయౌవనాయై నమః | 430

ఓం ఓం మదశాలిన్యై నమః |

ఓం మదఘూర్ణితరక్తాక్ష్యై నమః |

ఓం మదపాటలగండభువే నమః |

ఓం చందనద్రవదిగ్ధాంగ్యై నమః |

ఓం చాంపేయకుసుమప్రియాయై నమః |

ఓం కుశలాయై నమః |

ఓం కోమలాకారాయై నమః |

ఓం కురుకుల్లాయై నమః |

ఓం కులేశ్వర్యై నమః |

ఓం కులకుండాలయాయై నమః | 440

ఓం కౌలమార్గతత్పరసేవితాయై నమః |

ఓం కుమారగణనాథాంబాయై నమః |

ఓం తుష్ట్యై నమః |

ఓం పుష్ట్యై నమః |

ఓం మత్యై నమః |

ఓం ధృత్యై నమః |

ఓం శాంత్యై నమః |

ఓం స్వస్తిమత్యై నమః |

ఓం కాంత్యై నమః |

ఓం నందిన్యై నమః | 450

ఓం విఘ్ననాశిన్యై నమః |

ఓం తేజోవత్యై నమః |

ఓం ఓం త్రినయనాయై నమః |

ఓం లోలాక్షీకామరూపిణ్యై నమః |

ఓం మాలిన్యై నమః |

ఓం హంసిన్యై నమః |

ఓం మాత్రే నమః |

ఓం మలయాచలవాసిన్యై నమః |

ఓం సుముఖ్యై నమః |

ఓం నలిన్యై నమః | 460

ఓం సుభ్రువే నమః |

ఓం శోభనాయై నమః |

ఓం సురనాయికాయై నమః |

ఓం కాలకంఠ్యై నమః |

ఓం కాంతిమత్యై నమః |

ఓం క్షోభిణ్యై నమః |

ఓం సూక్ష్మరూపిణ్యై నమః |

ఓం వజ్రేశ్వర్యై నమః |

ఓం వామదేవ్యై నమః |

ఓం వయోఽవస్థావివర్జితాయై నమః | 470

ఓం సిద్ధేశ్వర్యై నమః |

ఓం సిద్ధవిద్యాయై నమః |

ఓం సిద్ధమాత్రే నమః |

ఓం యశస్విన్యై నమః |

ఓం ఓం విశుద్ధిచక్రనిలయాయై నమః |

ఓం ఆరక్తవర్ణాయై నమః |

ఓం త్రిలోచనాయై నమః |

ఓం ఖట్వాంగాదిప్రహరణాయై నమః |

ఓం వదనైకసమన్వితాయై నమః |

ఓం పాయసాన్నప్రియాయై నమః | 480

ఓం త్వక్స్థాయై నమః |

ఓం పశులోకభయంకర్యై నమః |

ఓం అమృతాదిమహాశక్తిసంవృతాయై నమః |

ఓం డాకినీశ్వర్యై నమః |

ఓం అనాహతాబ్జనిలయాయై నమః |

ఓం శ్యామాభాయై నమః |

ఓం వదనద్వయాయై నమః |

ఓం దంష్ట్రోజ్వలాయై నమః |

ఓం అక్షమాలాదిధరాయై నమః |

ఓం రుధిరసంస్థితాయై నమః | 490

ఓం కాలరాత్ర్యాదిశక్త్యౌఘవృతాయై నమః |

ఓం స్నిగ్ధౌదనప్రియాయై నమః |

ఓం మహావీరేంద్రవరదాయై నమః |

ఓం రాకిణ్యంబాస్వరూపిణ్యై నమః |

ఓం మణిపూరాబ్జనిలయాయై నమః |

ఓం ఓం వదనత్రయసంయుతాయై నమః |

ఓం వజ్రాధికాయుధోపేతాయై నమః |

ఓం డామర్యాదిభిరావృతాయై నమః |

ఓం రక్తవర్ణాయై నమః |

ఓం మాంసనిష్ఠాయై నమః | 500


ఓం  గుడాన్నప్రీతమానసాయై నమః |

ఓం సమస్తభక్తసుఖదాయై నమః |

ఓం లాకిన్యంబాస్వరూపిణ్యై నమః |

ఓం స్వాధిష్టానాంబుజగతాయై నమః |

ఓం చతుర్వక్త్రమనోహరాయై నమః |

ఓం శూలాద్యాయుధసంపన్నాయై నమః |

ఓం పీతవర్ణాయై నమః |

ఓం అతిగర్వితాయై నమః |

ఓం మేదోనిష్ఠాయై నమః |

ఓం మధుప్రీతాయై నమః | 510

ఓం బందిన్యాదిసమన్వితాయై నమః |

ఓం దధ్యన్నాసక్తహృదయాయై నమః |

ఓం కాకినీరూపధారిణ్యై నమః |

ఓం మూలాధారాంబుజారూఢాయై నమః |

ఓం పంచవక్త్రాయై నమః |

ఓం అస్థిసంస్థితాయై నమః |

ఓం అంకుశాదిప్రహరణాయై నమః |

ఓం ఓం వరదాది నిషేవితాయై నమః |

ఓం ముద్గౌదనాసక్తచిత్తాయై నమః |

ఓం సాకిన్యంబాస్వరూపిణ్యై నమః | 520

ఓం ఆజ్ఞాచక్రాబ్జనిలాయై నమః |

ఓం శుక్లవర్ణాయై నమః |

ఓం షడాననాయై నమః |

ఓం మజ్జాసంస్థాయై నమః |

ఓం హంసవతీముఖ్యశక్తిసమన్వితాయై నమః |

ఓం హరిద్రాన్నైకరసికాయై నమః |

ఓం హాకినీరూపధారిణ్యై నమః |

ఓం సహస్రదలపద్మస్థాయై నమః |

ఓం సర్వవర్ణోపశోభితాయై నమః |

ఓం సర్వాయుధధరాయై నమః | 530

ఓం శుక్లసంస్థితాయై నమః |

ఓం సర్వతోముఖ్యై నమః |

ఓం సర్వౌదనప్రీతచిత్తాయై నమః |

ఓం యాకిన్యంబాస్వరూపిణ్యై నమః |

ఓం స్వాహాయై నమః |

ఓం స్వధాయై నమః |

ఓం అమత్యై నమః |

ఓం మేధాయై నమః |

ఓం ఓం శ్రుత్యై నమః |

ఓం స్మృత్యై నమః | 540

ఓం అనుత్తమాయై నమః |

ఓం పుణ్యకీర్త్యై నమః |

ఓం పుణ్యలభ్యాయై నమః |

ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయై నమః |

ఓం పులోమజార్చితాయై నమః |

ఓం బంధమోచన్యై నమః |

ఓం బర్బరాలకాయై నమః |

ఓం విమర్శరూపిణ్యై నమః |

ఓం విద్యాయై నమః |

ఓం వియదాదిజగత్ప్రసువే నమః | 550

ఓం సర్వ వ్యాధిప్రశమన్యై నమః |

ఓం సర్వ మృత్యునివారిణ్యై నమః |

ఓం అగ్రగణ్యాయై నమః |

ఓం అచింత్యరూపాయై నమః |

ఓం కలికల్మషనాశిన్యై నమః |

ఓం కాత్యాయన్యై నమః |

ఓం కాలహంత్ర్యై నమః |

ఓం కమలాక్షనిషేవితాయై నమః |

ఓం తాంబూలపూరితముఖ్యై నమః |

ఓం దాడిమీకుసుమప్రభాయై నమః | 560

ఓం ఓం మృగాక్ష్యై నమః |

ఓం మోహిన్యై నమః |

ఓం ముఖ్యాయై నమః |

ఓం మృడాన్యై నమః |

ఓం మిత్రరూపిణ్యై నమః |

ఓం నిత్యతృప్తాయై నమః |

ఓం భక్తనిధయే నమః |

ఓం నియంత్ర్యై నమః |

ఓం నిఖిలేశ్వర్యై నమః |

ఓం మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యాయై నమః | 570

ఓం మహాప్రలయసాక్షిణ్యై నమః |

ఓం పరాశక్త్యై నమః |

ఓం పరానిష్ఠాయై నమః |

ఓం ప్రజ్ఞానఘనరూపిణ్యై నమః |

ఓం మాధ్వీపానాలసాయై నమః |

ఓం మత్తాయై నమః |

ఓం మాతృకావర్ణ రూపిణ్యై నమః |

ఓం మహాకైలాసనిలయాయై నమః |

ఓం మృణాలమృదుదోర్లతాయై నమః |

ఓం మహనీయాయై నమః | 580

ఓం దయామూర్త్యై నమః |

ఓం మహాసామ్రాజ్యశాలిన్యై నమః |

ఓం ఓం ఆత్మవిద్యాయై నమః |

ఓం మహావిద్యాయై నమః |

ఓం శ్రీవిద్యాయై నమః |

ఓం కామసేవితాయై నమః |

ఓం శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యాయై నమః |

ఓం త్రికూటాయై నమః |

ఓం కామకోటికాయై నమః |

ఓం కటాక్షకింకరీభూతకమలాకోటిసేవితాయై నమః | 590

ఓం శిరఃస్థితాయై నమః |

ఓం చంద్రనిభాయై నమః |

ఓం భాలస్థాయై^^ఐ నమః |

ఓం ఇంద్రధనుఃప్రభాయై నమః |

ఓం హృదయస్థాయై నమః |

ఓం రవిప్రఖ్యాయై నమః |

ఓం త్రికోణాంతరదీపికాయై నమః |

ఓం దాక్షాయణ్యై నమః |

ఓం దైత్యహంత్ర్యై నమః |

ఓం దక్షయజ్ఞవినాశిన్యై నమః | 600

ఓం దరాందోలితదీర్ఘాక్ష్యై నమః |

ఓం దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖ్యై నమః |

ఓం గురూమూర్త్యై నమః |

ఓం ఓం గుణనిధయే నమః |

ఓం గోమాత్రే నమః |

ఓం గుహజన్మభువే నమః |

ఓం దేవేశ్యై నమః |

ఓం దండనీతిస్థాయై నమః |

ఓం దహరాకాశరూపిణ్యై నమః |

ఓం ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాంతతిథిమండలపూజితాయై నమః | 610

ఓం కలాత్మికాయై నమః |

ఓం కలానాథాయై నమః |

ఓం కావ్యాలాపవిమోదిన్యై నమః |

ఓం సచామరరమావాణీసవ్యదక్షిణసేవితాయై నమః |

ఓం ఆదిశక్తయై నమః |

ఓం అమేయాయై నమః |

ఓం ఆత్మనే నమః |

ఓం పరమాయై నమః |

ఓం పావనాకృతయే నమః |

ఓం అనేకకోటిబ్రహ్మాండజనన్యై నమః | 620

ఓం దివ్యవిగ్రహాయై నమః |

ఓం క్లీంకార్యై నమః |

ఓం కేవలాయై నమః |

ఓం ఓం గుహ్యాయై నమః |

ఓం కైవల్యపదదాయిన్యై నమః |

ఓం త్రిపురాయై నమః |

ఓం త్రిజగద్వంద్యాయై నమః |

ఓం త్రిమూర్త్యై నమః |

ఓం త్రిదశేశ్వర్యై నమః |

ఓం త్ర్యక్షర్యై నమః | 630

ఓం దివ్యగంధాఢ్యాయై నమః |

ఓం సిందూరతిలకాంచితాయై నమః |

ఓం ఉమాయై నమః |

ఓం శైలేంద్రతనయాయై నమః |

ఓం గౌర్యై నమః |

ఓం గంధర్వసేవితాయై నమః |

ఓం విశ్వగర్భాయై నమః |

ఓం స్వర్ణగర్భాయై నమః |

ఓం అవరదాయై నమః |

ఓం వాగధీశ్వర్యై నమః | 640

ఓం ధ్యానగమ్యాయై నమః |

ఓం అపరిచ్ఛేద్యాయై నమః |

ఓం జ్ఞానదాయై నమః |

ఓం జ్ఞానవిగ్రహాయై నమః |

ఓం సర్వవేదాంతసంవేద్యాయై నమః |

ఓం ఓం సత్యానందస్వరూపిణ్యై నమః |

ఓం లోపాముద్రార్చితాయై నమః |

ఓం లీలాక్లృప్తబ్రహ్మాండమండలాయై నమః |

ఓం అదృశ్యాయై నమః |

ఓం దృశ్యరహితాయై నమః | 650

ఓం విజ్ఞాత్ర్యై నమః |

ఓం వేద్యవర్జితాయై నమః |

ఓం యోగిన్యై నమః |

ఓం యోగదాయై నమః |

ఓం యోగ్యాయై నమః |

ఓం యోగానందాయై నమః |

ఓం యుగంధరాయై నమః |

ఓం ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తిస్వరూపిణ్యై నమః |

ఓం సర్వాధారాయై నమః |

ఓం సుప్రతిష్ఠాయై నమః | 660

ఓం సదసద్రూపధారిణ్యై నమః |

ఓం అష్టమూర్త్యై నమః |

ఓం అజాజైత్ర్యై నమః |

ఓం లోకయాత్రావిధాయిన్యై నమః |

ఓం ఏకాకిన్యై నమః |

ఓం ఓం భూమరూపాయై నమః |

ఓం నిద్వైతాయై నమః |

ఓం ద్వైతవర్జితాయై నమః |

ఓం అన్నదాయై నమః |

ఓం వసుదాయై నమః | 670

ఓం వృద్ధాయై నమః |

ఓం బ్రహ్మాత్మైక్యస్వరూపిణ్యై నమః |

ఓం బృహత్యై నమః |

ఓం బ్రాహ్మణ్యై నమః |

ఓం బ్రాహ్మయై నమః |

ఓం బ్రహ్మానందాయై నమః |

ఓం బలిప్రియాయై నమః |

ఓం భాషారూపాయై నమః |

ఓం బృహత్సేనాయై నమః |

ఓం భావాభావవిర్జితాయై నమః | 680

ఓం సుఖారాధ్యాయై నమః |

ఓం శుభకర్యై నమః |

ఓం శోభనాసులభాగత్యై నమః |

ఓం రాజరాజేశ్వర్యై నమః |

ఓం రాజ్యదాయిన్యై నమః |

ఓం రాజ్యవల్లభాయై నమః |

ఓం రాజత్కృపాయై నమః |

ఓం ఓం రాజపీఠనివేశితనిజాశ్రితాయై నమః |

ఓం రాజ్యలక్ష్మ్యై నమః |

ఓం కోశనాథాయై నమః | 690

ఓం చతురంగబలేశ్వర్యై నమః |

ఓం సామ్రాజ్యదాయిన్యై నమః |

ఓం సత్యసంధాయై నమః |

ఓం సాగరమేఖలాయై నమః |

ఓం దీక్షితాయై నమః |

ఓం దైత్యశమన్యై నమః |

ఓం సర్వలోకవంశకర్యై నమః |

ఓం సర్వార్థదాత్ర్యై నమః |

ఓం సావిత్ర్యై నమః |

ఓం సచ్చిదానందరూపిణ్యై నమః | 700


ఓం దేశకాలాపరిచ్ఛిన్నాయై నమః |

ఓం సర్వగాయై నమః |

ఓం సర్వమోహిన్యై నమః |

ఓం సరస్వత్యై నమః |

ఓం శాస్త్రమయ్యై నమః |

ఓం గుహాంబాయై నమః |

ఓం గుహ్యరూపిణ్యై నమః |

ఓం సర్వోపాధివినిర్ముక్తాయై నమః |

ఓం ఓం సదాశివపతివ్రతాయై నమః |

ఓం సంప్రదాయేశ్వర్యై నమః | 710

ఓం సాధునే నమః |

ఓం యై నమః |

ఓం గురూమండలరూపిణ్యై నమః |

ఓం కులోత్తీర్ణాయై నమః |

ఓం భగారాధ్యాయై నమః |

ఓం మాయాయై నమః |

ఓం మధుమత్యై నమః |

ఓం మహ్యై నమః |

ఓం గణాంబాయై నమః |

ఓం గుహ్యకారాధ్యాయై నమః | 720

ఓం కోమలాంగ్యై నమః |

ఓం గురుప్రియాయై నమః |

ఓం స్వతంత్రాయై నమః |

ఓం సర్వతంత్రేశ్యై నమః |

ఓం దక్షిణామూర్తిరూపిణ్యై నమః |

ఓం సనకాదిసమారాధ్యాయై నమః |

ఓం శివజ్ఞానప్రదాయిన్యై నమః |

ఓం చిత్కలాయై నమః |

ఓం ఆనందకలికాయై నమః |

ఓం ప్రేమరూపాయై నమః | 730

ఓం ఓం ప్రియంకర్యై నమః |

ఓం నామపారాయణప్రీతాయై నమః |

ఓం నందివిద్యాయై నమః |

ఓం నటేశ్వర్యై నమః |

ఓం మిథ్యాజగదధిష్ఠానాయై నమః |

ఓం ముక్తిదాయై నమః |

ఓం ముక్తిరూపిణ్యై నమః |

ఓం లాస్యప్రియాయై నమః |

ఓం లయకర్యై నమః |

ఓం లజ్జాయై నమః | 740

ఓం రంభాదివందితాయై నమః |

ఓం భవదావసుధావృష్ట్యై నమః |

ఓం పాపారణ్యదవానలాయై నమః |

ఓం దౌర్భాగ్యతూలవాతూలాయై నమః |

ఓం జరాధ్వాంతరవిప్రభాయై నమః |

ఓం భాగ్యాబ్ధిచంద్రికాయై నమః |

ఓం భక్తచిత్తకేకిఘనాఘనాయై నమః |

ఓం రోగపర్వతదంభోలయే నమః |

ఓం మృత్యుదారుకుఠారికాయై నమః |

ఓం మహేశ్వర్యై నమః | 750

ఓం మహాకాల్యై నమః |

ఓం మహాగ్రాసాయై నమః |

ఓం మహాశనాయై నమః |

ఓం అపర్ణాయై నమః |

ఓం ఓం చండికాయై నమః |

ఓం చండముండాసురనిషూదిన్యై నమః |

ఓం క్షరాక్షరాత్మికాయై నమః |

ఓం సర్వలోకేశ్యై నమః |

ఓం విశ్వధారిణ్యై నమః |

ఓం త్రివర్గదాత్ర్యై నమః | 760

ఓం సుభగాయై నమః |

ఓం త్ర్యంబకాయై నమః |

ఓం త్రిగుణాత్మికాయై నమః |

ఓం స్వర్గాపవర్గదాయై నమః |

ఓం శుద్ధాయై నమః |

ఓం జపాపుష్పనిభాకృతయే నమః |

ఓం ఓజోవత్యై నమః |

ఓం ద్యుతిధరాయై నమః |

ఓం యజ్ఞరూపాయై నమః |

ఓం ప్రియవ్రతాయై నమః | 770

ఓం దురారాధ్యాయై నమః |

ఓం దురాధర్షాయై నమః |

ఓం పాటలీకుసుమప్రియాయై నమః |

ఓం మహత్యై నమః |

ఓం మేరునిలయాయై నమః |

ఓం మందారకుసుమప్రియాయై నమః |

ఓం ఓం వీరారాధ్యాయై నమః |

ఓం విరాడ్రూపాయై నమః |

ఓం విరజసే నమః |

ఓం విశ్వతోముఖ్యై నమః | 780

ఓం ప్రత్యగ్రూపాయై నమః |

ఓం పరాకాశాయై నమః |

ఓం ప్రాణదాయై నమః |

ఓం ప్రాణరూపిణ్యై నమః |

ఓం మార్తాండభైరవారాధ్యాయై నమః |

ఓం మంత్రిణీన్యస్తరాజ్యధురే నమః |

ఓం త్రిపురేశ్యై నమః |

ఓం జయత్సేనాయై నమః |

ఓం నిస్త్రైగుణ్యాయై నమః |

ఓం పరాపరాయై నమః | 790

ఓం సత్యజ్ఞానానందరూపాయై నమః |

ఓం సామరస్యపరాయణాయై నమః |

ఓం కపర్దిన్యై నమః |

ఓం కలామాలాయై నమః |

ఓం కామదుఘే నమః |

ఓం కామరూపిణ్యై నమః |

ఓం కలానిధయే నమః |

ఓం కావ్యకలాయై నమః |

ఓం ఓం రసజ్ఞాయై నమః |

ఓం రసశేవధయే నమః | 800

ఓం పుష్టాయై నమః |

ఓం పురాతనాయై నమః |

ఓం పూజ్యాయై నమః |

ఓం పుష్కరాయై నమః |

ఓం పుష్కరేక్షణాయై నమః |

ఓం పరస్మై జ్యోతిషే నమః |

ఓం పరస్మై ధామ్నే నమః |

ఓం పరమాణవే నమః |

ఓం పరాత్పరాయై నమః |

ఓం పాశహస్తాయై నమః | 810

ఓం పాశహంత్ర్యై నమః |

ఓం పరమంత్రవిభేదిన్యై నమః |

ఓం మూర్తాయై నమః |

ఓం అమూర్తాయై నమః |

ఓం అనిత్యతృప్తాయై నమః |

ఓం మునిమానసహంసికాయై నమః |

ఓం సత్యవ్రతాయై నమః |

ఓం సత్యరూపాయై నమః |

ఓం సర్వాంతర్యామిణ్యై నమః |

ఓం సత్యై నమః | 820

ఓం ఓం బ్రహ్మాణ్యై నమః |

ఓం బ్రహ్మణే నమః |

ఓం జనన్యై నమః |

ఓం బహురూపాయై నమః |

ఓం బుధార్చితాయై నమః |

ఓం ప్రసవిత్ర్యై నమః |

ఓం ప్రచండాయై నమః |

ఓం ఆజ్ఞాయై నమః |

ఓం ప్రతిష్ఠాయై నమః |

ఓం ప్రకటాకృతయే నమః | 830

ఓం ప్రాణేశ్వర్యై నమః |

ఓం ప్రాణదాత్ర్యై నమః |

ఓం పంచాశత్పీఠరూపిణ్యై నమః |

ఓం విశ్రృంఖలాయై నమః |

ఓం వివిక్తస్థాయై నమః |

ఓం వీరమాత్రే నమః |

ఓం వియత్ప్రసువే నమః |

ఓం ముకుందాయై నమః |

ఓం ముక్తినిలయాయై నమః |

ఓం మూలవిగ్రహరూపిణ్యై నమః | 840

ఓం భావజ్ఞాయై నమః |

ఓం భవరోగధ్న్యై నమః |

ఓం ఓం భవచక్రప్రవర్తిన్యై నమః |

ఓం ఛందఃసారాయై నమః |

ఓం శాస్త్రసారాయై నమః |

ఓం మంత్రసారాయై నమః |

ఓం తలోదర్యై నమః |

ఓం ఉదారకీర్తయే నమః |

ఓం ఉద్దామవైభవాయై నమః |

ఓం వర్ణరూపిణ్యై నమః | 850

ఓం జన్మమృత్యుజరాతప్తజన

విశ్రాంతిదాయిన్యై నమః |

ఓం సర్వోపనిషదుద్ ఘుష్టాయై నమః |

ఓం శాంత్యతీతకలాత్మికాయై నమః |

ఓం గంభీరాయై నమః |

ఓం గగనాంతఃస్థాయై నమః |

ఓం గర్వితాయై నమః |

ఓం గానలోలుపాయై నమః |

ఓం కల్పనారహితాయై నమః |

ఓం కాష్ఠాయై నమః |

ఓం అకాంతాయై నమః | 860

ఓం కాంతార్ధవిగ్రహాయై నమః |

ఓం కార్యకారణనిర్ముక్తాయై నమః |

ఓం కామకేలితరంగితాయై నమః |

ఓం కనత్కనకతాటంకాయై నమః |

ఓం లీలావిగ్రహధారిణ్యై నమః |

ఓం అజాయై నమః |

ఓం క్షయవినిర్ముక్తాయై నమః |

ఓం ముగ్ధాయై నమః |

ఓం క్షిప్రప్రసాదిన్యై నమః |

ఓం అంతర్ముఖసమారాధ్యాయై నమః | 870


ఓం బహిర్ముఖసుదుర్లభాయై నమః |

ఓం త్రయ్యై నమః |

ఓం త్రివర్గనిలయాయై నమః |

ఓం త్రిస్థాయై నమః |

ఓం త్రిపురమాలిన్యై నమః |

ఓం నిరామయాయై నమః |

ఓం నిరాలంబాయై నమః |

ఓం స్వాత్మారామాయై నమః |

ఓం సుధాసృత్యై నమః |

ఓం సంసారపంకనిర్మగ్న

సముద్ధరణపండితాయై నమః | 880

ఓం యజ్ఞప్రియాయై నమః |

ఓం యజ్ఞకర్త్ర్యై నమః |

ఓం యజమానస్వరూపిణ్యై నమః |

ఓం ధర్మాధారాయై నమః |

ఓం ఓం ధనాధ్యక్షాయై నమః |

ఓం ధనధాన్యవివర్ధిన్యై నమః |

ఓం విప్రప్రియాయై నమః |

ఓం విప్రరూపాయై నమః |

ఓం విశ్వభ్రమణకారిణ్యై నమః |

ఓం విశ్వగ్రాసాయై నమః | 890

ఓం విద్రుమాభాయై నమః |

ఓం వైష్ణవ్యై నమః |

ఓం విష్ణురూపిణ్యై నమః |

ఓం అయోన్యై నమః వర్ అయోనయే

ఓం యోనినిలయాయై నమః |

ఓం కూటస్థాయై నమః |

ఓం కులరూపిణ్యై నమః |

ఓం వీరగోష్ఠీప్రియాయై నమః |

ఓం వీరాయై నమః |

ఓం నైష్కర్మ్యాయై నమః | 900

ఓం నాదరూపిణ్యై నమః |

ఓం విజ్ఞానకలనాయై నమః |

ఓం కల్యాయై నమః |

ఓం విదగ్ధాయై నమః |

ఓం బైందవాసనాయై నమః |

ఓం తత్వాధికాయై నమః |

ఓం ఓం తత్వమయ్యై నమః |

ఓం తత్వమర్థస్వరూపిణ్యై నమః |

ఓం సామగానప్రియాయై నమః |

ఓం సౌమ్యాయై నమః | 910

ఓం సదాశివకుటుంబిన్యై నమః |

ఓం సవ్యాపసవ్యమార్గస్థాయై నమః |

ఓం సర్వాపద్వినివారిణ్యై నమః |

ఓం స్వస్థాయై నమః |

ఓం స్వభావమధురాయై నమః |

ఓం ధీరాయై నమః |

ఓం ధీరసమర్చితాయై నమః |

ఓం చైతన్యార్ఘ్యసమారాధ్యాయై నమః |

ఓం చైతన్యకుసుమప్రియాయై నమః |

ఓం సదోదితాయై నమః | 920

ఓం సదాతుష్ఠాయై నమః |

ఓం తరుణాదిత్యపాటలాయై నమః |

ఓం దక్షిణాదక్షిణారాధ్యాయై నమః |

ఓం దరస్మేరముఖాంబుజాయై నమః |

ఓం కౌలినీకేవలాయై నమః |

ఓం అనర్ధ్య కైవల్యపదదాయిన్యై నమః |

ఓం స్తోత్రప్రియాయై నమః |

ఓం స్తుతిమత్యై నమః |

ఓం ఓం శ్రుతిసంస్తుతవైభవాయై నమః |

ఓం మనస్విన్యై నమః | 930

ఓం మానవత్యై నమః |

ఓం మహేశ్యై నమః |

ఓం మంగలాకృత్యే నమః |

ఓం విశ్వమాత్రే నమః |

ఓం జగద్ధాత్ర్యై నమః |

ఓం విశాలాక్ష్యై నమః |

ఓం విరాగిణ్యై నమః |

ఓం ప్రగల్భాయై నమః |

ఓం పరమోదారాయై నమః |

ఓం పరామోదాయై నమః | 940

ఓం మనోమయ్యై నమః |

ఓం వ్యోమకేశ్యై నమః |

ఓం విమానస్థాయై నమః |

ఓం వజ్రిణ్యై నమః |

ఓం వామకేశ్వర్యై నమః |

ఓం పంచయజ్ఞప్రియాయై నమః |

ఓం పంచప్రేతమంచాధిశాయిన్యై నమః |

ఓం పంచమ్యై నమః |

ఓం పంచభూతేశ్యై నమః |

ఓం పంచసంఖ్యోపచారిణ్యై నమః | 950


ఓం ఓం శాశ్వత్యై నమః |

ఓం శాశ్వతైశ్వర్యాయై నమః |

ఓం శర్మదాయై నమః |

ఓం శంభుమోహిన్యై నమః |

ఓం ధరాయై నమః |

ఓం ధరసుతాయై నమః |

ఓం ధన్యాయై నమః |

ఓం ధర్మిణ్యై నమః |

ఓం ధర్మవర్ధిన్యై నమః |

ఓం లోకాతీతాయై నమః | 960

ఓం గుణాతీతాయై నమః |

ఓం సర్వాతీతాయై నమః |

ఓం శామాత్మికాయై నమః |

ఓం బంధూకకుసుమప్రఖ్యాయై నమః |

ఓం బాలాయై నమః |

ఓం లీలావినోదిన్యై నమః |

ఓం సుమంగల్యై నమః |

ఓం సుఖకర్యై నమః |

ఓం సువేషాఢ్యాయై నమః |

ఓం సువాసిన్యై నమః | 970

ఓం సువాసిన్యర్చనప్రీతాయై నమః |

ఓం ఆశోభనాయై నమః |

ఓం ఓం శుద్ధమానసాయై నమ

ఓం బిందుతర్పణసంతుష్టాయై నమః |

ఓం పూర్వజాయై నమః |

ఓం త్రిపురాంబికాయై నమః |

ఓం దశముద్రాసమారాధ్యాయై నమః |

ఓం త్రిపురాశ్రీవశంకర్యై నమః |

ఓం జ్ఞానముద్రాయై నమః |

ఓం జ్ఞానగమ్యాయై నమః | 980

ఓం జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపిణ్యై నమః |

ఓం యోనిముద్రాయై నమః |

ఓం త్రిఖండేశ్యై నమః |

ఓం త్రిగుణాయై నమః |

ఓం అంబాయై నమః |

ఓం త్రికోణగాయై నమః |

ఓం అనఘాయై నమః |

ఓం అద్భుతచారిత్రాయై నమః |

ఓం వాంఛితార్థప్రదాయిన్యై నమః |

ఓం అభ్యాసాతిశయజ్ఞాతాయై నమః | 990

ఓం షడధ్వాతీతరూపిణ్యై నమః |

ఓం అవ్యాజకరుణామూర్తయే నమః |

ఓం అజ్ఞానధ్వాంతదీపికాయై నమః |

ఓం ఆబాలగోపవిదితాయై నమః |

ఓం ఓం సర్వానుల్లంఘ్యశాసనాయై నమః |

ఓం శ్రీచక్రరాజనిలయాయై నమః |

ఓం శ్రీమత్త్రిపురసుందర్యై నమః |

ఓం ఓం శ్రీశివాయై నమః |

ఓం శివశక్త్యైక్యరూపిణ్యై నమః |

ఓం లలితాంబికాయై నమః | 1000


‖ఓం తత్సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు ‖

‖ఇతి శ్రీలలితసహస్రనామావలిః  సంపూర్ణం  ‖

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s