శ్రీ కృష్ణ సహస్ర నామ స్తోత్రమ్-Sri Krishna Sahasra Naama Stotram in Telugu

శ్రీ కృష్ణ సహస్ర నామ స్తోత్రమ్ఓం అస్య శ్రీకృష్ణసహస్రనామస్తోత్రమంత్రస్య పరాశర ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీకృష్ణః పరమాత్మా దేవతా, శ్రీకృష్ణేతి బీజమ్, శ్రీవల్లభేతి శక్తిః, శారంగీతి కీలకం, శ్రీకృష్ణప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ‖

న్యాసః
పరాశరాయ ఋషయే నమః ఇతి శిరసి,
అనుష్టుప్ ఛందసే నమః ఇతి ముఖే,
గోపాలకృష్ణదేవతాయై నమః ఇతి హృదయే,
శ్రీకృష్ణాయ బీజాయ నమః ఇతి గుహ్యే,
శ్రీవల్లభాయ శక్త్యై నమః ఇతి పాదయోః,
శారంగధరాయ కీలకాయ నమః ఇతి సర్వాంగే ‖

కరన్యాసః
శ్రీకృష్ణ ఇత్యారభ్య శూరవంశైకధీరిత్యంతాని అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
శౌరిరిత్యారభ్య స్వభాసోద్భాసితవ్రజ ఇత్యంతాని తర్జనీభ్యాం నమః |
కృతాత్మవిద్యావిన్యాస ఇత్యారభ్య ప్రస్థానశకటారూఢ ఇతి మధ్యమాభ్యాం నమః,
బృందావనకృతాలయ ఇత్యారభ్య మధురాజనవీక్షిత ఇత్యనామికాభ్యాం నమః,
రజకప్రతిఘాతక ఇత్యారభ్య ద్వారకాపురకల్పన ఇతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః
ద్వారకానిలయ ఇత్యారభ్య పరాశర ఇతి కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః,
ఏవం హృదయాదిన్యాసః ‖

ధ్యానమ్
కేషాంచిత్ప్రేమపుంసాం విగలితమనసాం బాలలీలావిలాసం
కేషాం గోపాలలీలాంకితరసికతనుర్వేణువాద్యేన దేవమ్ |
కేషాం వామాసమాజే జనితమనసిజో దైత్యదర్పాపహైవం
జ్ఞాత్వా భిన్నాభిలాషం స జయతి జగతామీశ్వరస్తాదృశోఽభూత్ ‖ 1 ‖

క్షీరాబ్ధౌ కృతసంస్తవస్సురగణైర్బ్రహ్మాదిభిః పండితైః
ప్రోద్భూతో వసుదేవసద్మని ముదా చిక్రీడ యో గోకులే |
కంసధ్వంసకృతే జగామ మధురాం సారామసద్వారకాం
గోపాలోఽఖిలగోపికాజనసఖః పాయాదపాయాత్ స నః ‖ 2 ‖

ఫుల్లేందీవరకాంతిమిందువదనం బర్హావతంసప్రియం
శ్రీవత్సాంకముదారకౌస్తుభధరం పీతాంబరం సుందరమ్ |
గోపీనాం నయనోత్పలార్చితతనుం గోగోపసంఘావృతం
గోవిందం కలవేణువాదనరతం దివ్యాంగభూషం భజే ‖ 3 ‖

ఓం |
కృష్ణః శ్రీవల్లభః శారంగీ విష్వక్సేనః స్వసిద్ధిదః |
క్షీరోదధామా వ్యూహేశః శేషశాయీ జగన్మయః ‖ 1 ‖

భక్తిగమ్యస్త్రయీమూర్తిర్భారార్తవసుధాస్తుతః |
దేవదేవో దయాసింధుర్దేవదేవశిఖామణిః ‖ 2 ‖

సుఖభావస్సుఖాధారో ముకుందో ముదితాశయః |
అవిక్రియః క్రియామూర్తిరధ్యాత్మస్వస్వరూపవాన్ ‖ 3 ‖

శిష్టాభిలక్ష్యో భూతాత్మా ధర్మత్రాణార్థచేష్టితః |
అంతర్యామీ కలారూపః కాలావయవసాక్షికః ‖ 4 ‖

వసుధాయాసహరణో నారదప్రేరణోన్ముఖః |
ప్రభూష్ణుర్నారదోద్గీతో లోకరక్షాపరాయణః ‖ 5 ‖

రౌహిణేయకృతానందో యోగజ్ఞాననియోజకః |
మహాగుహాంతర్నిక్షిప్తః పురాణవపురాత్మవాన్ ‖ 6 ‖

శూరవంశైకధీశ్శౌరిః కంసశంకావిషాదకృత్ |
వసుదేవోల్లసచ్ఛక్తిర్దేవక్యష్టమగర్భగః ‖ 7 ‖

వసుదేవసుతః శ్రీమాందేవకీనందనో హరిః |
ఆశ్చర్యబాలః శ్రీవత్సలక్ష్మవక్షాశ్చతుర్భుజః ‖ 8 ‖

స్వభావోత్కృష్టసద్భావః కృష్ణాష్టమ్యంతసంభవః |
ప్రాజాపత్యర్క్షసంభూతో నిశీథసమయోదితః ‖ 9 ‖

శంఖచక్రగదాపద్మపాణిః పద్మనిభేక్షణః |
కిరీటీ కౌస్తుభోరస్కః స్ఫురన్మకరకుండలః ‖ 10 ‖

పీతవాసా ఘనశ్యామః కుంచితాంచితకుంతలః |
సువ్యక్తవ్యక్తాభరణః సూతికాగృహభూషణః ‖ 11 ‖

కారాగారాంధకారఘ్నః పితృప్రాగ్జన్మసూచకః |
వసుదేవస్తుతః స్తోత్రం తాపత్రయనివారణః ‖ 12 ‖

నిరవద్యః క్రియామూర్తిర్న్యాయవాక్యనియోజకః |
అదృష్టచేష్టః కూటస్థో ధృతలౌకికవిగ్రహః ‖ 13 ‖

మహర్షిమానసోల్లాసో మహీమంగలదాయకః |
సంతోషితసురవ్రాతః సాధుచిత్తప్రసాదకః ‖ 14 ‖

జనకోపాయనిర్దేష్టా దేవకీనయనోత్సవః |
పితృపాణిపరిష్కారో మోహితాగారరక్షకః ‖ 15 ‖

స్వశక్త్యుద్ధాటితాశేషకపాటః పితృవాహకః |
శేషోరగఫణాచ్ఛత్రశ్శేషోక్తాఖ్యాసహస్రకః ‖ 16 ‖

యమునాపూరవిధ్వంసీ స్వభాసోద్భాసితవ్రజః |
కృతాత్మవిద్యావిన్యాసో యోగమాయాగ్రసంభవః ‖ 17 ‖

దుర్గానివేదితోద్భావో యశోదాతల్పశాయకః |
నందగోపోత్సవస్ఫూర్తిర్వ్రజానందకరోదయః ‖ 18 ‖

సుజాతజాతకర్మ శ్రీర్గోపీభద్రోక్తినిర్వృతః |
అలీకనిద్రోపగమః పూతనాస్తనపీడనః ‖ 19 ‖

స్తన్యాత్తపూతనాప్రాణః పూతనాక్రోశకారకః |
విన్యస్తరక్షాగోధూలిర్యశోదాకరలాలితః ‖ 20 ‖

నందాఘ్రాతశిరోమధ్యః పూతనాసుగతిప్రదః |
బాలః పర్యంకనిద్రాలుర్ముఖార్పితపదాంగులిః ‖ 21 ‖

అంజనస్నిగ్ధనయనః పర్యాయాంకురితస్మితః |
లీలాక్షస్తరలాలోకశ్శకటాసురభంజనః ‖ 22 ‖

ద్విజోదితస్వస్త్యయనో మంత్రపూతజలాప్లుతః |
యశోదోత్సంగపర్యంకో యశోదాముఖవీక్షకః ‖ 23 ‖

యశోదాస్తన్యముదితస్తృణావర్తాదిదుస్సహః |
తృణావర్తాసురధ్వంసీ మాతృవిస్మయకారకః ‖ 24 ‖

ప్రశస్తనామకరణో జానుచంక్రమణోత్సుకః |
వ్యాలంబిచూలికారత్నో ఘోషగోపప్రహర్షణః ‖ 25 ‖

స్వముఖప్రతిబింబార్థీ గ్రీవావ్యాఘ్రనఖోజ్జ్వలః |
పంకానులేపరుచిరో మాంసలోరుకటీతటః ‖ 26 ‖

ఘృష్టజానుకరద్వంద్వః ప్రతిబింబానుకారకృత్ |
అవ్యక్తవర్ణవాగ్వృత్తిః స్మితలక్ష్యరదోద్గమః ‖ 27 ‖

ధాత్రీకరసమాలంబీ ప్రస్ఖలచ్చిత్రచంక్రమః |
అనురూపవయస్యాఢ్యశ్చారుకౌమారచాపలః ‖ 28 ‖

వత్సపుచ్ఛసమాకృష్టో వత్సపుచ్ఛవికర్షణః |
విస్మారితాన్యవ్యాపారో గోపగోపీముదావహః ‖ 29 ‖

అకాలవత్సనిర్మోక్తా వ్రజవ్యాక్రోశసుస్మితః |
నవనీతమహాచోరో దారకాహారదాయకః ‖ 30 ‖

పీఠోలూఖలసోపానః క్షీరభాండవిభేదనః |
శిక్యభాండసమాకర్షీ ధ్వాంతాగారప్రవేశకృత్ ‖ 31 ‖

భూషారత్నప్రకాశాఢ్యో గోప్యుపాలంభభర్త్సితః |
పరాగధూసరాకారో మృద్భక్షణకృతేక్షణః ‖ 32 ‖

బాలోక్తమృత్కథారంభో మిత్రాంతర్గూఢవిగ్రహః |
కృతసంత్రాసలోలాక్షో జననీప్రత్యయావహః ‖ 33‖

మాతృదృశ్యాత్తవదనో వక్త్రలక్ష్యచరాచరః |
యశోదాలాలితస్వాత్మా స్వయం స్వాచ్ఛంద్యమోహనః ‖ 34 ‖

సవిత్రీస్నేహసంశ్లిష్టః సవిత్రీస్తనలోలుపః |
నవనీతార్థనాప్రహ్వో నవనీతమహాశనః ‖ 35 ‖

మృషాకోపప్రకంపోష్ఠో గోష్ఠాంగణవిలోకనః |
దధిమంథఘటీభేత్తా కింకిణీక్వాణసూచితః ‖ 36 ‖

హైయంగవీనరసికో మృషాశ్రుశ్చౌర్యశంకితః |
జననీశ్రమవిజ్ఞాతా దామబంధనియంత్రితః ‖ 37 ‖

దామాకల్పశ్చలాపాంగో గాఢోలూఖలబంధనః |
ఆకృష్టోలూఖలోఽనంతః కుబేరసుతశాపవిత్ ‖ | 38 ‖

నారదోక్తిపరామర్శీ యమలార్జునభంజనః |
ధనదాత్మజసంఘుష్టో నందమోచితబంధనః ‖ 39 ‖

బాలకోద్గీతనిరతో బాహుక్షేపోదితప్రియః |
ఆత్మజ్ఞో మిత్రవశగో గోపీగీతగుణోదయః ‖ 40 ‖

ప్రస్థానశకటారూఢో బృందావనకృతాలయః |
గోవత్సపాలనైకాగ్రో నానాక్రీడాపరిచ్ఛదః ‖ 41 ‖

క్షేపణీక్షేపణప్రీతో వేణువాద్యవిశారదః |
వృషవత్సానుకరణో వృషధ్వానవిడంబనః ‖ 42 ‖

నియుద్ధలీలాసంహృష్టః కూజానుకృతకోకిలః |
ఉపాత్తహంసగమనస్సర్వజంతురుతానుకృత్ ‖ 43 ‖

భృంగానుకారీ దధ్యన్నచోరో వత్సపురస్సరః |
బలీ బకాసురగ్రాహీ బకతాలుప్రదాహకః ‖ 44 ‖

భీతగోపార్భకాహూతో బకచంచువిదారణః |
బకాసురారిర్గోపాలో బాలో బాలాద్భుతావహః ‖ 45 ‖

బలభద్రసమాశ్లిష్టః కృతక్రీడానిలాయనః |
క్రీడాసేతునిధానజ్ఞః ప్లవంగోత్ప్లవనోఽద్భుతః ‖ 46 ‖

కందుకక్రీడనో లుప్తనందాదిభవవేదనః |
సుమనోఽలంకృతశిరాః స్వాదుస్నిగ్ధాన్నశిక్యభృత్ ‖ 47 ‖

గుంజాప్రాలంబనచ్ఛన్నః పింఛైరలకవేషకృత్ |
వన్యాశనప్రియః శృంగరవాకారితవత్సకః ‖ 48 ‖

మనోజ్ఞపల్లవోత్తంసపుష్పస్వేచ్ఛాత్తషట్పదః |
మంజుశింజితమంజీరచరణః కరకంకణః ‖ 49 ‖

అన్యోన్యశాసనః క్రీడాపటుః పరమకైతవః |
ప్రతిధ్వానప్రముదితః శాఖాచతురచంక్రమః ‖ 50 ‖

అఘదానవసంహర్తా వ్రజవిఘ్నవినాశనః |
వ్రజసంజీవనః శ్రేయోనిధిర్దానవముక్తిదః ‖ 51 ‖

కాలిందీపులినాసీనస్సహభుక్తవ్రజార్భకః |
కక్షాజఠరవిన్యస్తవేణుర్వల్లవచేష్టితః ‖ 52 ‖

భుజసంధ్యంతరన్యస్తశృంగవేత్రః శుచిస్మితః |
వామపాణిస్థదధ్యన్నకబలః కలభాషణః ‖ 53 ‖

అంగుల్యంతరవిన్యస్తఫలః పరమపావనః |
అదృశ్యతర్ణకాన్వేషీ వల్లవార్భకభీతిహా ‖ 54 ‖

అదృష్టవత్సపవ్రాతో బ్రహ్మవిజ్ఞాతవైభవః |
గోవత్సవత్సపాన్వేషీ విరాట్-పురుషవిగ్రహః ‖ 55 ‖

స్వసంకల్పానురూపార్థో వత్సవత్సపరూపధృక్ |
యథావత్సక్రియారూపో యథాస్థాననివేశనః ‖ 56 ‖

యథావ్రజార్భకాకారో గోగోపీస్తన్యపస్సుఖీ |
చిరాద్వలోహితో దాంతో బ్రహ్మవిజ్ఞాతవైభవః ‖ 57 ‖

విచిత్రశక్తిర్వ్యాలీనసృష్టగోవత్సవత్సపః |
బ్రహ్మత్రపాకరో ధాతృస్తుతస్సర్వార్థసాధకః ‖ 58 ‖

బ్రహ్మ బ్రహ్మమయోఽవ్యక్తస్తేజోరూపస్సుఖాత్మకః |
నిరుక్తం వ్యాకృతిర్వ్యక్తో నిరాలంబనభావనః ‖ 59 ‖

ప్రభవిష్ణురతంత్రీకో దేవపక్షార్థరూపధృక్ |
అకామస్సర్వవేదాదిరణీయస్థూలరూపవాన్ ‖ 60 ‖

వ్యాపీ వ్యాప్యః కృపాకర్తా విచిత్రాచారసమ్మతః |
ఛందోమయః ప్రధానాత్మా మూర్తామూర్తిద్వయాకృతిః ‖ 61 ‖

అనేకమూర్తిరక్రోధః పరః ప్రకృతిరక్రమః |
సకలావరణోపేతస్సర్వదేవో మహేశ్వరః ‖ 62 ‖

మహాప్రభావనః పూర్వవత్సవత్సపదర్శకః |
కృష్ణయాదవగోపాలో గోపాలోకనహర్షితః ‖ 63 ‖

స్మితేక్షాహర్షితబ్రహ్మా భక్తవత్సలవాక్ప్రియః |
బ్రహ్మానందాశ్రుధౌతాంఘ్రిర్లీలావైచిత్ర్యకోవిదః ‖ 64 ‖

బలభద్రైకహృదయో నామాకారితగోకులః |
గోపాలబాలకో భవ్యో రజ్జుయజ్ఞోపవీతవాన్ ‖ 65 ‖

వృక్షచ్ఛాయాహతాశాంతిర్గోపోత్సంగోపబర్హణః |
గోపసంవాహితపదో గోపవ్యజనవీజితః ‖ 66|
గోపగానసుఖోన్నిద్రః శ్రీదామార్జితసౌహృదః |
సునందసుహృదేకాత్మా సుబలప్రాణరంజనః ‖ 67 ‖

తాలీవనకృతక్రీడో బలపాతితధేనుకః |
గోపీసౌభాగ్యసంభావ్యో గోధూలిచ్ఛురితాలకః ‖ 68 ‖

గోపీవిరహసంతప్తో గోపికాకృతమజ్జనః |
ప్రలంబబాహురుత్ఫుల్లపుండరీకావతంసకః ‖ 69 ‖

విలాసలలితస్మేరగర్భలీలావలోకనః |
స్రగ్భూషణానులేపాఢ్యో జనన్యుపహృతాన్నభుక్ ‖ 70 ‖

వరశయ్యాశయో రాధాప్రేమసల్లాపనిర్వృతః |
యమునాతటసంచారీ విషార్తవ్రజహర్షదః ‖ 71 ‖

కాలియక్రోధజనకః వృద్ధాహికులవేష్టితః |
కాలియాహిఫణారంగనటః కాలియమర్దనః ‖ 72 ‖

నాగపత్నీస్తుతిప్రీతో నానావేషసమృద్ధికృత్ |
అవిష్వక్తదృగాత్మేశః స్వదృగాత్మస్తుతిప్రియః ‖ 73 ‖

సర్వేశ్వరస్సర్వగుణః ప్రసిద్ధస్సర్వసాత్వతః |
అకుంఠధామా చంద్రార్కదృష్టిరాకాశనిర్మలః ‖ 74 ‖

అనిర్దేశ్యగతిర్నాగవనితాపతిభైక్షదః |
స్వాంఘ్రిముద్రాంకనాగేంద్రమూర్ధా కాలియసంస్తుతః ‖ 75 ‖

అభయో విశ్వతశ్చక్షుః స్తుతోత్తమగుణః ప్రభుః |
అహమాత్మా మరుత్ప్రాణః పరమాత్మా ద్యుశీర్షవాన్ ‖ 76 ‖

నాగోపాయనహృష్టాత్మా హ్రదోత్సారితకాలియః |
బలభద్రసుఖాలాపో గోపాలింగననిర్వృతః ‖ 77 ‖

దావాగ్నిభీతగోపాలగోప్తా దావాగ్నినాశనః |
నయనాచ్ఛాదనక్రీడాలంపటో నృపచేష్టితః ‖ 78 ‖

కాకపక్షధరస్సౌమ్యో బలవాహకకేలిమాన్ |
బలఘాతితదుర్ధర్షప్రలంబో బలవత్సలః ‖ 79 ‖

ముంజాటవ్యగ్నిశమనః ప్రావృట్కాలవినోదవాన్ |
శిలాన్యస్తాన్నభృద్దైత్యసంహర్తా శాద్వలాసనః ‖ 80 ‖

సదాప్తగోపికోద్గీతః కర్ణికారావతంసకః |
నటవేషధరః పద్మమాలాంకో గోపికావృతః ‖ 81 ‖

గోపీమనోహరాపాంగో వేణువాదనతత్పరః |
విన్యస్తవదనాంభోజశ్చారుశబ్దకృతాననః ‖ 82 ‖

బింబాధరార్పితోదారవేణుర్విశ్వవిమోహనః |
వ్రజసంవర్ణితశ్రావ్యవేణునాదః శ్రుతిప్రియః ‖ 83 ‖

గోగోపగోపీజన్మేప్సుర్బ్రహ్మేంద్రాద్యభివందితః |
గీతస్నుతిసరిత్పూరో నాదనర్తితబర్హిణః ‖ 84 ‖

రాగపల్లవితస్థాణుర్గీతానమితపాదపః |
విస్మారితతృణగ్రాసమృగో మృగవిలోభితః ‖ 85 ‖

వ్యాఘ్రాదిహింస్రసహజవైరహర్తా సుగాయనః |
గాఢోదీరితగోబృందప్రేమోత్కర్ణితతర్ణకః ‖ 86 ‖

నిష్పందయానబ్రహ్మాదివీక్షితో విశ్వవందితః |
శాఖోత్కర్ణశకుంతౌఘశ్ఛత్రాయితబలాహకః ‖ 87 ‖

ప్రసన్నః పరమానందశ్చిత్రాయితచరాచరః |
గోపికామదనో గోపీకుచకుంకుమముద్రితః ‖ 88 ‖

గోపికన్యాజలక్రీడాహృష్టో గోప్యంశుకాపహృత్ |
స్కంధారోపితగోపస్త్రీవాసాః కుందనిభస్మితః ‖ 89 ‖

గోపీనేత్రోత్పలశశీ గోపికాయాచితాంశుకః |
గోపీనమస్క్రియాదేష్టా గోప్యేకకరవందితః ‖ 90 ‖

గోప్యంజలివిశేషార్థీ గోపక్రీడావిలోభితః |
శాంతవాసస్ఫురద్గోపీకృతాంజలిరఘాపహః ‖ 91 ‖

గోపీకేలివిలాసార్థీ గోపీసంపూర్ణకామదః |
గోపస్త్రీవస్త్రదో గోపీచిత్తచోరః కుతూహలీ ‖ 92 ‖

బృందావనప్రియో గోపబంధుర్యజ్వాన్నయాచితా |
యజ్ఞేశో యజ్ఞభావజ్ఞో యజ్ఞపత్న్యభివాంఛితః ‖ 93 ‖

మునిపత్నీవితీర్ణాన్నతృప్తో మునివధూప్రియః |
ద్విజపత్న్యభిభావజ్ఞో ద్విజపత్నీవరప్రదః ‖ 94 ‖

ప్రతిరుద్ధసతీమోక్షప్రదో ద్విజవిమోహితా |
మునిజ్ఞానప్రదో యజ్వస్తుతో వాసవయాగవిత్ ‖ 95 ‖

పితృప్రోక్తక్రియారూపశక్రయాగనివారణః |
శక్రాఽమర్షకరశ్శక్రవృష్టిప్రశమనోన్ముఖః ‖ 96 ‖

గోవర్ధనధరో గోపగోబృందత్రాణతత్పరః |
గోవర్ధనగిరిచ్ఛత్రచండదండభుజార్గలః ‖ 97 ‖

సప్తాహవిధృతాద్రీంద్రో మేఘవాహనగర్వహా |
భుజాగ్రోపరివిన్యస్తక్ష్మాధరక్ష్మాభృదచ్యుతః ‖ 98 ‖

స్వస్థానస్థాపితగిరిర్గోపీదధ్యక్షతార్చితః |
సుమనస్సుమనోవృష్టిహృష్టో వాసవవందితః ‖ 99 ‖

కామధేనుపయఃపూరాభిషిక్తస్సురభిస్తుతః |
ధరాంఘ్రిరోషధీరోమా ధర్మగోప్తా మనోమయః ‖ 100 ‖

జ్ఞానయజ్ఞప్రియశ్శాస్త్రనేత్రస్సర్వార్థసారథిః |
ఐరావతకరానీతవియద్గంగాప్లుతో విభుః ‖ 101 ‖

బ్రహ్మాభిషిక్తో గోగోప్తా సర్వలోకశుభంకరః |
సర్వవేదమయో మగ్ననందాన్వేషిపితృప్రియః ‖ 102 ‖

వరుణోదీరితాత్మేక్షాకౌతుకో వరుణార్చితః |
వరుణానీతజనకో గోపజ్ఞాతాత్మవైభవః ‖ 103 ‖

స్వర్లోకాలోకసంహృష్టగోపవర్గత్రివర్గదః |
బ్రహ్మహృద్గోపితో గోపద్రష్టా బ్రహ్మపదప్రదః ‖ 104 ‖

శరచ్చంద్రవిహారోత్కః శ్రీపతిర్వశకో క్షమః |
భయాపహో భర్తృరుద్ధగోపికాధ్యానగోచరః ‖ 105 ‖

గోపికానయనాస్వాద్యో గోపీనర్మోక్తినిర్వృతః |
గోపికామానహరణో గోపికాశతయూథపః ‖ 106 ‖

వైజయంతీస్రగాకల్పో గోపికామానవర్ధనః |
గోపకాంతాసునిర్దేష్టా కాంతో మన్మథమన్మథః ‖ 107 ‖

స్వాత్మాస్యదత్తతాంబూలః ఫలితోత్కృష్టయౌవనః |
వల్లవీస్తనసక్తాక్షో వల్లవీప్రేమచాలితః ‖ 108 ‖

గోపీచేలాంచలాసీనో గోపీనేత్రాబ్జషట్పదః |
రాసక్రీడాసమాసక్తో గోపీమండలమండనః ‖ 109 ‖

గోపీహేమమణిశ్రేణిమధ్యేంద్రమణిరుజ్జ్వలః |
విద్యాధరేందుశాపఘ్నశ్శంఖచూడశిరోహరః ‖ 110 ‖

శంఖచూడశిరోరత్నసంప్రీణితబలోఽనఘః |
అరిష్టారిష్టకృద్దుష్టకేశిదైత్యనిషూదనః ‖ 111 ‖

సరసస్సస్మితముఖస్సుస్థిరో విరహాకులః |
సంకర్షణార్పితప్రీతిరక్రూరధ్యానగోచరః ‖ 112 ‖

అక్రూరసంస్తుతో గూఢో గుణవృత్యుపలక్షితః |
ప్రమాణగమ్యస్తన్మాత్రాఽవయవీ బుద్ధితత్పరః ‖ 113 ‖

సర్వప్రమాణప్రమధీస్సర్వప్రత్యయసాధకః |
పురుషశ్చ ప్రధానాత్మా విపర్యాసవిలోచనః ‖ 114 ‖

మధురాజనసంవీక్ష్యో రజకప్రతిఘాతకః |
విచిత్రాంబరసంవీతో మాలాకారవరప్రదః ‖ 115 ‖

కుబ్జావక్రత్వనిర్మోక్తా కుబ్జాయౌవనదాయకః |
కుబ్జాంగరాగసురభిః కంసకోదండఖండనః ‖ 116 ‖

ధీరః కువలయాపీడమర్దనః కంసభీతికృత్ |
దంతిదంతాయుధో రంగత్రాసకో మల్లయుద్ధవిత్ ‖ 117 ‖

చాణూరహంతా కంసారిర్దేవకీహర్షదాయకః |
వసుదేవపదానమ్రః పితృబంధవిమోచనః ‖ 118 ‖

ఉర్వీభయాపహో భూప ఉగ్రసేనాధిపత్యదః |
ఆజ్ఞాస్థితశచీనాథస్సుధర్మానయనక్షమః ‖ 119 ‖

ఆద్యో ద్విజాతిసత్కర్తా శిష్టాచారప్రదర్శకః |
సాందీపనికృతాభ్యస్తవిద్యాభ్యాసైకధీస్సుధీః ‖ 120 ‖

గుర్వభీష్టక్రియాదక్షః పశ్చిమోదధిపూజితః |
హతపంచజనప్రాప్తపాంచజన్యో యమార్చితః ‖ 121 ‖

ధర్మరాజజయానీతగురుపుత్ర ఉరుక్రమః |
గురుపుత్రప్రదశ్శాస్తా మధురాజసభాసదః ‖ 122 ‖

జామదగ్న్యసమభ్యర్చ్యో గోమంతగిరిసంచరః |
గోమంతదావశమనో గరుడానీతభూషణః ‖ 123 ‖

చక్రాద్యాయుధసంశోభీ జరాసంధమదాపహః |
సృగాలావనిపాలఘ్నస్సృగాలాత్మజరాజ్యదః ‖ 124 ‖

విధ్వస్తకాలయవనో ముచుకుందవరప్రదః |
ఆజ్ఞాపితమహాంభోధిర్ద్వారకాపురకల్పనః ‖ 125 ‖

ద్వారకానిలయో రుక్మిమానహంతా యదూద్వహః |
రుచిరో రుక్మిణీజానిః ప్రద్యుమ్నజనకః ప్రభుః ‖ 126 ‖

అపాకృతత్రిలోకార్తిరనిరుద్ధపితామహః |
అనిరుద్ధపదాన్వేషీ చక్రీ గరుడవాహనః ‖ 127 ‖

బాణాసురపురీరోద్ధా రక్షాజ్వలనయంత్రజిత్ |
ధూతప్రమథసంరంభో జితమాహేశ్వరజ్వరః ‖ 128 ‖

షట్చక్రశక్తినిర్జేతా భూతవేతాలమోహకృత్ |
శంభుత్రిశూలజిచ్ఛంభుజృంభణశ్శంభుసంస్తుతః ‖ 129 ‖

ఇంద్రియాత్మేందుహృదయస్సర్వయోగేశ్వరేశ్వరః |
హిరణ్యగర్భహృదయో మోహావర్తనివర్తనః ‖ 130 ‖

ఆత్మజ్ఞాననిధిర్మేధా కోశస్తన్మాత్రరూపవాన్ |
ఇంద్రోఽగ్నివదనః కాలనాభస్సర్వాగమాధ్వగః ‖ 131 ‖

తురీయసర్వధీసాక్షీ ద్వంద్వారామాత్మదూరగః |
అజ్ఞాతపారో వశ్యశ్రీరవ్యాకృతవిహారవాన్ ‖ 132 ‖

ఆత్మప్రదీపో విజ్ఞానమాత్రాత్మా శ్రీనికేతనః |
బాణబాహువనచ్ఛేత్తా మహేంద్రప్రీతివర్ధనః ‖ 133 ‖

అనిరుద్ధనిరోధజ్ఞో జలేశాహృతగోకులః |
జలేశవిజయీ వీరస్సత్రాజిద్రత్నయాచకః ‖ 134 ‖

ప్రసేనాన్వేషణోద్యుక్తో జాంబవద్ధృతరత్నదః |
జితర్క్షరాజతనయాహర్తా జాంబవతీప్రియః ‖ 135 ‖

సత్యభామాప్రియః కామశ్శతధన్వశిరోహరః |
కాలిందీపతిరక్రూరబంధురక్రూరరత్నదః ‖ 136 ‖

కైకేయీరమణో భద్రాభర్తా నాగ్నజితీధవః |
మాద్రీమనోహరశ్శైబ్యాప్రాణబంధురురుక్రమః ‖ 137 ‖

సుశీలాదయితో మిత్రవిందానేత్రమహోత్సవః |
లక్ష్మణావల్లభో రుద్ధప్రాగ్జ్యోతిషమహాపురః ‖ 138 ‖

సురపాశావృతిచ్ఛేదీ మురారిః క్రూరయుద్ధవిత్ |
హయగ్రీవశిరోహర్తా సర్వాత్మా సర్వదర్శనః ‖ 139 ‖

నరకాసురవిచ్ఛేత్తా నరకాత్మజరాజ్యదః|
పృథ్వీస్తుతః ప్రకాశాత్మా హృద్యో యజ్ఞఫలప్రదః ‖ 140 ‖

గుణగ్రాహీ గుణద్రష్టా గూఢస్వాత్మా విభూతిమాన్ |
కవిర్జగదుపద్రష్టా పరమాక్షరవిగ్రహః ‖ 141 ‖

ప్రపన్నపాలనో మాలీ మహద్బ్రహ్మవివర్ధనః |
వాచ్యవాచకశక్త్యర్థస్సర్వవ్యాకృతసిద్ధిదః ‖ 142 ‖

స్వయంప్రభురనిర్వేద్యస్స్వప్రకాశశ్చిరంతనః |
నాదాత్మా మంత్రకోటీశో నానావాదనిరోధకః ‖ 143 ‖

కందర్పకోటిలావణ్యః పరార్థైకప్రయోజకః |
అమరీకృతదేవౌఘః కన్యకాబంధమోచనః ‖ 144 ‖

షోడశస్త్రీసహస్రేశః కాంతః కాంతామనోభవః |
క్రీడారత్నాచలాహర్తా వరుణచ్ఛత్రశోభితః ‖ 145 ‖

శక్రాభివందితశ్శక్రజననీకుండలప్రదః |
అదితిప్రస్తుతస్తోత్రో బ్రాహ్మణోద్ఘుష్టచేష్టనః ‖ 146 ‖

పురాణస్సంయమీ జన్మాలిప్తః షడ్వింశకోఽర్థదః |
యశస్యనీతిరాద్యంతరహితస్సత్కథాప్రియః ‖ 147 ‖

బ్రహ్మబోధః పరానందః పారిజాతాపహారకః |
పౌండ్రకప్రాణహరణః కాశిరాజనిషూదనః ‖ 148 ‖

కృత్యాగర్వప్రశమనో విచక్రవధదీక్షితః |
కంసవిధ్వంసనస్సాంబజనకో డింభకార్దనః ‖ 149 ‖

మునిర్గోప్తా పితృవరప్రదస్సవనదీక్షితః |
రథీ సారథ్యనిర్దేష్టా ఫాల్గునః ఫాల్గునిప్రియః ‖ 150 ‖

సప్తాబ్ధిస్తంభనోద్భాతో హరిస్సప్తాబ్ధిభేదనః |
ఆత్మప్రకాశః పూర్ణశ్రీరాదినారాయణేక్షితః ‖ 151 ‖

విప్రపుత్రప్రదశ్చైవ సర్వమాతృసుతప్రదః |
పార్థవిస్మయకృత్పార్థప్రణవార్థప్రబోధనః ‖ 152 ‖

కైలాసయాత్రాసుముఖో బదర్యాశ్రమభూషణః |
ఘంటాకర్ణక్రియామౌఢ్యాత్తోషితో భక్తవత్సలః ‖ 153 ‖

మునిబృందాదిభిర్ధ్యేయో ఘంటాకర్ణవరప్రదః |
తపశ్చర్యాపరశ్చీరవాసాః పింగజటాధరః ‖ 154 ‖

ప్రత్యక్షీకృతభూతేశశ్శివస్తోతా శివస్తుతః |
కృష్ణాస్వయంవరాలోకకౌతుకీ సర్వసమ్మతః ‖ 155 ‖

బలసంరంభశమనో బలదర్శితపాండవః |
యతివేషార్జునాభీష్టదాయీ సర్వాత్మగోచరః ‖ 156 ‖

సుభద్రాఫాల్గునోద్వాహకర్తా ప్రీణితఫాల్గునః |
ఖాండవప్రీణితార్చిష్మాన్మయదానవమోచనః ‖ 157 ‖

సులభో రాజసూయార్హయుధిష్ఠిరనియోజకః |
భీమార్దితజరాసంధో మాగధాత్మజరాజ్యదః ‖ 158 ‖

రాజబంధననిర్మోక్తా రాజసూయాగ్రపూజనః |
చైద్యాద్యసహనో భీష్మస్తుతస్సాత్వతపూర్వజః ‖ 159 ‖

సర్వాత్మార్థసమాహర్తా మందరాచలధారకః |
యజ్ఞావతారః ప్రహ్లాదప్రతిజ్ఞాప్రతిపాలకః ‖ 160 ‖

బలియజ్ఞసభాధ్వంసీ దృప్తక్షత్రకులాంతకః |
దశగ్రీవాంతకో జేతా రేవతీప్రేమవల్లభః ‖ 161 ‖

సర్వావతారాధిష్ఠాతా వేదబాహ్యవిమోహనః |
కలిదోషనిరాకర్తా దశనామా దృఢవ్రతః ‖ 162 ‖

అమేయాత్మా జగత్స్వామీ వాగ్మీ చైద్యశిరోహరః |
ద్రౌపదీరచితస్తోత్రః కేశవః పురుషోత్తమః ‖ 163 ‖

నారాయణో మధుపతిర్మాధవో దోషవర్జితః |
గోవిందః పుండరీకాక్షో విష్ణుశ్చ మధుసూదనః ‖ 164 ‖

త్రివిక్రమస్త్రిలోకేశో వామనః శ్రీధరః పుమాన్ |
హృషీకేశో వాసుదేవః పద్మనాభో మహాహ్రదః ‖ 165 ‖

దామోదరశ్చతుర్వ్యూహః పాంచాలీమానరక్షణః |
సాల్వఘ్నస్సమరశ్లాఘీ దంతవక్త్రనిబర్హణః ‖ 166 ‖

దామోదరప్రియసఖా పృథుకాస్వాదనప్రియః ‖

ఘృణీ దామోదరః శ్రీదో గోపీపునరవేక్షకః ‖ 167 ‖

గోపికాముక్తిదో యోగీ దుర్వాసస్తృప్తికారకః |
అవిజ్ఞాతవ్రజాకీర్ణపాండవాలోకనో జయీ ‖ 168 ‖

పార్థసారథ్యనిరతః ప్రాజ్ఞః పాండవదూత్యకృత్ |
విదురాతిథ్యసంతుష్టః కుంతీసంతోషదాయకః ‖ 169 ‖

సుయోధనతిరస్కర్తా దుర్యోధనవికారవిత్ |
విదురాభిష్ఠుతో నిత్యో వార్ష్ణేయో మంగలాత్మకః ‖ 170 ‖

పంచవింశతితత్త్వేశశ్చతుర్వింశతిదేహభాక్ |
సర్వానుగ్రాహకస్సర్వదాశార్హసతతార్చితః ‖ 171 ‖

అచింత్యో మధురాలాపస్సాధుదర్శీ దురాసదః |
మనుష్యధర్మానుగతః కౌరవేంద్రక్షయేక్షితా ‖ 172 ‖

ఉపేంద్రో దానవారాతిరురుగీతో మహాద్యుతిః |
బ్రహ్మణ్యదేవః శ్రుతిమాన్ గోబ్రాహ్మణహితాశయః ‖ 173 ‖

వరశీలశ్శివారంభస్సువిజ్ఞానవిమూర్తిమాన్ |
స్వభావశుద్ధస్సన్మిత్రస్సుశరణ్యస్సులక్షణః ‖ 174 ‖

ధృతరాష్ట్రగతౌదృష్టిప్రదః కర్ణవిభేదనః |
ప్రతోదధృగ్విశ్వరూపవిస్మారితధనంజయః ‖ 175 ‖

సామగానప్రియో ధర్మధేనుర్వర్ణోత్తమోఽవ్యయః |
చతుర్యుగక్రియాకర్తా విశ్వరూపప్రదర్శకః ‖ 176 ‖

బ్రహ్మబోధపరిత్రాతపార్థో భీష్మార్థచక్రభృత్ |
అర్జునాయాసవిధ్వంసీ కాలదంష్ట్రావిభూషణః ‖ 177 ‖

సుజాతానంతమహిమా స్వప్నవ్యాపారితార్జునః |
అకాలసంధ్యాఘటనశ్చక్రాంతరితభాస్కరః ‖ 178 ‖

దుష్టప్రమథనః పార్థప్రతిజ్ఞాపరిపాలకః |
సింధురాజశిరఃపాతస్థానవక్తా వివేకదృక్ ‖ 179 ‖

సుభద్రాశోకహరణో ద్రోణోత్సేకాదివిస్మితః |
పార్థమన్యునిరాకర్తా పాండవోత్సవదాయకః ‖ 180 ‖

అంగుష్ఠాక్రాంతకౌంతేయరథశ్శక్తోఽహిశీర్షజిత్ |
కాలకోపప్రశమనో భీమసేనజయప్రదః ‖ 181 ‖

అశ్వత్థామవధాయాసత్రాతపాండుసుతః కృతీ |
ఇషీకాస్త్రప్రశమనో ద్రౌణిరక్షావిచక్షణః ‖ 182 ‖

పార్థాపహారితద్రౌణిచూడామణిరభంగురః |
ధృతరాష్ట్రపరామృష్టభీమప్రతికృతిస్మయః ‖ 183 ‖

భీష్మబుద్ధిప్రదశ్శాంతశ్శరచ్చంద్రనిభాననః |
గదాగ్రజన్మా పాంచాలీప్రతిజ్ఞాపరిపాలకః ‖ 184 ‖

గాంధారీకోపదృగ్గుప్తధర్మసూనురనామయః |
ప్రపన్నార్తిభయచ్ఛేత్తా భీష్మశల్యవ్యధావహః ‖ 185 ‖

శాంతశ్శాంతనవోదీర్ణసర్వధర్మసమాహితః |
స్మారితబ్రహ్మవిద్యార్థప్రీతపార్థో మహాస్త్రవిత్ ‖ 186 ‖

ప్రసాదపరమోదారో గాంగేయసుగతిప్రదః |
విపక్షపక్షక్షయకృత్పరీక్షిత్ప్రాణరక్షణః ‖ 187 ‖

జగద్గురుర్ధర్మసూనోర్వాజిమేధప్రవర్తకః |
విహితార్థాప్తసత్కారో మాసకాత్పరివర్తదః ‖ 188 ‖

ఉత్తంకహర్షదాత్మీయదివ్యరూపప్రదర్శకః |
జనకావగతస్వోక్తభారతస్సర్వభావనః ‖ 189 ‖

అసోఢయాదవోద్రేకో విహితాప్తాదిపూజనః ‖

సముద్రస్థాపితాశ్చర్యముసలో వృష్ణివాహకః ‖ 190 ‖

మునిశాపాయుధః పద్మాసనాదిత్రిదశార్థితః |
వృష్టిప్రత్యవహారోత్కస్స్వధామగమనోత్సుకః ‖ 191 ‖

ప్రభాసాలోకనోద్యుక్తో నానావిధనిమిత్తకృత్ |
సర్వయాదవసంసేవ్యస్సర్వోత్కృష్టపరిచ్ఛదః ‖ 192 ‖

వేలాకాననసంచారీ వేలానిలహృతశ్రమః |
కాలాత్మా యాదవోఽనంతస్స్తుతిసంతుష్టమానసః ‖ 193 ‖

ద్విజాలోకనసంతుష్టః పుణ్యతీర్థమహోత్సవః |
సత్కారాహ్లాదితాశేషభూసురస్సురవల్లభః ‖ 194 ‖

పుణ్యతీర్థాప్లుతః పుణ్యః పుణ్యదస్తీర్థపావనః |
విప్రసాత్కృతగోకోటిశ్శతకోటిసువర్ణదః ‖ 195 ‖

స్వమాయామోహితాఽశేషవృష్ణివీరో విశేషవిత్ |
జలజాయుధనిర్దేష్టా స్వాత్మావేశితయాదవః ‖ 196 ‖

దేవతాభీష్టవరదః కృతకృత్యః ప్రసన్నధీః |
స్థిరశేషాయుతబలస్సహస్రఫణివీక్షణః ‖ 197 ‖

బ్రహ్మవృక్షవరచ్ఛాయాసీనః పద్మాసనస్థితః |
ప్రత్యగాత్మా స్వభావార్థః ప్రణిధానపరాయణః ‖ 198 ‖

వ్యాధేషువిద్ధపూజ్యాంఘ్రిర్నిషాదభయమోచనః |
పులిందస్తుతిసంతుష్టః పులిందసుగతిప్రదః ‖ 199 ‖

దారుకార్పితపార్థాదికరణీయోక్తిరీశితా |
దివ్యదుందుభిసంయుక్తః పుష్పవృష్టిప్రపూజితః ‖ 200 ‖

పురాణః పరమేశానః పూర్ణభూమా పరిష్టుతః |
పతిరాద్యః పరం బ్రహ్మ పరమాత్మా పరాత్పరః ‖ 201 ‖

శ్రీపరమాత్మా పరాత్పరః ఓం నమః ఇతి |
ఫలశ్రుతిః –
ఇదం సహస్రం కృష్ణస్య నామ్నాం సర్వార్థదాయకమ్ |
అనంతరూపీ భగవాన్ వ్యాఖ్యాతాదౌ స్వయంభువే ‖ 202 ‖

తేన ప్రోక్తం వసిష్ఠాయ తతో లబ్ధ్వా పరాశరః |
వ్యాసాయ తేన సంప్రోక్తం శుకో వ్యాసాదవాప్తవాన్ ‖ 203 ‖

తచ్ఛిష్యైర్బహుభిర్భూమౌ ఖ్యాపితం ద్వాపరే యుగే |
కృష్ణాజ్ఞయా హరిహరః కలౌ ప్రఖ్యాపయద్విభుః ‖ 204 ‖

ఇదం పఠతి భక్త్యా యః శృణోతి చ సమాహితః |
స్వసిద్ధ్యై ప్రార్థయంత్యేనం తీర్థక్షేత్రాదిదేవతాః ‖ 205 ‖

ప్రాయశ్చిత్తాన్యశేషాణి నాలం యాని వ్యపోహితుమ్ |
తాని పాపాని నశ్యంతి సకృదస్య ప్రశంసనాత్ ‖ 206 ‖

ఋణత్రయవిముక్తస్య శ్రౌతస్మార్తానువర్తినః |
ఋషేస్త్రిమూర్తిరూపస్య ఫలం విందేదిదం పఠన్ ‖ 207 ‖

ఇదం నామసహస్రం యః పఠత్యేతచ్ఛృణోతి చ |
శివలింగసహస్రస్య స ప్రతిష్ఠాఫలం లభేత్ ‖ 208 ‖

ఇదం కిరీటీ సంజప్య జయీ పాశుపతాస్త్రభాక్ |
కృష్ణస్య ప్రాణభూతస్సన్ కృష్ణం సారథిమాప్తవాన్ ‖ 209 ‖

ద్రౌపద్యా దమయంత్యా చ సావిత్ర్యా చ సుశీలయా |
దురితాని జితాన్యేతజ్జపాదాప్తం చ వాంఛితమ్ ‖ 210 ‖

కిమిదం బహునా శంసన్మానవో మోదనిర్భరః |
బ్రహ్మానందమవాప్యాంతే కృష్ణసాయూజ్యమాప్నుయాత్ ‖ 211 ‖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s