హనుమాన్ (ఆంజనేయ) అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్

హనుమాన్ (ఆంజనేయ) అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్

ఆంజనేయో మహావీరో హనుమాన్మారుతాత్మజః |
తత్వజ్ఞానప్రదః సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకః ‖ 1 ‖

అశోకవనికాచ్ఛేత్తా సర్వమాయావిభంజనః |
సర్వబంధవిమోక్తా చ రక్షోవిధ్వంసకారకః ‖ 2 ‖

పరవిద్యాపరీహారః పరశౌర్యవినాశనః |
పరమంత్రనిరాకర్తా పరయంత్రప్రభేదకః ‖ 3 ‖

సర్వగ్రహవినాశీ చ భీమసేనసహాయకృత్ |
సర్వదుఃఖహరః సర్వలోకచారీ మనోజవః ‖ 4 ‖

పారిజాతద్రుమూలస్థః సర్వమంత్రస్వరూపవాన్ |
సర్వతంత్రస్వరూపీ చ సర్వయంత్రాత్మకస్తథా ‖ 5 ‖

కపీశ్వరో మహాకాయః సర్వరోగహరః ప్రభుః |
బలసిద్ధికరః సర్వవిద్యాసంపత్ప్రదాయకః ‖ 6 ‖

కపిసేనానాయకశ్చ భవిష్యచ్చతురాననః |
కుమారబ్రహ్మచారీ చ రత్నకుండలదీప్తిమాన్ ‖ 7 ‖

సంచలద్వాలసన్నద్ధలంబమానశిఖోజ్జ్వలః |
గంధర్వవిద్యాతత్త్వజ్ఞో మహాబలపరాక్రమః ‖ 8 ‖

కారాగృహవిమోక్తా చ శృంఖలాబంధమోచకః |
సాగరోత్తారకః ప్రాజ్ఞో రామదూతః ప్రతాపవాన్ ‖ 9 ‖

వానరః కేసరిసుతః సీతాశోకనివారకః |
అంజనాగర్భసంభూతో బాలార్కసదృశాననః ‖ 10 ‖

విభీషణప్రియకరో దశగ్రీవకులాంతకః |
లక్ష్మణప్రాణదాతా చ వజ్రకాయో మహాద్యుతిః ‖ 11 ‖

చిరంజీవీ రామభక్తో దైత్యకార్యవిఘాతకః |
అక్షహంతా కాంచనాభః పంచవక్త్రో మహాతపాః ‖ 12 ‖

లంకిణీభంజనః శ్రీమాన్ సింహికాప్రాణభంజనః |
గంధమాదనశైలస్థో లంకాపురవిదాహకః ‖ 13 ‖

సుగ్రీవసచివో ధీరః శూరో దైత్యకులాంతకః |
సురార్చితో మహాతేజా రామచూడామణిప్రదః ‖ 14 ‖

కామరూపీ పింగలాక్షో వార్ధిమైనాకపూజితః |
కబళీకృతమార్తాండమండలో విజితేందిర్యః ‖ 15 ‖

రామసుగ్రీవసంధాతా మహిరావణమర్దనః |
స్ఫటికాభో వాగధీశో నవవ్యాకృతిపండితః ‖ 16 ‖

చతుర్బాహుర్దీనబంధుర్మహాత్మా భక్తవత్సలః |
సంజీవననగాహర్తా శుచిర్వాగ్మీ దృఢవ్రతః ‖ 17 ‖

కాలనేమిప్రమథనో హరిమర్కటమర్కటః |
దాంతః శాంతః ప్రసన్నాత్మా శతకంఠమదాపహృత్ ‖ 18 ‖

యోగీ రామకథాలోలః సీతాన్వేషణపండితః |
వజ్రదంష్ట్రో వజ్రనఖో రుద్రవీర్యసముద్భవః ‖ 19 ‖

ఇంద్రజిత్ప్రహితామోఘబ్రహ్మాస్త్రవినివారకః |
పార్థధ్వజాగ్రసంవాసీ శరపంజరభేదకః ‖ 20 ‖

దశబాహుర్లోర్కపూజ్యో జాంబవత్ప్రీతివర్ధనః |
సీతాసమేతశ్రీరామపాదసేవాధురంధరః ‖ 21 ‖

ఇత్యేవం శ్రీహనుమతో నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ |
యః పఠేచ్ఛృణుయాన్నిత్యం సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ ‖ 22 ‖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s