శ్రీ విష్ణు శత నామ స్తోత్రమ్- Sri Vishu Shatha nama Stotram in Telugu

శ్రీ విష్ణు  శత నామ స్తోత్రమ్

‖ శ్రీ విష్ణు  శతనామస్తోత్రమ్ ‖

వాసుదేవం హృషీకేశం వామనం జలశాయినమ్ |
జనార్దనం హరిం కృష్ణం శ్రీవక్షం గరుడధ్వజమ్ ‖ 1 ‖

వారాహం పుండరీకాక్షం నృసింహం నరకాంతకమ్ |
అవ్యక్తం శాశ్వతం విష్ణుమనంతమజమవ్యయమ్ ‖ 2 ‖

నారాయణం గదాధ్యక్షం గోవిందం కీర్తిభాజనమ్ |
గోవర్ధనోద్ధరం దేవం భూధరం భువనేశ్వరమ్ ‖ 3 ‖

వేత్తారం యజ్ఞపురుషం యజ్ఞేశం యజ్ఞవాహనమ్ |
చక్రపాణిం గదాపాణిం శంఖపాణిం నరోత్తమమ్ ‖ 4 ‖

వైకుంఠం దుష్టదమనం భూగర్భం పీతవాససమ్ |
త్రివిక్రమం త్రికాలజ్ఞం త్రిమూర్తిం నందకేశ్వరమ్ ‖ 5 ‖

రామం రామం హయగ్రీవం భీమం రొఉద్రం భవోద్భవమ్ |
శ్రీపతిం శ్రీధరం శ్రీశం మంగలం మంగలాయుధమ్ ‖ 6 ‖

దామోదరం దమోపేతం కేశవం కేశిసూదనమ్ |
వరేణ్యం వరదం విష్ణుమానందం వాసుదేవజమ్ ‖ 7 ‖

హిరణ్యరేతసం దీప్తం పురాణం పురుషోత్తమమ్ |
సకలం నిష్కలం శుద్ధం నిర్గుణం గుణశాశ్వతమ్ ‖ 8 ‖

హిరణ్యతనుసంకాశం సూర్యాయుతసమప్రభమ్ |
మేఘశ్యామం చతుర్బాహుం కుశలం కమలేక్షణమ్ ‖ 9 ‖

జ్యోతీరూపమరూపం చ స్వరూపం రూపసంస్థితమ్ |
సర్వజ్ఞం సర్వరూపస్థం సర్వేశం సర్వతోముఖమ్ ‖ 10 ‖

జ్ఞానం కూటస్థమచలం జ్ఞ్హానదం పరమం ప్రభుమ్ |
యోగీశం యోగనిష్ణాతం యోగిసంయోగరూపిణమ్ ‖ 11 ‖

ఈశ్వరం సర్వభూతానాం వందే భూతమయం ప్రభుమ్ |
ఇతి నామశతం దివ్యం వైష్ణవం ఖలు పాపహమ్ ‖ 12 ‖

వ్యాసేన కథితం పూర్వం సర్వపాపప్రణాశనమ్ |
యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ స భవేద్ వైష్ణవో నరః ‖ 13 ‖

సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా విష్ణుసాయుజ్యమాప్నుయాత్ |
చాంద్రాయణసహస్రాణి కన్యాదానశతాని చ ‖ 14 ‖

గవాం లక్షసహస్రాణి ముక్తిభాగీ భవేన్నరః |
అశ్వమేధాయుతం పుణ్యం ఫలం ప్రాప్నోతి మానవః ‖ 15 ‖

‖ ఇతి శ్రీవిష్ణుపురాణే శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనాస్తోత్రమ్ ‖Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s