శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్ – Vishnu shatanama stotram lyrics in telugu

శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్

అష్టోత్తరశతం నామ్నాం విష్ణోరతులతేజసః |
యస్య శ్రవణమాత్రేణ నరో నారాయణో భవేత్ ‖ 1 ‖

విష్ణుర్జిష్ణుర్వషట్కారో దేవదేవో వృషాకపిః | [వృషాపతిః]
దామోదరో దీనబంధురాదిదేవోఽదితేస్తుతః ‖ 2 ‖

పుండరీకః పరానందః పరమాత్మా పరాత్పరః |
పరశుధారీ విశ్వాత్మా కృష్ణః కలిమలాపహా ‖ 3 ‖

కౌస్తుభోద్భాసితోరస్కో నరో నారాయణో హరిః |
హరో హరప్రియః స్వామీ వైకుంఠో విశ్వతోముఖః ‖ 4 ‖

హృషీకేశోఽప్రమేయాత్మా వరాహో ధరణీధరః |
వామనో వేదవక్తా చ వాసుదేవః సనాతనః ‖ 5 ‖

రామో విరామో విరజో రావణారీ రమాపతిః |
వైకుంఠవాసీ వసుమాన్ ధనదో ధరణీధరః ‖ 6 ‖

ధర్మేశో ధరణీనాథో ధ్యేయో ధర్మభృతాంవరః |
సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ‖ 7 ‖

సర్వగః సర్వవిత్సర్వః శరణ్యః సాధువల్లభః | [సర్వదః]
కౌసల్యానందనః శ్రీమాన్ రాక్షసఃకులనాశకః ‖ 8 ‖

జగత్కర్తా జగద్ధర్తా జగజ్జేతా జనార్తిహా |
జానకీవల్లభో దేవో జయరూపో జలేశ్వరః ‖ 9 ‖

క్షీరాబ్ధివాసీ క్షీరాబ్ధితనయావల్లభస్తథా |
శేషశాయీ పన్నగారివాహనో విష్టరశ్రవః ‖ 10 ‖

మాధవో మథురానాథో ముకుందో మోహనాశనః |
దైత్యారిః పుండరీకాక్షో హ్యచ్యుతో మధుసూదనః ‖ 11 ‖

సోమసూర్యాగ్నినయనో నృసింహో భక్తవత్సలః |
నిత్యో నిరామయశ్శుద్ధో వరదేవో జగత్ప్రభుః ‖ 12 ‖ [నరదేవో]
హయగ్రీవో జితరిపురుపేంద్రో రుక్మిణీపతిః |
సర్వదేవమయః శ్రీశః సర్వాధారః సనాతనః ‖ 13 ‖

సౌమ్యః సౌమ్యప్రదః స్రష్టా విష్వక్సేనో జనార్దనః |
యశోదాతనయో యోగీ యోగశాస్త్రపరాయణః ‖ 14 ‖

రుద్రాత్మకో రుద్రమూర్తిః రాఘవో మధుసూధనః | [రుద్రసూదనః]
ఇతి తే కథితం దివ్యం నామ్నామష్టోత్తరం శతమ్ ‖ 15 ‖

సర్వపాపహరం పుణ్యం దివ్యోరతులతేజసః |
దుఃఖదారిద్ర్యదౌర్భాగ్యనాశనం సుఖవర్ధనమ్ ‖ 16 ‖

సర్వసంపత్కరం సౌమ్యం మహాపాతకనాశనమ్ |
ప్రాతరుత్థాయ విపేంద్ర పఠేదేకాగ్రమానసః ‖ 17 ‖

తస్య నశ్యంతి విపదాం రాశయః సిద్ధిమాప్నుయాత్ ‖ 18 ‖

ఇతి శ్రీ విష్ణోః అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం ‖


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s