శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం

శ్రీ లక్ష్మీ సహస్రనామ స్తోత్రం

నామ్నాం సాష్టసహస్రంచ బ్రూహి గార్గ్య మహామతే |
మహాలక్ష్మ్యా మహాదేవ్యా భుక్తిముక్త్యర్థసిద్ధయే ‖ 1 ‖

గార్గ్య ఉవాచ
సనత్కుమారమాసీనం ద్వాదశాదిత్యసన్నిభమ్ |
అపృచ్ఛన్యోగినో భక్త్యా యోగినామర్థసిద్ధయే ‖ 2 ‖

సర్వలౌకికకర్మభ్యో విముక్తానాం హితాయ వై |
భుక్తిముక్తిప్రదం జప్యమనుబ్రూహి దయానిధే ‖ 3 ‖

సనత్కుమార భగవన్సర్వజ్ఞోఽసి విశేషతః |
ఆస్తిక్యసిద్ధయే నౄణాం క్షిప్రధర్మార్థసాధనమ్ ‖ 4 ‖

ఖిద్యంతి మానవాస్సర్వే ధనాభావేన కేవలమ్ |
సిద్ధ్యంతి ధనినోఽన్యస్య నైవ ధర్మార్థకామనాః ‖ 5 ‖

దారిద్ర్యధ్వంసినీ నామ కేన విద్యా ప్రకీర్తితా |
కేన వా బ్రహ్మవిద్యాఽపి కేన మృత్యువినాశినీ ‖ 6 ‖

సర్వాసాం సారభూతైకా విద్యానాం కేన కీర్తితా |
ప్రత్యక్షసిద్ధిదా బ్రహ్మన్ తామాచక్ష్వ దయానిధే ‖ 7 ‖

సనత్కుమార ఉవాచ
సాధు పృష్టం మహాభాగాస్సర్వలోకహితైషిణః |
మహతామేష ధర్మశ్చ నాన్యేషామితి మే మతిః ‖ 8 ‖

బ్రహ్మవిష్ణుమహాదేవమహేంద్రాదిమహాత్మభిః |
సంప్రోక్తం కథయామ్యద్య లక్ష్మీనామసహస్రకమ్ ‖ 9 ‖

యస్యోచ్చారణమాత్రేణ దారిద్ర్యాన్ముచ్యతే నరః |
కిం పునస్తజ్జపాజ్జాపీ సర్వేష్టార్థానవాప్నుయాత్ ‖ 10 ‖

అస్య శ్రీలక్ష్మీదివ్యసహస్రనామస్తోత్రమహామంత్రస్య ఆనందకర్దమచిక్లీతేందిరాసుతాదయో మహాత్మానో మహర్షయః అనుష్టుప్ఛందః విష్ణుమాయా శక్తిః మహాలక్ష్మీః పరాదేవతా శ్రీమహాలక్ష్మీప్రసాదద్వారా సర్వేష్టార్థసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః |

ధ్యానమ్
పద్మనాభప్రియాం దేవీం పద్మాక్షీం పద్మవాసినీమ్ |
పద్మవక్త్రాం పద్మహస్తాం వందే పద్మామహర్నిశమ్ ‖ 1 ‖

పూర్ణేందువదనాం దివ్యరత్నాభరణభూషితామ్ |
వరదాభయహస్తాఢ్యాం ధ్యాయేచ్చంద్రసహోదరీమ్ ‖ 2 ‖

ఇచ్ఛారూపాం భగవతస్సచ్చిదానందరూపిణీమ్ |
సర్వజ్ఞాం సర్వజననీం విష్ణువక్షస్స్థలాలయామ్ |
దయాలుమనిశం ధ్యాయేత్సుఖసిద్ధిస్వరూపిణీమ్ ‖ 3 ‖

స్తోత్రమ్
నిత్యాగతానంతనిత్యా నందినీ జనరంజనీ |
నిత్యప్రకాశినీ చైవ స్వప్రకాశస్వరూపిణీ ‖ 1 ‖

మహాలక్ష్మీర్మహాకాలీ మహాకన్యా సరస్వతీ |
భోగవైభవసంధాత్రీ భక్తానుగ్రహకారిణీ ‖ 2 ‖

ఈశావాస్యా మహామాయా మహాదేవీ మహేశ్వరీ |
హృల్లేఖా పరమా శక్తిర్మాతృకాబీజరూపిణీ ‖ 3 ‖

నిత్యానందా నిత్యబోధా నాదినీ జనమోదినీ |
సత్యప్రత్యయనీ చైవ స్వప్రకాశాత్మరూపిణీ ‖ 4 ‖

త్రిపురా భైరవీ విద్యా హంసా వాగీశ్వరీ శివా |
వాగ్దేవీ చ మహారాత్రిః కాలరాత్రిస్త్రిలోచనా ‖ 5 ‖

భద్రకాళీ కరాళీ చ మహాకాళీ తిలోత్తమా |
కాళీ కరాళవక్త్రాంతా కామాక్షీ కామదా శుభా ‖ 6 ‖

చండికా చండరూపేశా చాముండా చక్రధారిణీ |
త్రైలోక్యజయినీ దేవీ త్రైలోక్యవిజయోత్తమా ‖ 7 ‖

సిద్ధలక్ష్మీః క్రియాలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీః ప్రసాదినీ |
ఉమా భగవతీ దుర్గా చాంద్రీ దాక్షాయణీ శివా ‖ 8 ‖

ప్రత్యంగిరా ధరావేలా లోకమాతా హరిప్రియా |
పార్వతీ పరమా దేవీ బ్రహ్మవిద్యాప్రదాయినీ ‖ 9 ‖

అరూపా బహురూపా చ విరూపా విశ్వరూపిణీ |
పంచభూతాత్మికా వాణీ పంచభూతాత్మికా పరా ‖ 10 ‖

కాళీ మా పంచికా వాగ్మీ హవిఃప్రత్యధిదేవతా |
దేవమాతా సురేశానా దేవగర్భాఽంబికా ధృతిః ‖ 11 ‖

సంఖ్యా జాతిః క్రియాశక్తిః ప్రకృతిర్మోహినీ మహీ |
యజ్ఞవిద్యా మహావిద్యా గుహ్యవిద్యా విభావరీ ‖ 12 ‖

జ్యోతిష్మతీ మహామాతా సర్వమంత్రఫలప్రదా |
దారిద్ర్యధ్వంసినీ దేవీ హృదయగ్రంథిభేదినీ ‖ 13 ‖

సహస్రాదిత్యసంకాశా చంద్రికా చంద్రరూపిణీ |
గాయత్రీ సోమసంభూతిస్సావిత్రీ ప్రణవాత్మికా ‖ 14 ‖

శాంకరీ వైష్ణవీ బ్రాహ్మీ సర్వదేవనమస్కృతా |
సేవ్యదుర్గా కుబేరాక్షీ కరవీరనివాసినీ ‖ 15 ‖

జయా చ విజయా చైవ జయంతీ చాఽపరాజితా |
కుబ్జికా కాలికా శాస్త్రీ వీణాపుస్తకధారిణీ ‖ 16 ‖

సర్వజ్ఞశక్తిశ్శ్రీశక్తిర్బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికా |
ఇడాపింగలికామధ్యమృణాలీతంతురూపిణీ ‖ 17 ‖

యజ్ఞేశానీ ప్రథా దీక్షా దక్షిణా సర్వమోహినీ |
అష్టాంగయోగినీ దేవీ నిర్బీజధ్యానగోచరా ‖ 18 ‖

సర్వతీర్థస్థితా శుద్ధా సర్వపర్వతవాసినీ |
వేదశాస్త్రప్రభా దేవీ షడంగాదిపదక్రమా ‖ 19 ‖

శివా ధాత్రీ శుభానందా యజ్ఞకర్మస్వరూపిణీ |
వ్రతినీ మేనకా దేవీ బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మచారిణీ ‖ 20 ‖

ఏకాక్షరపరా తారా భవబంధవినాశినీ |
విశ్వంభరా ధరాధారా నిరాధారాఽధికస్వరా ‖ 21 ‖

రాకా కుహూరమావాస్యా పూర్ణిమాఽనుమతిర్ద్యుతిః |
సినీవాలీ శివాఽవశ్యా వైశ్వదేవీ పిశంగిలా ‖ 22 ‖

పిప్పలా చ విశాలాక్షీ రక్షోఘ్నీ వృష్టికారిణీ |
దుష్టవిద్రావిణీ దేవీ సర్వోపద్రవనాశినీ ‖ 23 ‖

శారదా శరసంధానా సర్వశస్త్రస్వరూపిణీ |
యుద్ధమధ్యస్థితా దేవీ సర్వభూతప్రభంజనీ ‖ 24 ‖

అయుద్ధా యుద్ధరూపా చ శాంతా శాంతిస్వరూపిణీ |
గంగా సరస్వతీవేణీయమునానర్మదాపగా ‖ 25 ‖

సముద్రవసనావాసా బ్రహ్మాండశ్రోణిమేఖలా |
పంచవక్త్రా దశభుజా శుద్ధస్ఫటికసన్నిభా ‖ 26 ‖

రక్తా కృష్ణా సితా పీతా సర్వవర్ణా నిరీశ్వరీ |
కాళికా చక్రికా దేవీ సత్యా తు వటుకాస్థితా ‖ 27 ‖

తరుణీ వారుణీ నారీ జ్యేష్ఠాదేవీ సురేశ్వరీ |
విశ్వంభరాధరా కర్త్రీ గళార్గళవిభంజనీ ‖ 28 ‖

సంధ్యారాత్రిర్దివాజ్యోత్స్నా కలాకాష్ఠా నిమేషికా |
ఉర్వీ కాత్యాయనీ శుభ్రా సంసారార్ణవతారిణీ ‖ 29 ‖

కపిలా కీలికాఽశోకా మల్లికానవమల్లికా | [ మల్లికానవమాలికా ]
దేవికా నందికా శాంతా భంజికా భయభంజికా ‖ 30 ‖

కౌశికీ వైదికీ దేవీ సౌరీ రూపాధికాఽతిభా |
దిగ్వస్త్రా నవవస్త్రా చ కన్యకా కమలోద్భవా ‖ 31 ‖

శ్రీస్సౌమ్యలక్షణాఽతీతదుర్గా సూత్రప్రబోధికా |
శ్రద్ధా మేధా కృతిః ప్రజ్ఞా ధారణా కాంతిరేవ చ ‖ 32 ‖

శ్రుతిః స్మృతిర్ధృతిర్ధన్యా భూతిరిష్టిర్మనీషిణీ |
విరక్తిర్వ్యాపినీ మాయా సర్వమాయాప్రభంజనీ ‖ 33 ‖

మాహేంద్రీ మంత్రిణీ సింహీ చేంద్రజాలస్వరూపిణీ |
అవస్థాత్రయనిర్ముక్తా గుణత్రయవివర్జితా ‖ 34 ‖

ఈషణాత్రయనిర్ముక్తా సర్వరోగవివర్జితా |
యోగిధ్యానాంతగమ్యా చ యోగధ్యానపరాయణా ‖ 35 ‖

త్రయీశిఖా విశేషజ్ఞా వేదాంతజ్ఞానరూపిణీ |
భారతీ కమలా భాషా పద్మా పద్మవతీ కృతిః ‖ 36 ‖

గౌతమీ గోమతీ గౌరీ ఈశానా హంసవాహినీ |
నారాయణీ ప్రభాధారా జాహ్నవీ శంకరాత్మజా ‖ 37 ‖

చిత్రఘంటా సునందా శ్రీర్మానవీ మనుసంభవా |
స్తంభినీ క్షోభిణీ మారీ భ్రామిణీ శత్రుమారిణీ ‖ 38 ‖

మోహినీ ద్వేషిణీ వీరా అఘోరా రుద్రరూపిణీ |
రుద్రైకాదశినీ పుణ్యా కల్యాణీ లాభకారిణీ ‖ 39 ‖

దేవదుర్గా మహాదుర్గా స్వప్నదుర్గాఽష్టభైరవీ |
సూర్యచంద్రాగ్నిరూపా చ గ్రహనక్షత్రరూపిణీ ‖ 40 ‖

బిందునాదకళాతీతా బిందునాదకళాత్మికా |
దశవాయుజయాకారా కళాషోడశసంయుతా ‖ 41 ‖

కాశ్యపీ కమలాదేవీ నాదచక్రనివాసినీ |
మృడాధారా స్థిరా గుహ్యా దేవికా చక్రరూపిణీ ‖ 42 ‖

అవిద్యా శార్వరీ భుంజా జంభాసురనిబర్హిణీ |
శ్రీకాయా శ్రీకలా శుభ్రా కర్మనిర్మూలకారిణీ ‖ 43 ‖

ఆదిలక్ష్మీర్గుణాధారా పంచబ్రహ్మాత్మికా పరా |
శ్రుతిర్బ్రహ్మముఖావాసా సర్వసంపత్తిరూపిణీ ‖ 44 ‖

మృతసంజీవనీ మైత్రీ కామినీ కామవర్జితా |
నిర్వాణమార్గదా దేవీ హంసినీ కాశికా క్షమా ‖ 45 ‖

సపర్యా గుణినీ భిన్నా నిర్గుణా ఖండితాశుభా |
స్వామినీ వేదినీ శక్యా శాంబరీ చక్రధారిణీ ‖ 46 ‖

దండినీ ముండినీ వ్యాఘ్రీ శిఖినీ సోమసంహతిః |
చింతామణిశ్చిదానందా పంచబాణప్రబోధినీ ‖ 47 ‖

బాణశ్రేణిస్సహస్రాక్షీ సహస్రభుజపాదుకా |
సంధ్యావలిస్త్రిసంధ్యాఖ్యా బ్రహ్మాండమణిభూషణా ‖ 48 ‖

వాసవీ వారుణీసేనా కుళికా మంత్రరంజనీ |
జితప్రాణస్వరూపా చ కాంతా కామ్యవరప్రదా ‖ 49 ‖

మంత్రబ్రాహ్మణవిద్యార్థా నాదరూపా హవిష్మతీ |
ఆథర్వణిః శ్రుతిః శూన్యా కల్పనావర్జితా సతీ ‖ 50 ‖

సత్తాజాతిః ప్రమాఽమేయాఽప్రమితిః ప్రాణదా గతిః |
అవర్ణా పంచవర్ణా చ సర్వదా భువనేశ్వరీ ‖ 51 ‖

త్రైలోక్యమోహినీ విద్యా సర్వభర్త్రీ క్షరాఽక్షరా |
హిరణ్యవర్ణా హరిణీ సర్వోపద్రవనాశినీ ‖ 52 ‖

కైవల్యపదవీరేఖా సూర్యమండలసంస్థితా |
సోమమండలమధ్యస్థా వహ్నిమండలసంస్థితా ‖ 53 ‖

వాయుమండలమధ్యస్థా వ్యోమమండలసంస్థితా |
చక్రికా చక్రమధ్యస్థా చక్రమార్గప్రవర్తినీ ‖ 54 ‖

కోకిలాకులచక్రేశా పక్షతిః పంక్తిపావనీ |
సర్వసిద్ధాంతమార్గస్థా షడ్వర్ణావరవర్జితా ‖ 55 ‖

శరరుద్రహరా హంత్రీ సర్వసంహారకారిణీ |
పురుషా పౌరుషీ తుష్టిస్సర్వతంత్రప్రసూతికా ‖ 56 ‖

అర్ధనారీశ్వరీ దేవీ సర్వవిద్యాప్రదాయినీ |
భార్గవీ యాజుషీవిద్యా సర్వోపనిషదాస్థితా ‖ 57 ‖ [ భుజుషీవిద్యా ]
వ్యోమకేశాఖిలప్రాణా పంచకోశవిలక్షణా |
పంచకోశాత్మికా ప్రత్యక్పంచబ్రహ్మాత్మికా శివా ‖ 58 ‖

జగజ్జరాజనిత్రీ చ పంచకర్మప్రసూతికా |
వాగ్దేవ్యాభరణాకారా సర్వకామ్యస్థితాస్థితిః ‖ 59 ‖

అష్టాదశచతుష్షష్ఠిపీఠికా విద్యయా యుతా |
కాళికాకర్షణశ్యామా యక్షిణీ కిన్నరేశ్వరీ ‖ 60 ‖

కేతకీ మల్లికాఽశోకా వారాహీ ధరణీ ధ్రువా |
నారసింహీ మహోగ్రాస్యా భక్తానామార్తినాశినీ ‖ 61 ‖

అంతర్బలా స్థిరా లక్ష్మీర్జరామరణనాశినీ |
శ్రీరంజితా మహాకాయా సోమసూర్యాగ్నిలోచనా ‖ 62 ‖

అదితిర్దేవమాతా చ అష్టపుత్రాఽష్టయోగినీ |
అష్టప్రకృతిరష్టాష్టవిభ్రాజద్వికృతాకృతిః ‖ 63 ‖

దుర్భిక్షధ్వంసినీ దేవీ సీతా సత్యా చ రుక్మిణీ |
ఖ్యాతిజా భార్గవీ దేవీ దేవయోనిస్తపస్వినీ ‖ 64 ‖

శాకంభరీ మహాశోణా గరుడోపరిసంస్థితా |
సింహగా వ్యాఘ్రగా దేవీ వాయుగా చ మహాద్రిగా ‖ 65 ‖

అకారాదిక్షకారాంతా సర్వవిద్యాధిదేవతా |
మంత్రవ్యాఖ్యాననిపుణా జ్యోతిశ్శాస్త్రైకలోచనా ‖ 66 ‖

ఇడాపింగళికామధ్యాసుషుమ్నా గ్రంథిభేదినీ |
కాలచక్రాశ్రయోపేతా కాలచక్రస్వరూపిణీ ‖ 67 ‖

వైశారదీ మతిశ్శ్రేష్ఠా వరిష్ఠా సర్వదీపికా |
వైనాయకీ వరారోహా శ్రోణివేలా బహిర్వలిః ‖ 68 ‖

జంభినీ జృంభిణీ జంభకారిణీ గణకారికా |
శరణీ చక్రికాఽనంతా సర్వవ్యాధిచికిత్సకీ ‖ 69 ‖

దేవకీ దేవసంకాశా వారిధిః కరుణాకరా |
శర్వరీ సర్వసంపన్నా సర్వపాపప్రభంజనీ ‖ 70 ‖

ఏకమాత్రా ద్విమాత్రా చ త్రిమాత్రా చ తథాఽపరా |
అర్ధమాత్రా పరా సూక్ష్మా సూక్ష్మార్థాఽర్థపరాఽపరా ‖ 71 ‖

ఏకవీరా విశేషాఖ్యా షష్ఠీదేవీ మనస్వినీ |
నైష్కర్మ్యా నిష్కలాలోకా జ్ఞానకర్మాధికా గుణా ‖ 72 ‖

సబంధ్వానందసందోహా వ్యోమాకారాఽనిరూపితా |
గద్యపద్యాత్మికా వాణీ సర్వాలంకారసంయుతా ‖ 73 ‖

సాధుబంధపదన్యాసా సర్వౌకో ఘటికావలిః |
షట్కర్మా కర్కశాకారా సర్వకర్మవివర్జితా ‖ 74 ‖

ఆదిత్యవర్ణా చాపర్ణా కామినీ వరరూపిణీ |
బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మసంతానా వేదవాగీశ్వరీ శివా ‖ 75 ‖

పురాణన్యాయమీమాంసాధర్మశాస్త్రాగమశ్రుతా |
సద్యోవేదవతీ సర్వా హంసీ విద్యాధిదేవతా ‖ 76 ‖

విశ్వేశ్వరీ జగద్ధాత్రీ విశ్వనిర్మాణకారిణీ |
వైదికీ వేదరూపా చ కాలికా కాలరూపిణీ ‖ 77 ‖

నారాయణీ మహాదేవీ సర్వతత్త్వప్రవర్తినీ |
హిరణ్యవర్ణరూపా చ హిరణ్యపదసంభవా ‖ 78 ‖

కైవల్యపదవీ పుణ్యా కైవల్యజ్ఞానలక్షితా |
బ్రహ్మసంపత్తిరూపా చ బ్రహ్మసంపత్తికారిణీ ‖ 79 ‖

వారుణీ వారుణారాధ్యా సర్వకర్మప్రవర్తినీ |
ఏకాక్షరపరాఽఽయుక్తా సర్వదారిద్ర్యభంజినీ ‖ 80 ‖

పాశాంకుశాన్వితా దివ్యా వీణావ్యాఖ్యాక్షసూత్రభృత్ |
ఏకమూర్తిస్త్రయీమూర్తిర్మధుకైటభభంజినీ ‖ 81 ‖

సాంఖ్యా సాంఖ్యవతీ జ్వాలా జ్వలంతీ కామరూపిణీ |
జాగ్రతీ సర్వసంపత్తిస్సుషుప్తా స్వేష్టదాయినీ ‖ 82 ‖

కపాలినీ మహాదంష్ట్రా భ్రుకుటీ కుటిలాననా |
సర్వావాసా సువాసా చ బృహత్యష్టిశ్చ శక్వరీ ‖ 83 ‖

ఛందోగణప్రతిష్ఠా చ కల్మాషీ కరుణాత్మికా |
చక్షుష్మతీ మహాఘోషా ఖడ్గచర్మధరాఽశనిః ‖ 84 ‖

శిల్పవైచిత్ర్యవిద్యోతా సర్వతోభద్రవాసినీ |
అచింత్యలక్షణాకారా సూత్రభాష్యనిబంధనా ‖ 85 ‖

సర్వవేదార్థసంపత్తిస్సర్వశాస్త్రార్థమాతృకా |
అకారాదిక్షకారాంతసర్వవర్ణకృతస్థలా ‖ 86 ‖

సర్వలక్ష్మీస్సదానందా సారవిద్యా సదాశివా |
సర్వజ్ఞా సర్వశక్తిశ్చ ఖేచరీరూపగోచ్ఛ్రితా ‖ 87 ‖

అణిమాదిగుణోపేతా పరా కాష్ఠా పరా గతిః |
హంసయుక్తవిమానస్థా హంసారూఢా శశిప్రభా ‖ 88 ‖

భవానీ వాసనాశక్తిరాకృతిస్థాఖిలాఽఖిలా |
తంత్రహేతుర్విచిత్రాంగీ వ్యోమగంగావినోదినీ ‖ 89 ‖

వర్షా చ వార్షికా చైవ ఋగ్యజుస్సామరూపిణీ |
మహానదీనదీపుణ్యాఽగణ్యపుణ్యగుణక్రియా ‖ 90 ‖

సమాధిగతలభ్యార్థా శ్రోతవ్యా స్వప్రియా ఘృణా |
నామాక్షరపరా దేవీ ఉపసర్గనఖాంచితా ‖ 91 ‖

నిపాతోరుద్వయీజంఘా మాతృకా మంత్రరూపిణీ |
ఆసీనా చ శయానా చ తిష్ఠంతీ ధావనాధికా ‖ 92 ‖

లక్ష్యలక్షణయోగాఢ్యా తాద్రూప్యగణనాకృతిః |
సైకరూపా నైకరూపా సేందురూపా తదాకృతిః ‖ 93 ‖

సమాసతద్ధితాకారా విభక్తివచనాత్మికా |
స్వాహాకారా స్వధాకారా శ్రీపత్యర్ధాంగనందినీ ‖ 94 ‖

గంభీరా గహనా గుహ్యా యోనిలింగార్ధధారిణీ |
శేషవాసుకిసంసేవ్యా చపలా వరవర్ణినీ ‖ 95 ‖

కారుణ్యాకారసంపత్తిః కీలకృన్మంత్రకీలికా |
శక్తిబీజాత్మికా సర్వమంత్రేష్టాక్షయకామనా ‖ 96 ‖

ఆగ్నేయీ పార్థివా ఆప్యా వాయవ్యా వ్యోమకేతనా |
సత్యజ్ఞానాత్మికాఽఽనందా బ్రాహ్మీ బ్రహ్మ సనాతనీ ‖ 97 ‖

అవిద్యావాసనా మాయాప్రకృతిస్సర్వమోహినీ |
శక్తిర్ధారణశక్తిశ్చ చిదచిచ్ఛక్తియోగినీ ‖ 98 ‖

వక్త్రారుణా మహామాయా మరీచిర్మదమర్దినీ |
విరాట్ స్వాహా స్వధా శుద్ధా నీరూపాస్తిస్సుభక్తిగా ‖ 99 ‖

నిరూపితాద్వయీవిద్యా నిత్యానిత్యస్వరూపిణీ |
వైరాజమార్గసంచారా సర్వసత్పథదర్శినీ ‖ 100 ‖

జాలంధరీ మృడానీ చ భవానీ భవభంజనీ |
త్రైకాలికజ్ఞానతంతుస్త్రికాలజ్ఞానదాయినీ ‖ 101 ‖

నాదాతీతా స్మృతిః ప్రజ్ఞా ధాత్రీరూపా త్రిపుష్కరా |
పరాజితావిధానజ్ఞా విశేషితగుణాత్మికా ‖ 102 ‖

హిరణ్యకేశినీ హేమబ్రహ్మసూత్రవిచక్షణా |
అసంఖ్యేయపరార్ధాంతస్వరవ్యంజనవైఖరీ ‖ 103 ‖

మధుజిహ్వా మధుమతీ మధుమాసోదయా మధుః |
మాధవీ చ మహాభాగా మేఘగంభీరనిస్వనా ‖ 104 ‖

బ్రహ్మవిష్ణుమహేశాదిజ్ఞాతవ్యార్థవిశేషగా |
నాభౌ వహ్నిశిఖాకారా లలాటే చంద్రసన్నిభా ‖ 105 ‖

భ్రూమధ్యే భాస్కరాకారా సర్వతారాకృతిర్హృది |
కృత్తికాదిభరణ్యంతనక్షత్రేష్ట్యార్చితోదయా ‖ 106 ‖

గ్రహవిద్యాత్మికా జ్యోతిర్జ్యోతిర్విన్మతిజీవికా |
బ్రహ్మాండగర్భిణీ బాలా సప్తావరణదేవతా ‖ 107 ‖

వైరాజోత్తమసామ్రాజ్యా కుమారకుశలోదయా |
బగళా భ్రమరాంబా చ శివదూతీ శివాత్మికా ‖ 108 ‖

మేరువింధ్యాదిసంస్థానా కాశ్మీరపురవాసినీ |
యోగనిద్రా మహానిద్రా వినిద్రా రాక్షసాశ్రితా ‖ 109 ‖

సువర్ణదా మహాగంగా పంచాఖ్యా పంచసంహతిః |
సుప్రజాతా సువీరా చ సుపోషా సుపతిశ్శివా ‖ 110 ‖

సుగృహా రక్తబీజాంతా హతకందర్పజీవికా |
సముద్రవ్యోమమధ్యస్థా సమబిందుసమాశ్రయా ‖ 111 ‖

సౌభాగ్యరసజీవాతుస్సారాసారవివేకదృక్ |
త్రివల్యాదిసుపుష్టాంగా భారతీ భరతాశ్రితా ‖ 112 ‖

నాదబ్రహ్మమయీవిద్యా జ్ఞానబ్రహ్మమయీపరా |
బ్రహ్మనాడీ నిరుక్తిశ్చ బ్రహ్మకైవల్యసాధనమ్ ‖ 113 ‖

కాలికేయమహోదారవీర్యవిక్రమరూపిణీ |
వడవాగ్నిశిఖావక్త్రా మహాకవలతర్పణా ‖ 114 ‖

మహాభూతా మహాదర్పా మహాసారా మహాక్రతుః |
పంజభూతమహాగ్రాసా పంచభూతాధిదేవతా ‖ 115 ‖

సర్వప్రమాణా సంపత్తిస్సర్వరోగప్రతిక్రియా |
బ్రహ్మాండాంతర్బహిర్వ్యాప్తా విష్ణువక్షోవిభూషిణీ ‖ 116 ‖

శాంకరీ విధివక్త్రస్థా ప్రవరా వరహేతుకీ |
హేమమాలా శిఖామాలా త్రిశిఖా పంచలోచనా ‖ 117 ‖ [ పంచమోచనా ]
సర్వాగమసదాచారమర్యాదా యాతుభంజనీ |
పుణ్యశ్లోకప్రబంధాఢ్యా సర్వాంతర్యామిరూపిణీ ‖ 118 ‖

సామగానసమారాధ్యా శ్రోత్రకర్ణరసాయనమ్ |
జీవలోకైకజీవాతుర్భద్రోదారవిలోకనా ‖ 119 ‖

తటిత్కోటిలసత్కాంతిస్తరుణీ హరిసుందరీ |
మీననేత్రా చ సేంద్రాక్షీ విశాలాక్షీ సుమంగళా ‖ 120 ‖

సర్వమంగళసంపన్నా సాక్షాన్మంగళదేవతా |
దేహహృద్దీపికా దీప్తిర్జిహ్వపాపప్రణాశినీ ‖ 121 ‖

అర్ధచంద్రోల్లసద్దంష్ట్రా యజ్ఞవాటీవిలాసినీ |
మహాదుర్గా మహోత్సాహా మహాదేవబలోదయా ‖ 122 ‖

డాకినీడ్యా శాకినీడ్యా సాకినీడ్యా సమస్తజుట్ |
నిరంకుశా నాకివంద్యా షడాధారాధిదేవతా ‖ 123 ‖

భువనజ్ఞానినిశ్శ్రేణీ భువనాకారవల్లరీ |
శాశ్వతీ శాశ్వతాకారా లోకానుగ్రహకారిణీ ‖ 124 ‖

సారసీ మానసీ హంసీ హంసలోకప్రదాయినీ |
చిన్ముద్రాలంకృతకరా కోటిసూర్యసమప్రభా ‖ 125 ‖

సుఖప్రాణిశిరోరేఖా సదదృష్టప్రదాయినీ |
సర్వసాంకర్యదోషఘ్నీ గ్రహోపద్రవనాశినీ ‖ 126 ‖

క్షుద్రజంతుభయఘ్నీ చ విషరోగాదిభంజనీ |
సదాశాంతా సదాశుద్ధా గృహచ్ఛిద్రనివారిణీ ‖ 127 ‖

కలిదోషప్రశమనీ కోలాహలపురస్థితా |
గౌరీ లాక్షణికీ ముఖ్యా జఘన్యాకృతివర్జితా ‖ 128 ‖

మాయా విద్యా మూలభూతా వాసవీ విష్ణుచేతనా |
వాదినీ వసురూపా చ వసురత్నపరిచ్ఛదా ‖ 129 ‖

ఛాందసీ చంద్రహృదయా మంత్రస్వచ్ఛందభైరవీ |
వనమాలా వైజయంతీ పంచదివ్యాయుధాత్మికా ‖ 130 ‖

పీతాంబరమయీ చంచత్కౌస్తుభా హరికామినీ |
నిత్యా తథ్యా రమా రామా రమణీ మృత్యుభంజనీ ‖ 131 ‖

జ్యేష్ఠా కాష్ఠా ధనిష్ఠాంతా శరాంగీ నిర్గుణప్రియా |
మైత్రేయా మిత్రవిందా చ శేష్యశేషకలాశయా ‖ 132 ‖

వారాణసీవాసలభ్యా చార్యావర్తజనస్తుతా | [ వారాణసీవాసరతా ]
జగదుత్పత్తిసంస్థానసంహారత్రయకారణమ్ ‖ 133 ‖

త్వమంబ విష్ణుసర్వస్వం నమస్తేఽస్తు మహేశ్వరి |
నమస్తే సర్వలోకానాం జనన్యై పుణ్యమూర్తయే ‖ 134 ‖

సిద్ధలక్ష్మీర్మహాకాళి మహలక్ష్మి నమోఽస్తు తే |
సద్యోజాతాదిపంచాగ్నిరూపా పంచకపంచకమ్ ‖ 135 ‖

యంత్రలక్ష్మీర్భవత్యాదిరాద్యాద్యే తే నమో నమః |
సృష్ట్యాదికారణాకారవితతే దోషవర్జితే ‖ 136 ‖

జగల్లక్ష్మీర్జగన్మాతర్విష్ణుపత్ని నమోఽస్తు తే |
నవకోటిమహాశక్తిసముపాస్యపదాంబుజే ‖ 137 ‖

కనత్సౌవర్ణరత్నాఢ్య సర్వాభరణభూషితే |
అనంతానిత్యమహిషీప్రపంచేశ్వరనాయకి ‖ 138 ‖

అత్యుచ్ఛ్రితపదాంతస్థే పరమవ్యోమనాయకి |
నాకపృష్ఠగతారాధ్యే విష్ణులోకవిలాసిని ‖ 139 ‖

వైకుంఠరాజమహిషి శ్రీరంగనగరాశ్రితే |
రంగనాయకి భూపుత్రి కృష్ణే వరదవల్లభే ‖ 140 ‖

కోటిబ్రహ్మాదిసంసేవ్యే కోటిరుద్రాదికీర్తితే |
మాతులుంగమయం ఖేటం సౌవర్ణచషకం తథా ‖ 141 ‖

పద్మద్వయం పూర్ణకుంభం కీరంచ వరదాభయే |
పాశమంకుశకం శంఖం చక్రం శూలం కృపాణికామ్ ‖ 142 ‖

ధనుర్బాణౌ చాక్షమాలాం చిన్ముద్రామపి బిభ్రతీ |
అష్టాదశభుజే లక్ష్మీర్మహాష్టాదశపీఠగే ‖ 143 ‖

భూమినీలాదిసంసేవ్యే స్వామిచిత్తానువర్తిని |
పద్మే పద్మాలయే పద్మి పూర్ణకుంభాభిషేచితే ‖ 144 ‖

ఇందిరేందిందిరాభాక్షి క్షీరసాగరకన్యకే |
భార్గవి త్వం స్వతంత్రేచ్ఛా వశీకృతజగత్పతిః ‖ 145 ‖

మంగళం మంగళానాం త్వం దేవతానాం చ దేవతా |
త్వముత్తమోత్తమానాం చ త్వం శ్రేయః పరమామృతమ్ ‖ 146 ‖

ధనధాన్యాభివృద్ధిశ్చ సార్వభౌమసుఖోచ్ఛ్రయా |
ఆందోళికాదిసౌభాగ్యం మత్తేభాదిమహోదయః ‖ 147 ‖

పుత్రపౌత్రాభివృద్ధిశ్చ విద్యాభోగబలాదికమ్ |
ఆయురారోగ్యసంపత్తిరష్టైశ్వర్యం త్వమేవ హి ‖ 148 ‖

పరమేశవిభూతిశ్చ సూక్ష్మాత్సూక్ష్మతరాగతిః |
సదయాపాంగసందత్తబ్రహ్మేంద్రాదిపదస్థితిః ‖ 149 ‖

అవ్యాహతమహాభాగ్యం త్వమేవాక్షోభ్యవిక్రమః |
సమన్వయశ్చ వేదానామవిరోధస్త్వమేవ హి ‖ 150 ‖

నిఃశ్రేయసపదప్రాప్తిసాధనం ఫలమేవ చ |
శ్రీమంత్రరాజరాజ్ఞీ చ శ్రీవిద్యా క్షేమకారిణీ ‖ 151 ‖

శ్రీంబీజజపసంతుష్టా ఐం హ్రీం శ్రీం బీజపాలికా |
ప్రపత్తిమార్గసులభా విష్ణుప్రథమకింకరీ ‖ 152 ‖

క్లీంకారార్థసవిత్రీ చ సౌమంగళ్యాధిదేవతా |
శ్రీషోడశాక్షరీవిద్యా శ్రీయంత్రపురవాసినీ ‖ 153 ‖

సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే |
శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరీ నారాయణి నమోఽస్తు తే ‖ 154 ‖

పునః పునర్నమస్తేఽస్తు సాష్టాంగమయుతం పునః |
సనత్కుమార ఉవాచ-
ఏవం స్తుతా మహాలక్ష్మీర్బ్రహ్మరుద్రాదిభిస్సురైః |
నమద్భిరార్తైర్దీనైశ్చ నిస్స్వత్వైర్భోగవర్జితైః ‖ 1 ‖

జ్యేష్ఠా జుష్టైశ్చ నిశ్శ్రీకైస్సంసారాత్స్వపరాయణైః |
విష్ణుపత్నీ దదౌ తేషాం దర్శనం దృష్టితర్పణమ్ ‖ 2 ‖

శరత్పూర్ణేందుకోట్యాభధవళాపాంగవీక్షణైః |
సర్వాన్సత్త్వసమావిష్టాన్ చక్రే హృష్టా వరం దదౌ ‖ 3 ‖

మహాలక్ష్మీరువాచ-
నామ్నాం సాష్టసహస్రం మే ప్రమాదాద్వాపి యస్సకృత్ |
కీర్తయేత్తత్కులే సత్యం వసామ్యాచంద్రతారకమ్ ‖ 4 ‖

కిం పునర్నియమాజ్జప్తుర్మదేకశరణస్య చ |
మాతృవత్సానుకంపాహం పోషకీ స్యామహర్నిశమ్ ‖ 5 ‖

మన్నామ స్తవతాం లోకే దుర్లభం నాస్తి చింతితమ్ |
మత్ప్రసాదేన సర్వేఽపి స్వస్వేష్టార్థమవాప్స్యథ ‖ 6 ‖

లుప్తవైష్ణవధర్మస్య మద్వ్రతేష్వవకీర్ణినః |
భక్తిప్రపత్తిహీనస్య వంద్యో నామ్నాం స్తవోఽపి మే ‖ 7 ‖

తస్మాదవశ్యం తైర్దోషైర్విహీనః పాపవర్జితః |
జపేత్సాష్టసహస్రం మే నామ్నాం ప్రత్యహమాదరాత్ ‖ 8 ‖

సాక్షాదలక్ష్మీపుత్రోఽపి దుర్భాగ్యోఽప్యలసోఽపి వా |
అప్రయత్నోఽపి మూఢోఽపి వికలః పతితోఽపి చ ‖ 9 ‖

అవశ్యం ప్రాప్నుయాద్భాగ్యం మత్ప్రసాదేన కేవలమ్ |
స్పృహేయమచిరాద్దేవా వరదానాయ జాపినః |
దదామి సర్వమిష్టార్థం లక్ష్మీతి స్మరతాం ధ్రువమ్ ‖ 10 ‖

సనత్కుమార ఉవాచ-
ఇత్యుక్త్వాఽంతర్దధే లక్ష్మీర్వైష్ణవీ భగవత్కలా |
ఇష్టాపూర్తం చ సుకృతం భాగధేయం చ చింతితమ్ ‖ 11 ‖

స్వం స్వం స్థానం చ భోగం చ విజయం లేభిరే సురాః |
తదేతత్ ప్రవదామ్యద్య లక్ష్మీనామసహస్రకమ్ |
యోగినః పఠత క్షిప్రం చింతితార్థానవాప్స్యథ ‖ 12 ‖

గార్గ్య ఉవాచ-
సనత్కుమారోయోగీంద్ర ఇత్యుక్త్వా స దయానిధిః |
అనుగృహ్య యయౌ క్షిప్రం తాంశ్చ ద్వాదశయోగినః ‖ 13 ‖

తస్మాదేతద్రహస్యం చ గోప్యం జప్యం ప్రయత్నతః |
అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం భృగువాసరే ‖ 14 ‖

పౌర్ణమాస్యామమాయాం చ పర్వకాలే విశేషతః |
జపేద్వా నిత్యకార్యేషు సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ ‖ 15 ‖

ఇతి శ్రీస్కందపురాణే సనత్కుమారసంహితాయాం లక్ష్మీసహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ‖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s