మధురాష్టకమ్-Madhurashtakam in Telugu

మధురాష్టకమ్


అధరం మధురం వదనం మధురం

నయనం మధురం హసితం మధురమ్ |
హృదయం మధురం గమనం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ‖ 1 ‖

వచనం మధురం చరితం మధురం
వసనం మధురం వలితం మధురం |
చలితం మధురం భ్రమితం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ‖ 2 ‖

వేణు-ర్మధురో రేణు-ర్మధురః
పాణి-ర్మధురః పాదౌ మధురౌ |
నృత్యం మధురం సఖ్యం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ‖ 3 ‖

గీతం మధురం పీతం మధురం
భుక్తం మధురం సుప్తం మధురం |
రూపం మధురం తిలకం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ‖ 4 ‖

కరణం మధురం తరణం మధురం
హరణం మధురం స్మరణం మధురం |
వమితం మధురం శమితం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ‖ 5 ‖

గుంజా మధురా మాలా మధురా
యమునా మధురా వీచీ మధురా |
సలిలం మధురం కమలం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ‖ 6 ‖

గోపీ మధురా లీలా మధురా
యుక్తం మధురం ముక్తం మధురం |
దృష్టం మధురం శిష్టం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ‖ 7 ‖

గోపా మధురా గావో మధురా
యష్టి ర్మధురా సృష్టి ర్మధురా |
దలితం మధురం ఫలితం మధురం
మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ ‖ 8 ‖

‖ ఇతి శ్రీమద్వల్లభాచార్యవిరచితం మధురాష్టకం సంపూర్ణమ్ ‖Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s