శ్రీ రుద్రం చమకమ్

శ్రీ రుద్రం చమకమ్

ఓం అగ్నా\’విష్ణో జోష\’సేమావ\’ర్ధంతు వాం గిరః\’ | ద్యుమ్నైర్వాజే\’భిరాగ\’తమ్ | వాజ\’శ్చ మే ప్రవశ్చ\’ మే ప్రయ\’తిశ్చ మే ప్రసి\’తిశ్చ మే ధీతిశ్చ\’ మే క్రతు\’శ్చ మే స్వర\’శ్చ మే శ్లోక\’శ్చ మే శ్రావశ్చ\’ మే శ్రుతి\’శ్చ మే జ్యోతి\’శ్చ మే సువ\’శ్చ మే ప్రాణశ్చ\’ మేఽపానశ్చ\’ మే వ్యాశ్చ మేఽసు\’శ్చ మే చిత్తం చ\’  ఆధీ\’తం చ మే వాక్చ\’ మే మన\’శ్చ మే చక్షు\’శ్చ మే శ్రోత్రం\’ చ మే దక్ష\’శ్చ మే బలం\’ చ  ఓజ\’శ్చ మే సహ\’శ్చ  ఆయు\’శ్చ మే రా చ\’ మ త్మా చ\’ మే నూశ్చ\’ మే శర్మ\’ చ మే వర్మ\’  మేఽంగా\’ని చ మేఽస్థాని\’ చ మే పరూగ్ం\’షి చ మే శరీ\’రాణి చ మే ‖ 1 ‖

జైష్ఠ్యం\’ చ  ఆధి\’పత్యం చ మే న్యుశ్చ\’ మే భామ\’శ్చ మేఽమ\’శ్చ మేఽంభ\’శ్చ మే జేమా చ\’ మే మహిమా చ\’ మే వరిమా చ\’ మే ప్రథిమా చ\’ మే ర్ష్మా చ\’ మే ద్రాఘుయా చ\’ మే వృద్ధం చ\’ మే వృద్ధి\’శ్చ మే త్యం చ\’ మే శ్రద్ధా చ\’ మే జగ\’చ్చ మే ధనం\’ చ మే వశ\’శ్చ మే త్విషి\’శ్చ మే క్రీడా చ\’ మే మోద\’శ్చ మే జాతం చ\’ మే జనిష్యమా\’ణం చ మే సూక్తం చ\’ మే సుకృతం చ\’ మే విత్తం చ\’ మే వేద్యం\’ చ మే భూతం చ\’ మే భవిష్యచ్చ\’ మే సుగం చ\’ మే సుపథం\’ చ మ ద్ధం చ\’ మ ఋద్ధి\’శ్చ మే క్లుప్తం చ\’ మే క్లుప్తి\’శ్చ మే తిశ్చ\’ మే సుతిశ్చ\’ మే ‖ 2 ‖

శం చ\’ మే మయ\’శ్చ మే ప్రియం చ\’ మేఽనుకామశ్చ\’ మే కామ\’శ్చ మే సౌమనశ్చ\’ మే ద్రం చ\’ మే శ్రేయ\’శ్చ మే వస్య\’శ్చ మే యశ\’శ్చ మే భగ\’శ్చ మే ద్రవి\’ణం చ మే ంతా చ\’ మే ర్తా చ\’ మే క్షేమ\’శ్చ మే ధృతి\’శ్చ మే విశ్వం\’ చ మే మహ\’శ్చ మే ంవిచ్చ\’ మే జ్ఞాత్రం\’ చ మే సూశ్చ\’ మే ప్రసూశ్చ\’ మే సీరం\’ చ మే యశ్చ\’ మ తం చ\’ మేఽమృతం\’ చ మేఽక్ష్మం  మేఽనా\’మయచ్చ మే జీవాతు\’శ్చ మే దీర్ఘాయుత్వం చ\’ మేఽనమిత్రం  మేఽభ\’యం చ మే సుగం చ\’ మే శయ\’నం చ మే సూషా చ\’ మే సుదినం\’ చ మే ‖ 3 ‖

ఊర్క్చ\’ మే సూనృతా\’ చ మే పయ\’శ్చ మే రస\’శ్చ మే ఘృతం చ\’ మే మధు\’ చ మే సగ్ధి\’శ్చ మే సపీ\’తిశ్చ మే కృషిశ్చ\’ మే వృష్టి\’శ్చ మే జైత్రం\’ చ  ఔద్భి\’ద్యం చ మే యిశ్చ\’ మే రాయ\’శ్చ మే పుష్టం చ మే పుష్టి\’శ్చ మే విభు చ\’ మే ప్రభు చ\’ మే హు చ\’ మే భూయ\’శ్చ మే పూర్ణం చ\’ మే పూర్ణత\’రం  మేఽక్షి\’తిశ్చ మే కూయ\’వాశ్చ మేఽన్నం\’  మేఽక్షు\’చ్చ మే వ్రీహయ\’శ్చ మే యవా\’\’శ్చ మే మాషా\’\’శ్చ మే తిలా\’\’శ్చ మే ముద్గాశ్చ\’ మే ల్వా\’\’శ్చ మే గోధూమా\’\’శ్చ మే సురా\’\’శ్చ మే ప్రియంగ\’వశ్చ మేఽణ\’వశ్చ మే శ్యామాకా\’\’శ్చ మే నీవారా\’\’శ్చ మే ‖ 4 ‖

అశ్మా\’ చ మే మృత్తి\’కా చ మే గిరయ\’శ్చ మే పర్వ\’తాశ్చ మే సిక\’తాశ్చ మే వస్పత\’యశ్చ మే హిర\’ణ్యం  మేఽయ\’శ్చ మే సీసం\’  మే త్రపు\’శ్చ మే శ్యామం చ\’ మే లోహం చ\’ మేఽగ్నిశ్చ\’ మ ఆప\’శ్చ మే వీరుధ\’శ్చ  ఓష\’ధయశ్చ మే కృష్టచ్యం చ\’ మేఽకృష్టపచ్యం చ\’ మే గ్రామ్యాశ్చ\’ మే శవ\’ ఆణ్యాశ్చ\’ జ్ఞేన\’ కల్పంతాం విత్తం చ\’ మే విత్తి\’శ్చ మే భూతం చ\’ మే భూతి\’శ్చ మే వసు\’ చ మే వతిశ్చ\’ మే కర్మ\’ చ మే శక్తి\’శ్చ మేఽర్థ\’శ్చ  ఏమ\’శ్చ మ ఇతి\’శ్చ మే గతి\’శ్చ మే ‖ 5 

గ్నిశ్చ\’  ఇంద్ర\’శ్చ మే సోమ\’శ్చ  ఇంద్ర\’శ్చ మే సవితా చ\’  ఇంద్ర\’శ్చ మే సర\’స్వతీ చ  ఇంద్ర\’శ్చ మే పూషా చ\’  ఇంద్ర\’శ్చ మే బృస్పతి\’శ్చ  ఇంద్ర\’శ్చ మే మిత్రశ్చ\’  ఇంద్ర\’శ్చ మే వరు\’ణశ్చ  ఇంద్ర\’శ్చ మే త్వష్ఠా\’ చ  ఇంద్ర\’శ్చ మే ధాతా చ\’  ఇంద్ర\’శ్చ మే విష్ణు\’శ్చ  ఇంద్ర\’శ్చ మేఽశ్వినౌ\’ చ  ఇంద్ర\’శ్చ మే రుత\’శ్చ  ఇంద్ర\’శ్చ మే విశ్వే\’ చ మే దేవా ఇంద్ర\’శ్చ మే పృథివీ చ\’  ఇంద్ర\’శ్చ మేఽంతరి\’క్షం చ  ఇంద్ర\’శ్చ మే ద్యౌశ్చ\’  ఇంద్ర\’శ్చ మే దిశ\’శ్చ  ఇంద్ర\’శ్చ మే మూర్ధా చ\’  ఇంద్ర\’శ్చ మే ప్రజాప\’తిశ్చ  ఇంద్ర\’శ్చ మే ‖ 6 

గంశుశ్చ\’ మే శ్మిశ్చ మేఽదా\’\’భ్యశ్చ మేఽధి\’పతిశ్చ మ ఉపాగంశుశ్చ\’ మేఽంతర్యామశ్చ\’ మ ఐంద్రవావశ్చ\’ మే మైత్రావరుణశ్చ\’ మ ఆశ్వినశ్చ\’ మే ప్రతిప్రస్థాన\’శ్చ మే శుక్రశ్చ\’ మే ంథీ చ\’ మ ఆగ్రణశ్చ\’ మే వైశ్వదేవశ్చ\’ మే ధ్రువశ్చ\’ మే వైశ్వారశ్చ\’ మ ఋతుగ్రహాశ్చ\’ మేఽతిగ్రాహ్యా\’\’శ్చ మ ఐంద్రాగ్నశ్చ\’ మే వైశ్వదేవశ్చ\’ మే మరుత్వతీయా\’\’శ్చ మే మాహేంద్రశ్చ\’ మ ఆదిత్యశ్చ\’ మే సావిత్రశ్చ\’ మే సారస్వతశ్చ\’ మే పౌష్ణశ్చ\’ మే పాత్నీతశ్చ\’ మే హారియోనశ్చ\’ మే ‖ 7 

ధ్మశ్చ\’ మే ర్హిశ్చ\’ మే వేది\’శ్చ మే దిష్ణి\’యాశ్చ మే స్రుచ\’శ్చ మే చసాశ్చ\’ మే గ్రావా\’ణశ్చ మే స్వర\’వశ్చ మ ఉపవాశ్చ\’ మేఽధిషవ\’ణే చ మే ద్రోణకశశ్చ\’ మే వావ్యా\’ని చ మే పూభృచ్చ\’ మ ఆధనీయ\’శ్చ  ఆగ్నీ\’\’ధ్రం చ మే హవిర్ధానం\’ చ మే గృహాశ్చ\’ మే సద\’శ్చ మే పురోడాశా\’\’శ్చ మే పతాశ్చ\’ మేఽవభృథశ్చ\’ మే స్వగాకారశ్చ\’ మే ‖ 8 

గ్నిశ్చ\’ మే ర్మశ్చ\’ మేఽర్కశ్చ\’ మే సూర్య\’శ్చ మే ప్రాణశ్చ\’ మేఽశ్వమేధశ్చ\’ మే పృథివీ  మేఽది\’తిశ్చ మే దితి\’శ్చ మే ద్యౌశ్చ\’ మే శక్వ\’రీంగుల\’యో దిశ\’శ్చ మే జ్ఞేన\’ కల్పంతామృక్చ\’ మే సామ\’ చ మే స్తోమ\’శ్చ మే యజు\’శ్చ మే దీక్షా చ\’ మే తప\’శ్చ మ తుశ్చ\’ మే వ్రతం చ\’ మేఽహోరాత్రయో\’\’ర్-దృష్ట్యా బృ\’హద్రథంరే  మే జ్ఞేన\’ కల్పేతాం ‖ 9 ‖

గర్భా\’\’శ్చ మే త్సాశ్చ\’ మే త్ర్యవి\’శ్చ మే త్ర్యవీచ\’ మే దిత్యవాట్ చ\’ మే దిత్యౌహీ చ\’ మే పంచా\’విశ్చ మే పంచావీ చ\’ మే త్రిత్సశ్చ\’ మే త్రిత్సా చ\’ మే తుర్యవాట్ చ\’ మే తుర్యౌహీ చ\’ మే పష్ఠవాట్ చ\’ మే పష్ఠౌహీ చ\’ మ క్షా చ\’ మే శా చ\’ మ ఋభశ్చ\’ మే వేహచ్చ\’ మేఽడ్వాం చ మే ధేనుశ్చ\’  ఆయు\’ర్-జ్ఞేన\’ కల్పతాం ప్రాణో జ్ఞేన\’ కల్పతామ్-అపానో జ్ఞేన\’ కల్పతాం వ్యానో జ్ఞేన\’ కల్పతాం చక్షు\’ర్-జ్ఞేన\’ కల్పతాగ్ శ్రోత్రం\’ జ్ఞేన\’ కల్పతాం మనో\’ జ్ఞేన\’ కల్పతాం వాగ్-జ్ఞేన\’ కల్పతామ్-త్మా జ్ఞేన\’ కల్పతాం జ్ఞో జ్ఞేన\’ కల్పతామ్ ‖ 10 ‖

ఏకా\’ చ మే తిస్రశ్చ\’ మే పంచ\’ చ మే ప్త చ\’ మే నవ\’ చ  ఏకా\’దశ చ మే త్రయోదశ చ మే పంచ\’దశ చ మే ప్తద\’శ చ మే నవ\’దశ చ  ఏక\’విగంశతిశ్చ మే త్రయో\’విగంశతిశ్చ మే పంచ\’విగంశతిశ్చ మే ప్త విగ్ం\’శతిశ్చ మే నవ\’విగంశతిశ్చ  ఏక\’త్రిగంశచ్చ మే త్రయ\’స్త్రిగంశచ్చ మే చత\’స్-రశ్చ మేఽష్టౌ చ\’ మే ద్వాద\’శ చ మే షోడ\’శ చ మే విగంతిశ్చ\’ మే చతు\’ర్విగంశతిశ్చ మేఽష్టావిగ్ం\’శతిశ్చ మే ద్వాత్రిగ్ం\’శచ్చ మే షట్-త్రిగ్ం\’శచ్చ మే చత్వారిగ్ంశచ్చ\’ మే చతు\’శ్-చత్వారిగంశచ్చ మేఽష్టాచ\’త్వారిగంశచ్చ మే వాజ\’శ్చ ప్రవశ్చా\’పిజశ్చ క్రతు\’శ్చ సువ\’శ్చ మూర్ధా  వ్యశ్ని\’యశ్-చాంత్యానశ్-చాంత్య\’శ్చ భౌశ్చ భువ\’శ్-చాధి\’పతిశ్చ ‖ 11 ‖

ఓం ఇడా\’ దేహూర్-మను\’ర్-యజ్ఞనీర్-బృస్పతి\’రుక్థాదాని\’ శగంసిద్-విశ్వే\’-దేవాః సూ\’\’క్తవాచః పృథి\’విమార్మా మా\’ హిగంసీర్-ధు\’ మనిష్యే మధు\’ జనిష్యే మధు\’ వక్ష్యామి మధు\’ వదిష్యామి మధు\’మతీం దేవేభ్యో వాముద్యాసగంశుశ్రూషేణ్యా\’\’మ్ మనుష్యే\’\’భ్యస్తం మా\’ దేవా అ\’వంతు శోభాయై\’ పితరోఽను\’మదంతు ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ ‖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s