శాంతి మంత్రమ్

శాంతి మంత్రమ్

పో హిష్ఠా మ\’యోభువః | తా న\’ ర్జే ద\’ధాతన | హేరణా\’ చక్ష\’సే | యో వః\’ శివత\’మో రస్తస్య\’ భాజయతే హ నః | తీరి\’వ మాతరః\’ | తస్మా అరం\’గమామవో యస్య క్షయా\’ జి\’న్వథ | ఆపో\’ నయ\’థా చ నః |

పృథివీ శాంతా సాగ్నినా\’ శాంతా సామే\’ శాంతా శుచగ్^మ్\’ శమయతు | ంతరి\’క్షగ్^మ్ శాంతం తద్వాయునా\’ శాంతం తన్మే\’ శాంతగ్^మ్ శుచగ్^మ్\’ శమయతు | ద్యౌశ్శాంతా సాదిత్యేన\’ శాంతా సా మే\’ శాంతా శుచగ్^మ్\’ శమయతు |

పృథివీ శాంతి\’ంతరి\’క్షగం శాంతిర్-ద్యౌ-శ్శాంతిర్-ది-శ్శాంతి\’-రవాంతరదిశా-శ్శాంతి\’ గ్ని-శ్శాంతి\’ర్-వాయు-శ్శాంతి\’-రాదిత్య-శ్శాంతి\’-శ్చంద్రమా-శ్శాంతిర్-నక్ష\’త్రాణి-శ్శాంతి రాశ్శాంతి-రోష\’ధ-శ్శాంతిర్-వస్పత\’-శ్శాంతిర్-గౌ\’-శ్శాంతి\’-జా-శాంతి-రశ్వ-శ్శాంతిః పురు\’-శ్శాంతి-బ్రహ్మ-శాంతి\’ర్-బ్రాహ్మణ-శ్శాంతి-శాంతి\’-రేవ శాంతి-శాంతి\’-ర్మే అస్తు శాంతిః\’ |

యాహగ్^మ్ శాంత్యా స\’ర్వశాంత్యా మహ్యం\’ ద్విదే చతు\’ష్పదే  శాంతిం\’ కరోమి శాంతి\’ర్మే అస్తు శాంతిః\’ ‖

 శ్రీశ్చ హ్రీశ్చ ధృతి\’శ్చ తపో\’ మేధా ప్ర\’తిష్ఠా శ్రద్ధా త్యం ధర్మ\’శ్చైతాని మోత్తి\’ష్ఠంత-మనూత్తి\’ష్ఠంతు మా మాగ్ శ్రీశ్చ హ్రీశ్చ ధృతి\’శ్చ తపో\’ మేధా ప్ర\’తిష్ఠా శ్రద్ధా త్యం ధర్మ\’శ్చైతాని\’ మా మా హా\’సిషుః |

ఉదాయు\’షా స్వాయుషోదో\’షదీనాగం రసేనోత్పర్జన్య\’స్య శుష్మేణోదస్థామృతాగం అను\’ | తచ్చక్షు\’ర్-దేవహి\’తం పురస్తా\’\’చ్చుక్రముచ్చర\’త్ |

పశ్యే\’మ రద\’శ్శతం జీవే\’మ రద\’శ్శతం నందా\’మ రద\’శ్శతం మోదా\’మ రద\’శ్శతం భవా\’మ రద\’శ్శతగ్^మ్ శృణవా\’మ రద\’శ్శతం పబ్ర\’వామ రద\’శ్శతమజీ\’తాస్యామ రద\’శ్శతం జోక్చ సూర్యం\’ దృషే |

య ఉద\’గాన్మతోఽర్ణవా\’\’ద్-విభ్రాజ\’మానస్సరిస్య మధ్యాథ్సమా\’ వృభో లో\’హితాక్షసూర్యో\’ విశ్చిన్మన\’సా పునాతు ‖

బ్రహ్మ\’శ్చోన్యసి బ్రహ్మ\’ణ ణీస్థో బ్రాహ్మ\’ణ వప\’నమసి ధారితేయం పృ\’థివీ బ్రహ్మ\’ణా హీ దా\’రితమే\’నేన ంతరి\’క్షం దివం\’ దాధార పృథివీగ్^మ్ సదేవాం యహం వే తహం ధా\’రయాణి మామద్వేదోఽథి విస్ర\’సత్ |

మేధానీషే మావిశతాగ్^మ్ మీచీ\’ భూస్య భవ్యస్యావ\’రుధ్యై సర్వమాయు\’రయాణి సర్వమాయు\’రయాణి |

భిర్-గీర్భి ర్యదతో\’న నమాప్యా\’యయ హరివో వర్ధ\’మానః | దా స్తోతృభ్యో మహి\’ గోత్రా రుజాసి\’ భూయిష్ఠభాజో అధ\’ తే స్యామ | బ్రహ్మ ప్రావా\’దిష్మ తన్నో మా హా\’సీత్ ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ ‖

ఓం సం త్వా\’ సించామి యజు\’షా ప్రజామాయుర్ధనం\’ చ ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ ‖

ఓం శం నో\’ మిత్రః శం వరు\’ణః | శం నో\’ భవత్వర్యమా | శం  ఇంద్రో బృస్పతిః\’ | శం నో విష్ణు\’రురుక్రమః | నమో బ్రహ్మ\’ణే | నమ\’స్తే వాయో | త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మా\’సి | త్వామేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ\’ వదిష్యామి | తం వ\’దిష్యామి | త్యం వ\’దిష్యామి | తన్మామ\’వతు | తద్వక్తార\’మవతు | అవ\’తు మామ్ | అవ\’తు క్తారమ్\’\’ ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ ‖

ఓం తచ్ఛం యోరావృ\’ణీమహే | గాతుం జ్ఞాయ\’ | గాతుం జ్ఞప\’తయే | దైవీ\’\’ స్వస్తిర\’స్తు నః | స్వస్తిర్-మాను\’షేభ్యః | ర్ధ్వం జి\’గాతు భేజం | శం నో\’ అస్తు ద్విపదే\’\’ | శం చతుష్పదే |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ ‖

ఓం హ నా\’వవతు | హ నౌ\’ భునక్తు | హ వీర్యం\’ కరవావహై | తేస్వినావధీ\’తమస్తు మా వి\’ద్విషావహై\’\’ ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ ‖

ఓం హ నా\’వవతు | హ నౌ\’ భునక్తు | హ వీర్యం\’ కరవావహై | తేస్వినావధీ\’తమస్తు మా వి\’ద్విషావహై\’\’ ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ ‖

ఓం హ నా\’వవతు | హ నౌ\’ భునక్తు | హ వీర్యం\’ కరవావహై | తేస్వినావధీ\’తమస్తు మా వి\’ద్విషావహై\’\’ ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ ‖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s