మన్యు సూక్తమ్

ఋగ్వేద సంహితా; మండలం 10; సూక్తం 83,84

యస్తే\’\’ న్యోఽవి\’ధద్ వజ్ర సాయ స ఓజః\’ పుష్యతి విశ్వ\’మానుషక్ |
సా
హ్యా దామార్యం త్వయా\’\’ యుజా సహ\’స్కృతే సహ\’సా సహ\’స్వతా ‖ 1 

న్యురింద్రో\’\’ న్యురేవాస\’ దేవో న్యుర్ హోతా వరు\’ణో జాతవే\’\’దాః |
న్యుం విశ\’ ఈళతే మాను\’షీర్యాః పాహి నో\’\’ మన్యో తప\’సా జోషా\’\’ః ‖ 2 

భీ\’\’హి మన్యో స్తవీ\’\’యాన్ తప\’సా యుజా వి జ\’హి శత్రూ\’\’న్ |
మిత్రహా వృ\’త్రహా ద\’స్యుహా  విశ్వా వసూన్యా భ\’రా త్వం నః\’ ‖ 3 ‖

త్వం హి మ\’\’న్యో భిభూ\’\’త్యోజాః స్వంభూర్భామో\’\’ అభిమాతిషాహః |
వి
శ్వచ\’ర్-షణిః సహు\’రిః సహా\’\’వాస్మాస్వోజః పృత\’నాసు ధేహి ‖ 4 

భాగః సన్న పరే\’\’తో అస్మి త క్రత్వా\’\’ తవిషస్య\’ ప్రచేతః |
తం త్వా\’\’ మన్యో అక్రతుర్జి\’హీళాహం స్వానూర్బ\’దేయా\’\’ మేహి\’ ‖ 5 

యం తే\’\’ స్మ్యు మేహ్యర్వాఙ్ ప్ర\’తీచీనః స\’హురే విశ్వధాయః |
మన్యో\’\’ వజ్రిన్నభి మామా వ\’వృత్స్వహనా\’\’ దస్యూ\’\’న్ త బో\’\’ధ్యాపేః ‖ 6 

భి ప్రేహి\’ దక్షితో భ\’వా మేఽధా\’\’ వృత్రాణి\’ జంఘనా భూరి\’ |
జు
హోమి\’ తే రుణం మధ్వో అగ్ర\’ముభా ఉ\’పాంశు ప్ర\’మా పి\’బావ ‖ 7 ‖

త్వయా\’\’ మన్యో రథ\’మారుజంతో హర్ష\’మాణాసో ధృషితా మ\’రుత్వః |
తి
గ్మేష\’ ఆయు\’ధా ంశిశా\’\’నా భి ప్రయం\’\’తు నరో\’\’ గ్నిరూ\’\’పాః ‖ 8 

గ్నిరి\’వ మన్యో త్విషితః స\’హస్వ సేనానీర్నః\’ సహురే హూత ఏ\’\’ధి |
త్వా శత్రూన్ వి భ\’జస్వ వే ఓజో మిమా\’\’నో విమృధో\’\’ నుదస్వ ‖ 9 ‖

సహ\’స్వ మన్యో భిమా\’\’తిస్మే రుజన్ మృణన్ ప్ర\’మృణన్ ప్రేహి శత్రూ\’\’న్ |
గ్రం తే పాజో\’\’ న్వా రు\’రుధ్రే శీ వశం\’\’ నయస ఏక త్వమ్ ‖ 10 ‖

ఏకో\’\’ బహూనామ\’సి మన్యవీళితో విశం\’\’విశం యుయే సం శి\’శాధి |
అకృ\’త్తరుక్ త్వయా\’\’ యుజా యం ద్యుమంతం ఘోషం\’\’ వియాయ\’ కృణ్మహే ‖ 11 

విజేకృదింద్ర\’ ఇవానవబ్రవో(ఓ)3\’ఽస్మాకం\’\’ మన్యో అధిపా భ\’వేహ |
ప్రి
యం తే నామ\’ సహురే గృణీమసి విద్మాతముత్సం యత\’ ఆభూథ\’ ‖ 12 ‖

ఆభూ\’\’త్యా సజా వ\’జ్ర సాయ సహో\’\’ బిభర్ష్యభిభూ ఉత్త\’రమ్ |
క్రత్వా\’\’ నో మన్యో మేద్యే\’\’ధి మహానస్య\’ పురుహూత ంసృజి\’ ‖ 13 ‖

సంసృ\’ష్టం ధన\’ముభయం\’\’ మాకృ\’తస్మభ్యం\’\’ దత్తాం వరు\’ణశ్చ న్యుః |
భియం దధా\’\’నా హృద\’యేషు శత్ర\’వః పరా\’\’జితాసో అ నిల\’యంతామ్ ‖ 14 ‖

ధన్వ\’నాగాధన్వ\’ నాజింజ\’యే ధన్వ\’నా తీవ్రాః మదో\’\’ జయేమ |
ధనుః శత్రో\’\’రపకామం కృ\’ణోతి ధన్వ\’ నాసర్వా\’\’ః ప్రదిశో\’\’ జయేమ 

ద్రం నో అపి\’ వాత మనః\’ ‖

ఓం శాంతా\’ పృథివీ శి\’వంతరిక్షం ద్యౌర్నో\’\’ దేవ్యఽభ\’యన్నో అస్తు |
శి
వా దిశః\’ ప్రదిశ\’ ద్దిశో\’\’ ఽఆపో\’\’ విశ్వతః పరి\’పాంతు ర్వతః శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ ‖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s