మంత్ర పుష్పమ్

మంత్ర పుష్పమ్

ద్రం కర్ణే\’భిః శృణుయామ\’ దేవాః | ద్రం ప\’శ్యేమాక్షభిర్యజ\’త్రాః | స్థిరైరంగై\’\’స్తుష్టువాగంస\’స్తనూభిః\’ | వ్యశే\’మ దేవహి\’తం యదాయుః\’ ‖ స్వస్తి  ఇంద్రో\’ వృద్ధశ్ర\’వాః | స్వ\’స్తి నః\’ పూషా విశ్వవే\’దాః | స్వస్తిస్తార్క్ష్యో అరి\’ష్టనేమిః | స్వస్తి నో బృస్పతి\’ర్దధాతు ‖ ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ ‖

యో\’ఽపాం పుష్పం వేద\’ | పుష్ప\’వాన్ ప్రజావా\’\’న్ పశుమాన్ భ\’వతి | ంద్రమా వా పాం పుష్పమ్\’\’ | పుష్ప\’వాన్ ప్రజావా\’\’న్ పశుమాన్ భ\’వతి | య వం వేద\’ | యో\’ఽపామాయత\’నం వేద\’ | యతన\’వాన్ భవతి |

గ్నిర్వా పామాయత\’నం | యత\’నవాన్ భవతి | యో\’\’ఽగ్నేరాయత\’నం వేద\’ | యత\’నవాన్ భవతి | ఆపోవా గ్నేరాయత\’నం | యత\’నవాన్ భవతి | య వం వేద\’ | యో\’ఽపామాయత\’నం వేద\’ | యత\’నవాన్ భవతి |

వాయుర్వా పామాయత\’నమ్ | యత\’నవాన్ భవతి | యో వాయోరాయత\’నం వేద\’ | యత\’నవాన్ భవతి | ఆపో వై వాయోరాయత\’నం | యత\’నవాన్ భవతి | య వం వేద\’ | యో\’ఽపామాయత\’నం వేద\’ | యత\’నవాన్ భవతి |

సౌ వై తప\’న్నపామాయత\’నం | యత\’నవాన్ భవతి | యో\’ఽముష్యతప\’త యత\’నం వేద\’ | యత\’నవాన్ భవతి | ఆపో వా ముష్యతప\’త యత\’నం |ఆయత\’నవాన్ భవతి | య వం వేద\’ | యో\’ఽపామాయత\’నం వేద\’ | యత\’నవాన్ భవతి |

ంద్రమా వా పామాయత\’నమ్ | యత\’నవాన్ భవతి | యః ంద్రమ\’స యత\’నం వేద\’ | యత\’నవాన్ భవతి | ఆపో వై ంద్రమ\’స యత\’నం | యత\’నవాన్ భవతి | య వం వేద\’ | యో\’ఽపామాయత\’నం వేద\’ | యత\’నవాన్ భవతి |

నక్ష్త్ర\’త్రాణి వా పామాయత\’నం | యత\’నవాన్ భవతి | యో నక్ష్త్ర\’త్రాణామాయత\’నం వేద\’ | యత\’నవాన్ భవతి | ఆపో వై నక్ష\’త్రాణామాయత\’నం | యత\’నవాన్ భవతి | య వం వేద\’ | యో\’ఽపామాయత\’నం వేద\’ | యత\’నవాన్ భవతి |

ర్జన్యో వా పామాయత\’నం | యత\’నవాన్ భవతి | యః ర్జన్య\’స్యాయత\’నం వేద\’ | యత\’నవాన్ భవతి | ఆపో వై పర్జన్యస్యాయత\’నం | యత\’నవాన్ భవతి | య వం వేద\’ | యో\’ఽపామాయత\’నం వేద\’ | యత\’నవాన్ భవతి |

త్సరో వా పామాయత\’నం | యత\’నవాన్ భవతి | యః సం\’వత్సస్యాయత\’నం వేద\’ | యత\’నవాన్ భవతి | ఆపో వై సం\’వత్సస్యాయత\’నం | యత\’నవాన్ భవతి | య ఏవం వేద\’ | యో\’\’ఽప్సు నావం ప్రతి\’ష్ఠితాం వేద\’ | ప్రత్యేవ తి\’ష్ఠతి |

ఓం రాజాధిరాజాయ\’ ప్రసహ్య సాహినే\’\’ | నమో\’ యం వై\’\’శ్రణాయ\’ కుర్మహే | స మే కామాన్ కా కామా\’ మహ్యమ్\’\’ | కామేశ్వరో వై\’\’శ్రణో ద\’దాతు | కుబేరాయ\’ వైశ్రణాయ\’ | హారాజా నమః\’ |

ఓం\’\’ తద్బ్రహ్మ | ఓం\’\’ తద్వాయుః | ఓం\’\’ తదాత్మా |
ఓం\’\’ తద్సత్యమ్ | ఓం\’\’ తత్సర్వమ్\’\’ | ఓం\’\’ తత్పురోర్నమః ‖

అంతశ్చరతి\’ భూతేషు గుహాయాం వి\’శ్వమూర్తిషు |
త్వం యజ్ఞస్త్వం వషట్కారస్త్వ-మింద్రస్త్వగ్ం
రుద్రస్త్వం విష్ణుస్త్వం బ్రహ్మత్వం\’ ప్రజాపతిః |
త్వం త\’దా ఆపో జ్యోతీసోఽమృతం బ్రహ్మ భూర్భుస్సురోమ్ |

ఈశానస్సర్వ\’ విద్యానా\’మీశ్వరస్సర్వ\’భూతానాం
బ్రహ్మాధి\’పతిర్-బ్రహ్మణోఽధి\’పతిర్-బ్రహ్మా శివో మే\’ అస్తు సదాశివోమ్ |

తద్విష్ణో\’\’ః పమం దగ్ం సదా\’ పశ్యంతి
సూ
రయః\’ | దివీ చక్షురాత\’తమ్ | తద్విప్రా\’సో
విన్యవో\’ జాగృవాగ్ం సస్సమిం\’ధతే |
విష్నోర్యత్ప\’మం దమ్ |

ఋతగ్ం త్యం ప\’రం బ్రహ్మ పురుషం\’ కృష్ణపింగ\’లమ్ |
ర్ధ్వరే\’తం వి\’రూపాక్షం విశ్వరూ\’పా వై నమో నమః\’ ‖

ఓం నారాణాయ\’ విద్మహే\’ వాసుదేవాయ\’ ధీమహి |
తన్నో\’ విష్ణుః ప్రచోదయా\’\’త్ ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s