పురుష సూక్తమ్

పురుష సూక్తమ్

ఓం తచ్చం యోరావృ\’ణీమహే | గాతుం జ్ఞాయ\’ | గాతుం జ్ఞప\’తయే | దైవీ\’\’ స్వస్తిర\’స్తు నః | స్వస్తిర్మాను\’షేభ్యః | ర్ధ్వం జి\’గాతు భేజం | శం నో\’ అస్తు ద్విపదే\’\’ | శం చతు\’ష్పదే |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ 

హస్ర\’శీర్-షా పురు\’షః | స్రాక్షః హస్ర\’పాత్ |
స భూమిం\’ విశ్వతో\’ వృత్వా | అత్య\’తిష్ఠద్దశాంగులమ్ ‖

పురు\’ష వేదగ్-మ్ సర్వమ్\’\’ | యద్భూతం యచ్చ భవ్యమ్\’\’ |
తామృ\’త్వ స్యేశా\’నః | దన్నే\’నాతిరోహ\’తి 

తావా\’నస్య మహిమా | అతో జ్యాయాగ్\’శ్చ పూరు\’షః |
పాదో\’\’ఽస్య విశ్వా\’ భూతాని\’ | త్రిపాద\’స్యామృతం\’ దివి 

త్రిపాదూర్ధ్వ ఉదైత్పురు\’షః | పాదో\’\’ఽస్యేహాఽఽభ\’వాత్పునః\’ |
తో విష్వఙ్వ్య\’క్రామత్ | సానానే భి ‖

తస్మా\’\’ద్విరాడ\’జాయత | విరాజో అధి పూరు\’షః |
స జాతో అత్య\’రిచ్యత | శ్చాద్-భూమిమథో\’ పురః ‖

యత్పురు\’షేణ విషా\’\’ | దేవా జ్ఞమత\’న్వత |
ంతో అ\’స్యాసీదాజ్యమ్\’\’ | గ్రీష్మ ధ్మశ్శధ్ధవిః 

ప్తాస్యా\’సన్-పరిధయః\’ | త్రిః ప్త మిధః\’ కృతాః |
దే
వా యద్యజ్ఞం త\’న్వానాః | అబ\’ధ్నన్-పురు\’షం శుం ‖

తం జ్ఞం ర్హిషి ప్రౌక్షన్\’ | పురు\’షం జాతమ\’గ్రతః |
తేన\’ దేవా అయ\’జంత | సాధ్యా ఋష\’యశ్చ యే ‖

తస్మా\’\’ద్యజ్ఞాథ్స\’ర్వహుతః\’ | సంభృ\’తం పృషదాజ్యం |
శూగ్-స్తాగ్-శ్చ\’క్రే వావ్యాన్\’ | ణ్యాన్-గ్రామ్యాశ్చ యే ‖

తస్మా\’\’ద్యజ్ఞాథ్స\’ర్వహుతః\’ | ఋచః సామా\’ని జజ్ఞిరే |
ఛందాగ్ం\’సి జజ్ఞిరే తస్మా\’\’త్ | యజుస్తస్మా\’దజాయత ‖

స్మాదశ్వా\’ అజాయంత | యే కే చో\’యాద\’తః |
గావో\’ హ జజ్ఞిరే తస్మా\’\’త్ | తస్మా\’\’జ్జాతా అ\’జావయః\’ ‖

యత్పురు\’షం వ్య\’దధుః | తిథా వ్య\’కల్పయన్ |
ముఖం కిమ\’స్య కౌ బాహూ | కావూరూ పాదా\’వుచ్యేతే 

బ్రాహ్మణో\’\’ఽస్య ముఖ\’మాసీత్ | బాహూ రా\’న్యః\’ కృతః |
రూ తద\’స్య యద్వైశ్యః\’ | ద్భ్యాగ్ం శూద్రో అ\’జాయతః 

ంద్రమా మన\’సో జాతః | చక్షోః సూర్యో\’ అజాయత |
ముఖాదింద్ర\’శ్చాగ్నిశ్చ\’ | ప్రాణాద్వాయుర\’జాయత ‖

నాభ్యా\’ ఆసీంతరి\’క్షమ్ | శీర్ష్ణో ద్యౌః సమ\’వర్తత |
ద్భ్యాం భూమిర్దిశః శ్రోత్రా\’\’త్ | తథా\’ లోకాగ్-మ్ అ\’కల్పయన్ ‖

వేదామేతం పురు\’షం హాంతమ్\’\’ | దిత్యవ\’ర్ణం తమ\’స్తు పారే |
సర్వా\’ణి రూపాణి\’ విచిత్య ధీరః\’ | నామా\’ని కృత్వాఽభిన్, యదాఽఽస్తే\’\’ 

ధాతా పుస్తాద్యము\’దాహార\’ | క్రః ప్రవిద్వాన్-ప్రదిశ్చత\’స్రః |
మేవం విద్వామృత\’ హ భ\’వతి | నాన్యః పంథా అయ\’నాయ విద్యతే 

జ్ఞేన\’ జ్ఞమ\’యజంత దేవాః | తాని ధర్మా\’ణి ప్రమాన్యా\’సన్ |
తే  నాకం\’ మహిమానః\’ సచంతే | యత్ర పూర్వే\’ సాధ్యాస్సంతి\’ దేవాః 

ద్భ్యః సంభూ\’తః పృథివ్యై రసా\’\’చ్చ | విశ్వక\’ర్మణః సమ\’వర్తతాధి\’ |
స్య త్వష్టా\’ విదధ\’ద్రూపమే\’తి | తత్పురు\’షస్య విశ్వమాజా\’మగ్రే\’\’ ‖

వేదామేతం పురు\’షం హాంతమ్\’\’ | దిత్యవ\’ర్ణం తమ\’సః పర\’స్తాత్ |
మేవం విద్వామృత\’ హ భ\’వతి | నాన్యః పంథా\’ విద్యతేఽయ\’నాయ 

ప్రజాప\’తిశ్చరతి గర్భే\’ ంతః | జాయ\’మానో బహుధా విజా\’యతే |
స్య ధీరాః పరి\’జానంతి యోనిమ్\’\’ | మరీ\’చీనాం దమి\’చ్ఛంతి వేధసః\’ ‖

యో దేవేభ్య ఆత\’పతి | యో దేవానాం\’\’ పురోహి\’తః |
పూర్వో యో దేవేభ్యో\’ జాతః | నమో\’ రుచా బ్రాహ్మ\’యే ‖

రుచం\’ బ్రాహ్మం నయ\’ంతః | దేవా అగ్రే తద\’బ్రువన్ |
స్త్వైవం బ్రా\’\’హ్మణో విద్యాత్ | తస్య\’ దేవా అన్ వశే\’\’ ‖

హ్రీశ్చ\’ తే క్ష్మీశ్చ పత్న్యౌ\’\’ | హోరాత్రే పార్శ్వే |
నక్ష\’త్రాణి రూపమ్ | శ్వినౌ వ్యాత్తమ్\’\’ |
ష్టం మ\’నిషాణ | ముం మ\’నిషాణ | సర్వం\’ మనిషాణ ‖

చ్చం యోరావృ\’ణీమహే | గాతుం జ్ఞాయ\’ | గాతుం జ్ఞప\’తయే | దైవీ\’\’ స్వస్తిర\’స్తు నః | స్వస్తిర్మాను\’షేభ్యః | ర్ధ్వం జి\’గాతు భేజం | శం నో\’ అస్తు ద్విపదే\’\’ | శం చతు\’ష్పదే |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ ‖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s