నిత్య పారాయణ శ్లోకాః

నిత్య పారాయణ శ్లోకాః

ప్రభాత శ్లోకః
కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః కరమధ్యే సరస్వతీ |
కరమూలే స్థితా గౌరీ ప్రభాతే కరదర్శనమ్ ‖
[పాఠభేదః – కరమూలే తు గోవిందః ప్రభాతే కరదర్శనమ్ ‖]

ప్రభాత భూమి శ్లోకః
సముద్ర వసనే దేవీ పర్వత స్తన మండలే |
విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం, పాదస్పర్శం క్షమస్వమే ‖

సూర్యోదయ శ్లోకః
బ్రహ్మస్వరూప ముదయే మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వరమ్ |
సాహం ధ్యాయేత్సదా విష్ణుం త్రిమూర్తిం చ దివాకరమ్ ‖

స్నాన శ్లోకః
గంగే చ యమునే చైవ గోదావరీ సరస్వతీ
నర్మదే సింధు కావేరీ జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు ‖

నమస్కార శ్లోకః
త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ, త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ |
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ, త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ ‖

భస్మ ధారణ శ్లోకః
శ్రీకరం చ పవిత్రం చ శోక నివారణమ్ |
లోకే వశీకరం పుంసాం భస్మం త్ర్యైలోక్య పావనమ్ ‖

భోజన పూర్వ శ్లోకాః
బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవిః బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతమ్ |
బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధినః ‖

అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః |
ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధమ్ ‖

అన్నపూర్ణే సదా పూర్ణే శంకరప్రాణవల్లభే |
జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం భిక్షాం దేహి చ పార్వతి ‖

త్వదీయం వస్తు గోవింద తుభ్యమేవ సమర్పయే |
గృహాణ సుముఖో భూత్వా ప్రసీద పరమేశ్వర ‖

భోజనానంతర శ్లోకః
అగస్త్యం వైనతేయం చ శమీం చ బడబాలనమ్ |
ఆహార పరిణామార్థం స్మరామి చ వృకోదరమ్ ‖

సంధ్యా దీప దర్శన శ్లోకః
దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం సర్వతమోపహం |
దీపేన సాధ్యతే సర్వం సంధ్యా దీపం నమోఽస్తుతే ‖

నిద్రా శ్లోకః
రామం స్కంధం హనుమంతం వైనతేయం వృకోదరం |
శయనే యః స్మరేన్నిత్యమ్ దుస్వప్న-స్తస్యనశ్యతి ‖

అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం
అపరాధ సహస్రాణి, క్రియంతేఽహర్నిశం మయా |
దాసోఽయమితి మాం మత్వా, క్షమస్వ పరమేశ్వర ‖

కరచరణ కృతం వా కర్మ వాక్కాయజం వా
శ్రవణ నయనజం వా మానసం వాపరాధమ్ |
విహిత మవిహితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ
శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో ‖

కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా
బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్ |
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామి ‖

దేవ స్తోత్రాః

కార్య ప్రారంభ స్తోత్రాః
శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణమ్ చతుర్భుజం |
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ‖

యస్యద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్శతం |
విఘ్నం నిఘ్నంతు సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే ‖

గణేశ స్తోత్రం
వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభః |
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా ‖

అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశమ్ |
అనేకదంతం భక్తానా-మేకదంత-ముపాస్మహే ‖

విష్ణు స్తోత్రం
శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం |
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం
వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం ‖

గాయత్రి మంత్రం
ఓం భూర్భుస్సువః | తథ్స\’వితుర్వరే\’\’ణ్యం |
భర్గో\’ దేవస్య\’ ధీమహి | ధియో యో నః\’ ప్రచోదయా\’\’త్ ‖

శివ స్తోత్రం
త్ర్యం\’బకం యజామహే సుంధిం పు\’ష్టివర్ధ\’నం |
ర్వారుకమి\’ బంధ\’నాన్-మృత్యో\’ర్-ముక్షీ మాఽమృతా\’\’త్ ‖

వందే శంభుముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం
వందే పన్నగభూషణం శశిధరం వందే పశూనాం పతిమ్‌ |
వందే సూర్యశశాంక వహ్నినయనం వందే ముకుందప్రియం
వందే భక్తజనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరమ్‌ ‖

సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం
శక్తిహస్తం విరూపాక్షం శిఖివాహం షడాననం
దారుణం రిపురోగఘ్నం భావయే కుక్కుట ధ్వజం |
స్కందం షణ్ముఖం దేవం శివతేజం చతుర్భుజం
కుమారం స్వామినాధం తం కార్తికేయం నమామ్యహం ‖
గురు శ్లోకః
గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః |
గురుః సాక్షాత్ పరబ్రహ్మా తస్మై శ్రీ గురవే నమః ‖

హనుమ స్తోత్రాః
మనోజవం మారుత తుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం |
వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి ‖

బుద్ధిర్బలం యశొధైర్యం నిర్భయత్వ-మరోగతా |
అజాడ్యం వాక్పటుత్వం చ హనుమత్-స్మరణాద్-భవేత్ ‖

జయత్యతి బలో రామో లక్ష్మణస్య మహాబలః |
రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభి పాలితః ‖

దాసోఽహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్ట కర్మణః |
హనుమాన్ శత్రుసైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజః ‖

శ్రీరామ స్తోత్రాం
శ్రీ రామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే

శ్రీ రామచంద్రః శ్రితపారిజాతః సమస్త కళ్యాణ గుణాభిరామః |
సీతాముఖాంభోరుహాచంచరీకో నిరంతరం మంగళమాతనోతు ‖

శ్రీకృష్ణ స్తోత్రం
మందారమూలే మదనాభిరామం
బింబాధరాపూరిత వేణునాదం |
గోగోప గోపీజన మధ్యసంస్ఠం
గోపం భజే గోకుల పూర్ణచంద్రమ్ ‖

గరుడ స్వామి స్తోత్రం
కుంకుమాంకితవర్ణాయ కుందేందు ధవళాయ చ |
విష్ణు వాహ నమస్తుభ్యం పక్షిరాజాయ తే నమః ‖

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం
గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణాం |
నిధయే సర్వ విద్యానాం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమ ‖

సరస్వతీ శ్లోకః
సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీ |
విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా ‖

యా కుందేందు తుషార హార ధవళా, యా శుభ్ర వస్త్రావృతా |
యా వీణా వరదండ మండిత కరా, యా శ్వేత పద్మాసనా |
యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిర్-దేవైః సదా పూజితా |
సా మామ్ పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా |

లక్ష్మీ శ్లోకః
లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజ తనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీం |
దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురామ్ |
శ్రీమన్మంధ కటాక్ష లబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం |
త్వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియామ్ ‖

సరస్వతీ స్తోత్రం
సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీమ్ |
విద్యారంభం కరిష్యామి సిధ్ధిర్భవతు మే సదా ‖

దుర్గా దేవీ స్తోత్రం
సర్వ స్వరూపే సర్వేశే సర్వ శక్తి సమన్వితే |
భయేభ్యస్తాహి నో దేవి దుర్గాదేవి నమోస్తుతే ‖

యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా
యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా |
యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా
సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా |

త్రిపురసుందరీ స్తోత్రం
ఓంకార పంజర శుకీం ఉపనిషదుద్యాన కేళి కలకంఠీమ్ |
ఆగమ విపిన మయూరీం ఆర్యాం అంతర్విభావయేద్గౌరీమ్ ‖

దేవీ శ్లోకః
సర్వ మంగల మాంగల్యే శివే సర్వార్థ సాధికే |
శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే ‖

వేంకటేశ్వర శ్లోకః
శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేఽర్థినామ్ |
శ్రీ వేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ ‖

దక్షిణామూర్తి శ్లోకః
గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణాం |
నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః ‖

బౌద్ధ ప్రార్థన
బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి
ధర్మం శరణం గచ్ఛామి
సంఘం శరణం గచ్ఛామి

శాంతి మంత్రం
అసతోమా సద్గమయా |
తమసోమా జ్యోతిర్గమయా |
మృత్యోర్మా అమృతంగమయా |
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః |
సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిద్దుఃఖ భాగ్భవేత్ ‖

ఓం హ నా\’వవతు |  నౌ\’ భునక్తు | హ వీర్యం\’ కరవావహై |
తే
స్వినావధీ\’తమస్తు మా వి\’ద్విషావహై\’\’ ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ ‖

స్వస్తి మంత్రాః
స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం
న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీశాః |
గోబ్రాహ్మణేభ్య-శ్శుభమస్తు నిత్యం
లోకా-స్సమస్తా-స్సుఖినో భవంతు ‖

కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ |
దేశోయం క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాస్సంతు నిర్భయాః ‖

విశేష మంత్రాః
పంచాక్షరీ మంత్రం – ఓం నమశ్శివాయ
అష్టాక్షరీ మంత్రం – ఓం నమో నారాయణాయ
ద్వాదశాక్షరీ మంత్రం – ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s