నారాయణ సూక్తమ్

నారాయణ సూక్తమ్

ఓం హ నా\’వవతు | హ నౌ\’ భునక్తు | హ వీర్యం\’ కరవావహై |
తే
స్వినావధీ\’తమస్తు మా వి\’ద్విషావహై\’\’ ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ ‖

ఓం ‖ స్రశీర్\’షం దేవం విశ్వాక్షం\’ విశ్వశం\’భువమ్ |
విశ్వం\’ నారాయ\’ణం దేక్షరం\’ పమం పదమ్ |

విశ్వతః పర\’మాన్నిత్యం విశ్వం నా\’రాణగ్ం హ\’రిమ్ |
విశ్వ\’మేవేదం పురు\’-స్తద్విశ్వ-ముప\’జీవతి |

తిం విశ్వ\’స్యాత్మేశ్వ\’గం శాశ్వ\’తగ్ం శివ-మ\’చ్యుతమ్ |
నా
రాణం మ\’హాజ్ఞేయం విశ్వాత్మా\’నం రాయ\’ణమ్ |

నారాణప\’రో జ్యోతిరాత్మా నా\’రాణః ప\’రః |
నా
రాణపరం\’ బ్రహ్మ తత్త్వం నా\’రాణః ప\’రః |

నారాణప\’రో ధ్యాతా ధ్యానం నా\’రాణః ప\’రః |
యచ్చ\’ కించిజ్జగత్సర్వం దృశ్యతే\’\’ శ్రూతేఽపి\’ వా ‖

అంత\’ర్బహిశ్చ\’ తత్సర్వం వ్యాప్య నా\’రాణః స్థి\’తః |
అనంమవ్యయం\’ విగ్ం స\’ముద్రేఽంతం\’ విశ్వశం\’భువమ్ |

ద్మకోశ-ప్ర\’తీకాగం హృదయం\’ చాప్యధోము\’ఖమ్ |
అధో\’ నిష్ట్యా వి\’తస్యాతే నాభ్యాము\’పరి తిష్ఠ\’తి |

జ్వామాలాకు\’లం భాతీ విశ్వస్యా\’యనం మ\’హత్ |
సంత\’తగ్ం శిలాభి\’స్తు లంబ\’త్యాకోసన్ని\’భమ్ |

తస్యాంతే\’ సుషిరగ్ం సూక్ష్మం తస్మిన్\’\’ ర్వం ప్రతి\’ష్ఠితమ్ |
స్య మధ్యే\’ హాన\’గ్ని-ర్విశ్వార్చి\’-ర్విశ్వతో\’ముఖః |

సోఽగ్ర\’భుగ్విభ\’జంతిష్ఠ-న్నాహా\’రమరః విః |
తి
ర్యగూర్ధ్వమ\’ధశ్శాయీ శ్మయ\’స్తస్య సంత\’తా |

తాపయ\’తి స్వం దేహమాపా\’దతమస్త\’కః |
స్య మధ్యే వహ్ని\’శిఖా ణీయో\’\’ర్ధ్వా వ్యవస్థి\’తః |

నీలతో\’-యద\’మధ్యస్థాద్విధ్యుల్లే\’ఖే భాస్వ\’రా |
నీ
వాశూక\’వత్తన్వీ పీతా భా\’\’స్వత్యణూప\’మా |

తస్యా\’\’ః శిఖాయా మ\’ధ్యే రమా\’\’త్మా వ్యవస్థి\’తః |
స బ్రహ్మ స శివః స హరిః సేంద్రః సోఽక్ష\’రః పమః స్వరాట్ ‖

ఋతగ్ం త్యం ప\’రం బ్రహ్మ పురుషం\’ కృష్ణపింగ\’లమ్ |
ర్ధ్వరే\’తం వి\’రూపాక్షం విశ్వరూ\’పా వై నమో నమః\’ ‖

ఓం నారాణాయ\’ విద్మహే\’ వాసుదేవాయ\’ ధీమహి |
తన్నో\’ విష్ణుః ప్రచోదయా\’\’త్ ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ ‖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s