నక్షత్ర సూక్తమ్ (నక్షత్రేష్టి)

తైత్తిరీయ బ్రహ్మణమ్ | అష్టకమ్ – 3 ప్రశ్నః – 1
తైత్తిరీయ సంహితాః | కాండ 3 ప్రపాఠకః – 5 అనువాకమ్ – 1

ఓం ‖ గ్నిర్నః\’ పాతు కృత్తి\’కాః | నక్ష\’త్రం దేవమి\’ంద్రియమ్ | దమా\’సాం విచక్షణమ్ | విరాసం జు\’హోతన | యస్య భాంతి\’ శ్మయో యస్య\’ కేతవః\’ | యస్యేమా విశ్వా భువ\’నాని సర్వా\’\’ | స కృత్తి\’కాభిభింవసా\’నః | గ్నిర్నో\’ దేవస్సు\’వితే ద\’ధాతు ‖ 1 

ప్రజాప\’తే రోహిణీవే\’తు పత్నీ\’\’ | విశ్వరూ\’పా బృతీ చిత్రభా\’నుః | సా నో\’ జ్ఞస్య\’ సువితే ద\’ధాతు | యథా జీవే\’మ స్సవీ\’రాః | రోహిణీ దేవ్యుద\’గాత్పురస్తా\’\’త్ | విశ్వా\’ రూపాణి\’ ప్రతిమోద\’మానా | ప్రజాప\’తిగ్^మ్ విషా\’ ర్ధయ\’ంతీ | ప్రియా దేవానాముప\’యాతు జ్ఞమ్ ‖ 2 ‖

సోమో రాజా\’ మృగశీర్షే ఆగన్న్\’ | శివం నక్ష\’త్రం ప్రియమ\’స్య ధామ\’ | ప్యాయ\’మానో బహుధా జనే\’షు | రేతః\’ ప్రజాం యజ\’మానే దధాతు | యత్తే నక్ష\’త్రం మృగశీర్షమస్తి\’ | ప్రియగ్^మ్ రా\’జన్ ప్రియత\’మం ప్రియాణా\’\’మ్ | తస్మై\’ తే సోమ విషా\’ విధేమ | శన్న\’ ఏధి ద్విదే శం చతు\’ష్పదే ‖ 3 

ర్ద్రయా\’ రుద్రః ప్రథ\’మా న ఏతి | శ్రేష్ఠో\’ దేవానాం పతి\’రఘ్నియానా\’\’మ్ | నక్ష\’త్రమస్య విషా\’ విధేమ | మా నః\’ ప్రజాగ్^మ్ రీ\’రిన్మోత వీరాన్ | హేతి రుద్రస్య పరి\’ణో వృణక్తు | ర్ద్రా నక్ష\’త్రం జుషతాగ్^మ్ విర్నః\’ | ప్రముంచమా\’నౌ దురితాని విశ్వా\’\’ | అపాఘశగ్^మ్\’ సన్నుదతామరా\’తిమ్ | ‖ 4‖

పున\’ర్నో దేవ్యది\’తిస్పృణోతు | పున\’ర్వసూనః పురేతాం\’\’ జ్ఞమ్ | పున\’ర్నో దేవా భియ\’ంతు సర్వే\’\’ | పునః\’ పునర్వో విషా\’ యజామః | వా న దేవ్యది\’తిరర్వా | విశ్వ\’స్య ర్త్రీ జగ\’తః ప్రతిష్ఠా | పున\’ర్వసూ విషా\’ ర్ధయ\’ంతీ | ప్రియం దేవానా-మప్యే\’తు పాథః\’ ‖ 5‖

బృస్పతిః\’ ప్రమం జాయ\’మానః | తిష్యం\’ నక్ష\’త్రభి సంబ\’భూవ | శ్రేష్ఠో\’ దేవానాం పృత\’నాసుజిష్ణుః | దిశోఽను సర్వా అభ\’యన్నో అస్తు | తిష్యః\’ పురస్తా\’దుత మ\’ధ్యతో నః\’ | బృస్పతి\’ర్నః పరి\’పాతు శ్చాత్ | బాధే\’తాంద్వేషో అభ\’యం కృణుతామ్ | సువీర్య\’స్య పత\’యస్యామ ‖ 6 

దగ్^మ్ ర్పేభ్యో\’ విర\’స్తు జుష్టమ్\’\’ | శ్రేషా యేషా\’మనుంతి చేతః\’ | యే ంతరి\’క్షం పృథివీం క్షియంతి\’ | తే న\’స్సర్పాసో హమాగ\’మిష్ఠాః | యే రో\’నే సూర్యస్యాపి\’ ర్పాః | యే దివం\’ దేవీమను\’ంచర\’ంతి | యేషా\’మశ్రేషా అ\’నుంతి కామమ్\’\’ | తేభ్య\’స్సర్పేభ్యో మధు\’మజ్జుహోమి ‖ 7 ‖

ఉప\’హూతాః పిరో యే ఘాసు\’ | మనో\’జవసస్సుకృత\’స్సుకృత్యాః | తే నో నక్ష\’త్రే హమాగ\’మిష్ఠాః | స్వధాభి\’ర్యజ్ఞం ప్రయ\’తం జుషంతామ్ | యే అ\’గ్నిగ్ధా యేఽన\’గ్నిదగ్ధాః | యే\’ఽముల్లోకం పితరః\’ క్షియంతి\’ | యాగ్^శ్చ\’ విద్మయాగ్^మ్ ఉ\’  న ప్ర\’విద్మ | ఘాసు\’ జ్ఞగ్^మ్ సుకృ\’తం జుషంతామ్ ‖ 8‖

వాం పతిః ఫల్గు\’నీనామసి త్వమ్ | తద\’ర్యమన్ వరుణమిత్ర చారు\’ | తం త్వా\’ యగ్^మ్ స\’నితారగ్^మ్\’ సనీనామ్ | జీవా జీవ\’ంతము సంవి\’శేమ | యేనేమా విశ్వా భువ\’నాని సంజి\’తా | యస్య\’ దేవా అ\’నుంయంతి చేతః\’ | ర్యమా రాజాఽజస్తు వి\’ష్మాన్ | ఫల్గు\’నీనామృభో రో\’రవీతి ‖ 9 ‖

శ్రేష్ఠో\’ దేవానాం\’\’ భగవో భగాసి | తత్త్వా\’ విదుః ఫల్గు\’నీస్తస్య\’ విత్తాత్ | స్మభ్యం\’ క్షత్రజరగ్^మ్\’ సువీర్యమ్\’\’ | గోదశ్వ\’దుసన్ను\’దేహ | భగో\’హ దాతా భగ ఇత్ప్ర\’దాతా | భగో\’ దేవీః ఫల్గు\’నీరావి\’వేశ | భస్యేత్తం ప్ర\’వం గ\’మేమ | యత్ర\’ దేవైస్స\’మాదం\’ మదేమ | ‖ 10 ‖

యాతు దేవస్స\’వితోప\’యాతు | హిణ్యయే\’న సువృతా రథే\’న | వన్, హస్తగ్^మ్\’ సుభగ్^మ్\’ విద్మనాప\’సమ్ | ప్రయచ్ఛ\’ంతం పపు\’రిం పుణ్యమచ్ఛ\’ | హస్తః ప్రయ\’చ్ఛ త్వమృతం వసీ\’యః | దక్షి\’ణే ప్రతి\’గృభ్ణీమ ఏనత్ | దాతార\’ద్య స\’వితా వి\’దేయ | యో నో హస్తా\’య ప్రసువాతి\’ జ్ఞమ్ ‖11 ‖

త్వష్టా నక్ష\’త్రభ్యే\’తి చిత్రామ్ | సుభగ్^మ్ స\’సంయుతిగ్^మ్ రాచ\’మానామ్ | నివేశయ\’న్నమృతాన్మర్త్యాగ్\’శ్చ | రూపాణి\’ పిగ్ంశన్ భువ\’నాని విశ్వా\’\’ | తన్నస్త్వష్టా తదు\’ చిత్రా విచ\’ష్టామ్ | తన్నక్ష\’త్రం భూరిదా అ\’స్తు మహ్యమ్\’\’ | తన్నః\’ ప్రజాం వీరవ\’తీగ్^మ్ సనోతు | గోభి\’ర్నో అశ్వైస్సమ\’నక్తు యజ్ఞమ్ ‖ 12 

వాయుర్నక్ష\’త్రభ్యే\’తి నిష్ట్యా\’\’మ్ | తిగ్మశృం\’గో వృభో రోరు\’వాణః | మీన్ భువ\’నా మారిశ్వా\’\’ | అ ద్వేషాగ్^మ్\’సి నుదతామరా\’తీః | తన్నో\’ వాయస్తదు నిష్ట్యా\’ శృణోతు | తన్నక్ష\’త్రం భూరిదా అ\’స్తు మహ్యమ్\’\’ | తన్నో\’ దేవాసో అను\’జానంతు కామమ్\’\’ | యథా తరే\’మ దురితాని విశ్వా\’\’ ‖ 13 

దూస్మచ్ఛత్ర\’వో యంతు భీతాః | తది\’ంద్రాగ్నీ కృ\’ణుతాం తద్విశా\’ఖే | తన్నో\’ దేవా అను\’మదంతు జ్ఞమ్ | శ్చాత్ పుస్తాదభ\’యన్నో అస్తు | నక్ష\’త్రాణామధి\’పత్నీ విశా\’ఖే | శ్రేష్ఠా\’వింద్రాగ్నీ భువ\’నస్య గోపౌ | విషూ\’శ్శత్రూ\’నబాధ\’మానౌ | అక్షుధ\’న్నుదతామరా\’తిమ్ | ‖ 14 

పూర్ణా శ్చాదుత పూర్ణా పురస్తా\’\’త్ | ఉన్మ\’ధ్యతః పౌ\’\’ర్ణమాసీ జి\’గాయ | తస్యాం\’\’ దేవా అధి\’ంవస\’ంతః | త్తమే నాక\’ హ మా\’దయంతామ్ | పృథ్వీ సువర్చా\’ యుతిః జోషా\’\’ః | పౌర్ణమాస్యుద\’గాచ్ఛోభ\’మానా | ప్యాయయ\’ంతీ దురితాని విశ్వా\’\’ | రుం దుహాం యజ\’మానాయ జ్ఞమ్ |

ద్ధ్యాస్మ\’ వ్యైర్నమ\’సోసద్య\’ | మిత్రం దేవం మి\’త్రధేయం\’ నో అస్తు | నూరాధాన్, విషా\’ ర్ధయ\’ంతః | తం జీ\’వే దః సవీ\’రాః | చిత్రం నక్ష\’త్రముద\’గాత్పురస్తా\’\’త్ | నూరాధా  ఇతి యద్వద\’ంతి | తన్మిత్ర ఏ\’తి థిభి\’ర్దేయానై\’\’ః | హిణ్యయైర్విత\’తైంతరి\’క్షే ‖ 16 ‖

ఇంద్రో\’\’ జ్యేష్ఠామను నక్ష\’త్రమేతి | యస్మి\’న్ వృత్రం వృ\’త్ర తూర్యే\’ తార\’ | తస్మి\’న్వయ-మృతం దుహా\’నాః | క్షుధ\’ంతరే దురి\’తిం దురి\’ష్టిమ్ | పుందరాయ\’ వృభాయ\’ ధృష్ణవే\’\’ | అషా\’ఢా సహ\’మానాయ మీఢుషే\’\’ | ఇంద్రా\’య జ్యేష్ఠా మధు\’ద్దుహా\’నా | రుం కృ\’ణోతు యజ\’మానాయ లోకమ్ | ‖ 17 ‖

మూలం\’ ప్రజాం వీరవ\’తీం విదేయ | పరా\’\’చ్యేతు నిరృ\’తిః పరాచా | గోభిర్నక్ష\’త్రం శుభిస్సమ\’క్తమ్ | అహ\’ర్భూయాద్యజ\’మానా మహ్యమ్\’\’ | అహ\’ర్నో ద్య సు\’వితే ద\’దాతు | మూలం నక్ష\’త్రమితి యద్వద\’ంతి | పరా\’చీం వాచా నిరృ\’తిం నుదామి | శివం ప్రజాయై\’ శివమ\’స్తు మహ్యమ్\’\’ ‖ 18 ‖

యా దివ్యా ఆపః పయ\’సా సంబభూవుః | యా ంతరి\’క్ష త పార్థి\’వీర్యాః | యాసా\’మషాఢా అ\’నుంతి కామమ్\’\’ | తా  ఆపః శగ్గ్ స్యోనా భ\’వంతు | యాశ్చ కూప్యా యాశ్చ\’ నాద్యా\’\’స్సముద్రియా\’\’ః | యాశ్చ\’ వైంతీరుత ప్రా\’చీర్యాః | యాసా\’మషాఢా మధు\’ క్షయ\’ంతి | తా  ఆపః శగ్గ్ స్యోనా భ\’వంతు ‖19 ‖

న్నో విశ్వే ఉప\’ శృణ్వంతు దేవాః | తద\’షాఢా భిసంయ\’ంతు జ్ఞమ్ | తన్నక్ష\’త్రం ప్రథతాం శుభ్యః\’ | కృషిర్వృష్టిర్యజ\’మానాయ కల్పతామ్ | శుభ్రాః న్యా\’ యుతయ\’స్సుపేశ\’సః | ర్మకృత\’స్సుకృతో\’ వీర్యా\’వతీః | విశ్వా\’\’న్ దేవాన్, విషా\’ ర్ధయ\’ంతీః | షాఢాః కాముపా\’యంతు జ్ఞమ్ ‖ 20 ‖

స్మిన్ బ్రహ్మాభ్యజ\’త్సర్వ\’మేతత్ | ముంచ\’ లోమిదమూ\’ సర్వమ్\’\’ | తన్నో నక్ష\’త్రమభిజిద్విజిత్య\’ | శ్రియం\’ దధాత్వహృ\’ణీయమానమ్ | భౌ లోకౌ బ్రహ్మ\’ణా సంజి\’తేమౌ | తన్నో నక్ష\’త్రమభిజిద్విచ\’ష్టామ్ | తస్మి\’న్వయం పృత\’నాస్సంజ\’యేమ | తన్నో\’ దేవాసో అను\’జానంతు కామమ్\’\’ ‖ 21 

శృణ్వంతి\’ శ్రోణామృత\’స్య గోపామ్ | పుణ్యా\’మస్యా ఉప\’శృణోమి వాచమ్\’\’ | హీం దేవీం విష్ణు\’పత్నీమజూర్యామ్ | ప్రతీచీ\’ మేనాగ్^మ్ విషా\’ యజామః | త్రేధా విష్ణు\’రురుగాయో విచ\’క్రమే | హీం దివం\’ పృథివీంతరి\’క్షమ్ | తచ్ఛ్రోణైతిశ్రవ\’-చ్ఛమా\’నా | పుణ్యగ్గ్ శ్లోకం యజ\’మానాయ కృణ్వతీ ‖ 22 

ష్టౌ దేవా వస\’వస్సోమ్యాసః\’ | చత\’స్రో దేవీరాః శ్రవి\’ష్ఠాః | తే జ్ఞం పా\’\’ంతు రజ\’సః పురస్తా\’\’త్ | త్సరీణ\’మృతగ్గ్\’ స్వస్తి | జ్ఞం నః\’ పాంతు వస\’వః పురస్తా\’\’త్ | క్షితో\’ఽభియ\’ంతు శ్రవి\’ష్ఠాః | పుణ్యన్నక్ష\’త్రభి సంవి\’శామ | మా నో అరా\’తిగంసాఽగన్న్\’ ‖ 23 

క్షత్రస్య రాజా వరు\’ణోఽధిరాజః | నక్ష\’త్రాణాగ్^మ్ తభి\’గ్వసి\’ష్ఠః | తౌ దేవేభ్యః\’ కృణుతో దీర్ఘమాయుః\’ | తగ్^మ్ హస్రా\’ భేజాని\’ ధత్తః | జ్ఞన్నో రాజా వరు\’ ఉప\’యాతు | తన్నో విశ్వే\’ భి సంయ\’ంతు దేవాః | తన్నో నక్ష\’త్రగ్^మ్ తభి\’షగ్జుషాణమ్ | దీర్ఘమాయుః ప్రతి\’రద్భేజాని\’ ‖ 24 

జ ఏక\’పాదుద\’గాత్పురస్తా\’\’త్ | విశ్వా\’ భూతాని\’ ప్రతి మోద\’మానః | తస్య\’ దేవాః ప్ర\’వం య\’ంతి సర్వే\’\’ | ప్రోష్ఠదాసో\’ మృత\’స్య గోపాః | విభ్రాజ\’మానస్సమిధా న గ్రః | ఆఽంతరి\’క్షమరుంద్యామ్ | తగ్^మ్ సూర్యం\’ దేజమేక\’పాదమ్ | ప్రోష్ఠదాసో అను\’యంతి సర్వే\’\’ ‖ 25 ‖

అహి\’ర్బుధ్నియః ప్రథ\’మా న ఏతి | శ్రేష్ఠో\’ దేవానా\’ముత మాను\’షాణామ్ | తం బ్రా\’\’హ్మణాస్సో\’పాస్సోమ్యాసః\’ | ప్రోష్ఠదాసో\’ భిర\’క్షంతి సర్వే\’\’ | త్వా ఏక\’భి కర్మ\’ దేవాః | ప్రోష్ఠదా  ఇతి యాన్, వద\’ంతి | తే బుధ్నియం\’ పరిషద్యగ్గ్\’ స్తువంతః\’ | అహిగ్^మ్\’ రక్షంతి నమ\’సోసద్య\’ ‖ 26 

పూషా రేవత్యన్వే\’తి పంథా\’\’మ్ | పుష్టిపతీ\’ పశుపా వాజ\’బస్త్యౌ | మాని\’ వ్యా ప్రయ\’తా జుషాణా | సుగైర్నో యానైరుప\’యాతాం జ్ఞమ్ | క్షుద్రాన్ శూన్ ర\’క్షతు రేవతీ\’ నః | గావో\’ నో అశ్వాగం అన్వే\’తు పూషా | అన్నగం రక్ష\’ంతౌ బహుధా విరూ\’పమ్ | వాజగ్^మ్\’ సనుతాం యజ\’మానాయ జ్ఞమ్ ‖ 27 ‖

శ్వినా\’వశ్వయుజోప\’యాతామ్ | శుంగమి\’ష్ఠౌ సుయమే\’భిరశ్వై\’\’ః | స్వం నక్ష\’త్రగ్^మ్ విషా యజ\’ంతౌ | మధ్వాసంపృ\’క్తౌ యజు\’షా సమ\’క్తౌ | యౌ దేవానాం\’\’ భిషజౌ\’\’ హవ్యవాహౌ | విశ్వ\’స్య దూతామృత\’స్య గోపౌ | తౌ నక్షత్రం జుజుషాణోప\’యాతామ్ | నమోఽశ్విభ్యాం\’\’ కృణుమోఽశ్వయుగ్భ్యా\’\’మ్ ‖ 28 ‖

అప\’ పాప్మానం భర\’ణీర్భరంతు | తద్యమో రాజా భగ\’వాన్, విచ\’ష్టామ్ | లోస్య రాజా\’ మతో హాన్, హి | సుగం నః పంథామభ\’యం కృణోతు | యస్మిన్నక్ష\’త్రే మ ఏతి రాజా\’\’ | యస్మి\’న్నేనభ్యషిం\’చంత దేవాః | తద\’స్య చిత్రగ్^మ్ విషా\’ యజామ | అప\’ పాప్మానం భర\’ణీర్భరంతు ‖ 29 

నివేశ\’నీ ంగమ\’నీ వసూ\’నాం విశ్వా\’ రూపాణి వసూ\’\’న్యావేశయ\’ంతీ | స్రపోషగ్^మ్ సుగా రరా\’ణా సా  ఆన్వర్చ\’సా సంవిదానా | యత్తే\’ దేవా అద\’ధుర్భాధేమమా\’వాస్యే ంవస\’ంతో మహిత్వా | సా నో\’ జ్ఞం పి\’పృహి విశ్వవారే యిన్నో\’ ధేహి సుభగే సువీరమ్\’\’ ‖ 30 ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః\’ |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s