గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం

గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం

ఓం ణానా\’\’మ్ త్వా ణప\’తిగ్ం హవామహే విం క\’వీనామ్ ఉమశ్ర\’వస్తవమ్ | జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మ\’ణాం బ్రహ్మణస్ప ఆ నః\’ శృణ్వన్నూతిభి\’స్సీ సాద\’నమ్ ‖

ప్రణో\’ దేవీ సర\’స్వతీ | వాజే\’భిర్ వాజినీవతీ | ధీనామ\’విత్ర్య\’వతు 

ణేశాయ\’ నమః | స్వత్యై నమః | శ్రీ గురుభ్యో నమః |

హరిః ఓం ‖

ఘనాపాఠః

ణానా\’\’మ్ త్వా ణానా\’\’మ్ ణానా\’\’మ్ త్వా ణప\’తిం ణప\’తిం త్వా ణానాం\’\’ ణానాం\’\’ త్వా ణప\’తిమ్ 

త్వా ణప\’తిం త్వాత్వా ణప\’తిగ్ం హవామహే హవామహే ణప\’తిం త్వాత్వా గణప\’తిగ్ం హవామహే | ణప\’తిగ్ం హవామహే హవామహే ణప\’తిం ణప\’తిగ్ం హవామహే విన్కవిగ్ం హ\’వామహే ణప\’తిం ణప\’తిగ్ం హవామహే విమ్ | ణప\’తిమితి\’ణ-తిమ్ 

వాహే విం విగ్ హ\’వామహే హవామహే విం క\’వీనాన్క\’వీనాం విగం హ\’వామహే హవామహే విన్క\’వీనామ్ 

విన్క\’వీనాన్కవీనాం విన్కవిం క\’వీనాము\’మశ్ర\’వస్తమ ముమశ్ర\’వస్తమ న్కవీనాం విన్కవిం క\’వీనాము\’మశ్ర\’వస్తమమ్ 

వీనాము\’మశ్ర\’వ స్తమముమశ్ర\’వస్తమం కవీనా న్క\’వీనా ము\’మశ్ర\’వస్తమమ్ | మశ్ర\’వస్త మిత్యు\’మశ్ర\’వః-మ్ 

జ్యేష్టరాజం బ్రహ్మ\’ణాం బ్రహ్మ\’ణాం జ్యేష్ఠరాజం\’ జ్యేష్ఠరాజం\’ జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మ\’ణాం బ్రహ్మణో బ్రహ్మణో బ్రహ్మ\’ణాం జ్యేష్ఠరాజం\’ జ్యేష్ఠరాజం\’ జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మ\’ణాం బ్రహ్మణః | జ్యేష్ఠరామితి\’జ్యేష్ఠ రాజమ్\’\’ ‖

బ్రహ్మ\’ణాం బ్రహ్మణో బ్రహ్మణో బ్రహ్మ\’ణాం బ్రహ్మ\’ణాం బ్రహ్మణస్పతే పతేబ్రహ్మణో బ్రహ్మ\’ణాం బ్రహ్మ\’ణాం బ్రహ్మణస్పతే 

బ్రహ్మస్పతే తే బ్రహ్మణో బ్రహ్మస్ప ఆప\’తే బ్రహ్మణో బ్రహ్మణస్ప ఆ |  ఆ ప\’తేప ఆనో\’ ఆప\’తే ప ఆనః\’ ‖

ఆనో\’ ఆన\’శ్శృణ్వన్ ఛృణ్వన్న ఆన\’శ్శృణ్వన్ |  శ్శృణ్వన్ ఛృణ్వన్నో\’న శ్శృణ్వన్నూతిభి\’ రూతిభిశ్శృణ్వన్నో\’న శ్శృణ్వన్నూతిభిః\’ 

శ్శృణ్వన్నూతిభి\’ రూతిభిశ్శృణ్వన్ ఛృణ్వన్నూతిభి\’స్సీద సీదోతిభి\’శ్శృణ్వన్ ఛృణ్వన్నూతిభి\’స్సీద 

తిభి\’స్సీద సీదోతిభి\’ రూతిభి\’స్సీ సాద\’గం సాద\’నగం సీదోతిభి\’రూతిభి\’స్సీ సాద\’నమ్ | తిభి రిత్యూతి-భిః 

సీసాద\’గం సాద\’నగం సీద సీ సాద\’నమ్ | సాద\’మితి సాద\’నమ్ ‖

ప్రణో\’ నః ప్రప్రణో\’ దేవీ దేవీ నః ప్రప్రణో\’ దేవీ | నో\’ దేవీ దేవీ నో\’నో దేవీ సర\’స్వతీ సర\’స్వతీ దేవీ నో\’ నో దేవీ సర\’స్వతీ 

దేవీ సర\’స్వతీ సర\’స్వతీ దేవీ దేవీ సర\’స్వతీ వాజేభిర్వాజే\’భి స్సర\’స్వతీ దేవీ దేవీ సర\’స్వతీ దేవీ సస్వతీ వాజే\’భిః ‖

సర\’స్వతీ వాజే\’భి ర్వాజే\’భి స్సర\’స్వతీ సర\’స్వతీ వాజే\’భి ర్వాజినీ\’వతీ వాహినీ\’వతీ వాజే\’భి స్సర\’స్వతీ సర\’స్వతీ వాజే\’భి ర్వాజినీ\’వతీ ‖

వాజే\’భిర్వాజినీ\’వతీ వాజినీ\’వతీ వాజే\’భిర్వాజే\’భిర్వాజినీ\’వతీ | వాజినీ\’తీతి\’ వాజినీ\’వతీ వాజే\’భిర్వాజే\’భిర్వాజినీ\’వతీ | వాజినీ\’తీతి\’ వాజినీ\’-తీ 

ధీనా మ\’విత్ర్య\’విత్రీ ధీనాం ధీనామ\’విత్ర్య\’ వత్వ వత్వవిత్రీ ధీనాం ధీనామ\’విత్ర్య\’వతు | విత్ర్య\’వత్వవ త్వవిత్ర్య\’వి త్ర్య\’వతు | త్విత్య\’వతు ‖

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s