HANUMAN CHALISA – TELUGU

హనుమాన్ చాలీసా దోహా : శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి |
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ||
బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార |
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార్ ||

చౌపాఈజయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర |
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || 

రామదూత అతులిత బలధామా |
అంజని పుత్ర పవనసుత నామా || 

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ||

కంచన వరణ విరాజ సువేశా |
కానన కుండల కుంచిత కేశా || 

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై |
కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై || 

శంకర సువన కేసరీ నందన |
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన || 

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర |
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || 

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |
రామలఖన సీతా మన బసియా || 

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా |
వికట రూపధరి లంక జరావా || 

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || 

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే || 

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |
తుమ మమ ప్రియ భరతహి సమ భాయీ || 

సహస వదన తుమ్హరో యశగావై |
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || 

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
నారద శారద సహిత అహీశా || 

యమ కుబేర దిగపాల జహాఁ తే  |
కవి కోవిద కహి సకే కహాఁ తే || 

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా || 

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా || 

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || 

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || 

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || 

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే || 

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా || 

ఆపన తేజ తుమ్హారో ఆపై |
తీనో~ం లోక హాంక తే కాంపై || 

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై |
మహవీర జబ నామ సునావై || 

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీరా || 

సంకట సే~ం హనుమాన ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || 

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ||

ఔర మనోరధ జో కోయి లావై |
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై || 

చారో యుగ పరితాప తుమ్హారా |
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా || 

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |
అసుర నికందన రామ దులారే || 

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా || 

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |
సాద రహో రఘుపతి కే దాసా || 

తుమ్హరే భజన రామకో పావై |
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై || 

అంత కాల రఘువర పురజాయీ |
జహా~ం జన్మ హరిభక్త కహాయీ || 

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ || 

సంకట కటై మిటై సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా || 

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ |
కృపా కరో గురుదేవ కీ నాయీ || 

జో శత వార పాఠ కర కోయీ |
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ || 

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా |
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా || 

తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || 

దోహా: పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ |
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s